Telefonnøgle Næstved 1965

1964

Overformynderiet* lånebeøtyrelse: For­ mand: Hofjægermester H. Collet, Lund- bygaard. Tlf. Lundby 1. Taksation af ejendomme, hvori ønskes lån af overformynderimidler: For landkredson: Odr, Lars P. Olsen, Glumsø. Odr. Th. Larsen, Ulstrup, Uf. Skelby 60 Husejer Holger Andersen, Vrangstrup. Gdr. Ejner Pille, Rønnebæk pr. Næstved, tlf. Næstved 724501. Tøm­ rermester Laurits Hansen, Spragclselille pr. Herlufmagle, tlf. Tybjerg 68 u. Overepldemlkommlsslonen for Præstø amt* Formand: Amtmand S. Wechseluann, Næstved, tlf. 721400. Ben stAende voldgiftsdomstol for Præstø amt 1 tvistigheder ang. handel med hus­ dyr: Formand: Dommer Erik Schouen- borg, Stege. Næstved retskreds: Forp. Niels Erik Wlssing, Saltø. Forp. Knud Jacobsen, Torpe pr. Herlufmagle. Gdr. Hans Olsen, Vester Egesbore. Gdr. Frinmdt Jensen, Arløso. Odr Aine Han­ sen, Langevrna. Gdr. Henning Olsen. Fugb-bjerg Sognefoged Alfred Jørgen­ sen, NAby. Gdr. Laurits Jespersen, Vrids- løse. Gdr. Frederik Jensen, Sandby. Medlemmer af Søretten for Næstved rets­ kreds er: Overmaøklnmcster F. C. Bor- ring, havneassistent K. H. Mortens n og maskinmester P. Klrk, alle af Næ.stx >d. Formand for Naturfrednlngsnævnet for Præstø amtørådskrods: Dommer Wor- saae, Vordingborg. AalegAnlsntrvn: Fiskeeksportør Anker Lar­ sen, Klint holm Havn. Fisker Niels Frost, Fakse Llp. Vejkrydsudvalg i h. t. lov nr. 28 af 1. fe­ bruar 1930: Amtmand 8. Wechselmann. Næstved, formand, tlf. 721400. I .andviPsensk«immlsaortsf«irmanrf: Dommer Halkov, Næstved. Tlf. 720682, I andvæørnsnævn: Næstved retskr«>

