Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 724670 Honemann O., fru, Solbakkevej 24. 721036 Horn B.# Ingeniør, Ktldemarkøv. 46. 724316 Hombol .L regnskabs/., Rønnebæk. 721101 Horsdal libbe, Kontorns«., Karre- bækvej 28 C. 7223SS Hougaard A., fabriken »Honl«, Samsøvej 6. 720417 Houlbjerg J., Præstovej 148. 720830 Houmaae A., malerm., Præstøv.l54a HB: se under brugsforeningen HB. 725279 Hovmand Arnt, ndj., Grønlandsv. 13 720480 Høstbo J., skræder, O. Ringvej 13 B 720177 Hoy E., værkfører, KarrebækveJ 47. 724170 Høyer Irene, telf.inde, Mølløg. 10. 721141 Høyrup F. H . amtskontorchef, cand. Jur., Trekanten 62. I Linoleum Claudi Hansens eftf. Tlf. 72 00 60

Næstved KUL & KOKS Komp. A|S, tlf. 72 14 20 721574 Iversen Boysen, kordegn ved Set. Peders kirke, HtrynoveJ 1. - Erik, køreskole, Irisvej 4, tlf. Ny­ land (760) 150, 724076 Jacobsen Helga, ismejeri, Kalbyrls- vej 104. 723091 Jacobsen Poul A., laolorlngs- meator OthimsveJ 13. 723556 - Carlo, kass., Trekanten 32. 7226601 - Sven t*B, konfektionsfabrik, EJ- 724060f lersvej. 724492 - Ki., fru, læ.lnde, Rønnebæk skole. 721280 - Vagn, stud. Jur., StrynøveJ 12. aviæiM

722177 722151

724649 - O., kontorass., fru, Sterkelsvej 3. 721575 - Ruth, kobmand, Ny Holstedv. 39. 721593 - M.. (Næstv. Batteri jentral), Sla­ gelsevej 21. 720712 Jacobsen Hans A., landsretssagfø­ rer, Ramsherrod 7. 721236 - - Privatbolig: Klldebakken 19. 723613 - K„ lærerinde, Lindevej 10. 721188 - Elv., fru, malerm., Erantlsvej IB 721575 - Bent, mask.arb., Ny Holstedv. 39. 722423 - Arne, masklnfabr., Bakkekam. 9. 720396 - Henry’s eftf. (Næstv. Kaffebræn­ deri), Rlngstedgade 2 A. 722413 - Brdr., Næstved Metalstøberl, Rlngstedgade 25. 723^5 - V., Motormagasinet, Præstøv. 59. 7211 58 - M. & J., osteforretn. »Aroma«, Vinbusgade 10. 720548 - Nybo, ostehdl, Ramsherred B. 724703 - Hans, papirarb., OartnerveJ 17. 720718 - Oerh., prok., VordlngborgveJ 2 A. 722500 - Poul, radloforh., Jernbanegade 4. 723902 - - Rampen 10. bolig. 724590 - H. Moldt. repr., SlagelscveJ 21. 722260 - Viggo, snedker. Kløvervej 7. 723192 - Marius, snedkersv. Hvedevæ. 4. 725201 - Teddy, taxa-vognm., Rugvæ. 13. 720856 - Leo, tobak og vin, Rlngstedg. 147. 724317 * K. o.traflkass,, LyøveJ 8. 725339 - Børge, typograf, OdlnsveJ 10. 722847 - Svend, typograf, OrcnæsveJ 25. 720954 - Vllh., tømrerm., SlagelseveJ 34. 722368 - Niels, vognmd., Melstersvej 3. 721904 -• 8., fhv. vognm., DlgeveJ 6. 723036 Jakobsen Gerh., ass., Katholmv. 22. 725837 - W.. frlsor, ElverhoJsveJ 4. 721038 - Johanne, fru, Anemonevej 56 E. 728245 - Marie, fru KarrebækveJ 40. 724835 - Alf., gdr., Skydebaneg&rd, Sten­ bæksholm. 720459 - A., kollektr., fru, Østergade 34. 722450 - Aage, klelnsmed. Brotorv 5. 725478 - R J . major, Farlmagsvej 26. 723586 Jakobsen Arno, malermester. Værksted: Rrantisvej 47.

UpetøqTakvt

723544 - K., fru, KirsobærvcJ 17. 723384 - L., fru. Blommevej 22. 723852 HUGIN AS, kasseapparater, Kindhestegade 11. 720386 — uden for normal arbejdstid 720866 Hulbæk Emma. fru, Set. Peders Kirkeplads 8. 725120 Hulhæk Arne, malerm., King- skdgadf 3. 721979 Hultqulst Niels, kasernearbejder, Ndr. FarlmagrveJ 1. 724028 Hulvej P., Ingeniør. Trekanten 59. 720910 Hunlcke Dagmar, fru. Sterkelsv. 12. 720970 ffnrtis; Uens C. Pedersen, Itnmsherred 15. 7220621 Husgemlngskontorct (Amtsarbejd*- 724062} anvisningskontoret) S-16, lørdag 8-12,30, Ridder*. 1. Husligt Arbejderforbund, Næstved: 0168 — Formand: Fru Minna Pedersen. Farlmagsvej 11. 721582 — Kass.: Fru Edel Skovgaard Jensen, KlldcmarksvcJ 128. 725072 Husmatlc A/8, Østergade 10. 722167 - hovedkontor, Axeltorv 5. 721564 Hns(|\i»rna symaskiner, RingxtedKndc 10. 723674 ----Mogens Jørgensen (bolig), 720672 Hustømrerforeningen for Næstved og Omegn. Fmd. og kass.t P. Christensen, Blrkholmvej 9 Kon­ tortid: mand. onød., fred. 10 11, fred. tillige 16 18. 722320 Huusom Harry, værkf., Blommev. 4. 725121 Hvid Niels, o.