Arbejdstilsynets Næstved kreds, Fabriks- tilsynet : Fahrikinspektør E. B. Eriksen, Ramsher- red 18. Kontortid 8-13. Tlf. 720840. Aiewtveri kommune Borgmesterkontoret: Teatergade 8 Kon­ tortid 10-13 samt fredag 16 17,30 og lørdag 10-12. Borgmesteren personlig: 10,30-12,30 (lørdag 10,80-12), Samtlige kommunale kontorer: Næstved rådhus, Teatergade 8, tlf. 721900. Kon­ tortid 10-13, lørdag 10-12 samt fredag 16-17,30. Kæmner: Arne Thomsen, tlf. privat 721843. Byrådet: Borgmester 8v. Hansen. VordtngborgveJ 2A. tlf. 721204. Direktør William G. Jen­ sen, LindebJerggårdsveJ 22, tlf. 721619. Maskinpasser Gyimar Bengtson, Moscvcj 2 st. v., tlf. 721933. Fru Laura Hansen. RlagkildeveJ 10. tlf. 721853. Murermester Chr. Lauridsen, Bag Bakkerne, tlf. 721946. Varmemester Børge Larsen, Vor- dingbnrgvej 23, tlf. 721218. Tømrer Pe- tor Christensen. BlrkholmveJ 9, tlf. 720672. Fru Ellen Hcmmingsen, Skytte­ marksvej 13, tlf. 725363. Arbejdsmand Jørn Schæffer, Teatergade 4. tlf. 721561. Postmester Niels Kari Hvldberg, Farl- magsvej 41, tlf 721606. Civilforsvarsleder Knud Tv«>de Hansen, MoscveJ 21, tlf 722081 Maskinarbejder Otto Lund Peter­ sen. Baldersvej 10, tlf. 722108. Trafikkon­ trollør Nicolaj Andersen, FixveJ 1, tlf. 721662, Sneiiker Johan Otto Hass, Falke­ vej 7, tlf. 723760. Arbejdsmand Holger Petersen, OøtenfeldtsvcJ 6, tlf. 722415. Kommunal* revisorer: Rejserevlsor Harald Hansen, Toatergade 4, tlf. 723676 Bank­ kasserer N. Wagner Sørensen, Danavej 33. tlf. 723626. Byrådsøekretær: Translatør S. E. Elvang. Skyttemarksvej 103, tlf. 721746. Ligningskommissionen: Ekspeditlonssekre- tier Wotmer Petersen, Nygårdsvej 37. Kontroiheøtyrer Peter Olsen, Teatergade 1. Ilavneassistf nt Kr. Mortensen. Karrø- bækvej 30 Tømrermester Frede Knudsen, Rugvicnget 26. Premierløjtnant Otto Jør­ gensen, Sagasvej 18, niikkenslagennester Aksel Jensen, Ramsherred 19. tlf. 720942. Murermester V’. A aben hus Christensen, Rugvænget 8. Skatteinspektør: Vagn B. Sørensen, tlf. 720768. K«mimunAle ndvnlg: Den førstnævnte er formand. Kusse- og regnskahsudvalget: Borgmeste­ ren, G. Bengtson, O. l und Petersen, Wil­ liam G. Jensen, Chr. (Lauridsen. Havneudvalget: Borgmesteren. O. Bengt- son, Borge Larsen, William O. .lensen, Chr. Indridsen. stads- og hm ih 'ingeniør: E. B Andersen, tlf. 722602. Valgudvalget: Borgmesteren, G. Bengt­ son, O. Lund Petersen, William G, Jensen, Chr ) iaurldsen. B«>ligni’vi*ningsudvnlgctt Borgmesteren, Nicolaj Andersen, M. Konrad Hansen (grundejerrepræsentant) og pens. pante­ foged Martin Hansen (lejerrepræsentant) samt G. Bengtson (repræsentant I bolig- selskabssagcr). t

Eget glassliber! værksted for blyarbejde

I +»r

Alt glarmester- arbejde udføres FARIMACSVEJ 7 . TELEFON 720943

IKonlreviwfor Præstø amtskommune, Næstved og Herlufsholm kommuner og Sorø amt

A_X L

Pni'Mo iimi

(Motorvejskontoret), FariinagsvcJ 12, NfPstvc«l, tlf 72:; 120 AmtøveJInspektør, cand. polyt U. F1- Bchcr-Raamusaen, Næstved, tlf. 720407. Civilingeniør Knud I. Poulsen, Næstved, tlf 723699. Vejingrnlørert V. Ørum, Næstved, tlf. 720657. Gunnar Jensen. Kalvehave, telf. Kalvehav« 155. 8. H Jørgensen, Herfølge, tlf. Herfølge 210 . Præstø Amts Vandinspektorat: Civilingeniør A Jensen, Præstøvej 78, Næstved, tlf. 722785. Amtsrt vlsor: Revisor af øognekommuner nes regnskaber. Ernst Hansen, Præstø- vej 84. Næstved, tlf. 721357 og 720357. AmlsarkHektøøt N. C). Ammttrbøll, Amtmandsgade 2. Tlf. 723932. Prlvattlf. 720802. Amtslæge og kredslæge: I/Oøchly Jacobsen, tlf 724801. Kredslæge: Hilmer Rasmussen, Vording­ borg, tlf. Vordingborg 822. Amt stuen (stempclpaplrudøatf): Axeltorv, Baltlcag&rden. Kontortid 9 12 og 13 15, lørdag 9 12,00. Tlf. 723262. Amtsllgnlngslnspektoratet: Amtallgnlngs- lnspeJctor, rand. Jur. P. Urne, Bkowæn- get 1, Næstved. Tlf. 721892 AmtsskatterAdet: Se under amtsllgnlngs­ lnspektoratet. Skatterådet for Næstved skattekreds: Tlf. 722819 Ak.vldrAdi't for Præstø amtsrådskreds' skyldklods. Formand: Amtsrådsmedlem Ejner Jensen, Fakso. Tlf. Fakse 280, privat 272. Næstved Vurderingskreds: Formand murer­ mester Andera Hanøen, KUdemarksveJ 53. Tlf. 720337. Ilusmandsbnigskommlsslonen: Print. Viggo Johansen. 8t. Heddinge Mark, formand Odr. Albert Schiøler, Toksværd. Odr, Imur. Jensen, Askeby (stedfortrædei). Pelst. Otto Petersen, Kalhy. Pelst. Akaøl Hannen, Tornemark, Kønnede (stedfor­ træder). I

Amtmand over Pra*stø amt: S. Wechaelmann, tlf. 721400, prlv. 722401. Amtskontoret pA Amtsgaarden: Kontortid 9 1«, lørdag 9 12. tlf. 721400. AmturådJMPkrctnr og kontorchef, cand. Jur. P. H. Høyrup, tlf. privat 721141. SkolerAdssekret ær or amt afuldmægtig, cand. Jur. K. Dambrck, tlf. privat 721079. HkoUdtrektlonaaekr« tær, amtsfuldmæg- tig, cand. Jur. E. Mlchaclscn, tlf. privat 721788. Amtsfuldm. N. Lorche-Thoms«n, tlf. privat 722375. Amtsfuldmægtig, cand. Jur. Laurs Sørensen, tlf. privat 725390. Præstø Amtsråd: Sognerådsformand Ejner Jensen, Fakse, tlf. Fakse 272. Skaiterådsformand Jens Aage Larsen, Ebbeskov pr. Eak.te, tlf. Fakse 80. Frøhandler Niels Hansen, Her­ følge, tlf. Herfølge 54. Arbejdsmand Jo­ hannes Andersen, Ht. Spjcllcrup pr. Ka­ rise, tlf. Vemmetofte 65*. Landmand Ver­ ner I^arsen, Herluf Illo pr. Hcrlufmaglc, tlf. Hcrlufmnglc 181. Brødforhandler Harly Matil, HjerlobJerg pr. Stege, tlf. 813314 Parcellist Carl Jensen, Ørslev pr Vordingborg, tlf. Ørslcv 20. Murermcslor F. Lysholt Hansen, Fakso Ladeplads, tlf. P. Ladepi. 158. Tømrermester Laurits Hansen, Mpragelsø pr. Herluf magio, tlf. Tybjerg 6811. Gårdejer Albert Petersen. IIArbølle pr. Askeby, tlf. 817268. Parcel­ list Vilhelm Hansen, Itodu pr. Haslev. 1 ru Gerda Olsen, Vlndlngegaard pr. Klar. ikov tlf Klarskov 3. HognerAdsformaml i . C. Petersen, Skibblnge pr. Pruste, tlf. Præstn 372. Amtsskolekonsiilent: Ingemann Petersen, Glumsø, tlf. 26. Specialundervisningen I Prssslø amt: Kon­ sulent H. Tejsen Lykke, GI. Holsted, tlf Næstved 721902. Centrals) gelmNet og Amtssygehuset I Næstseøi fte und« r bogstav A og CI navneregister: Næstved. Præøtø Amta Wjlnspcktorat, Rlngøtedgade 78, Ntøøtvød, tlf. 720199.

h

v<

la

c-n

r *«1

&

Made with FlippingBook - Online magazine maker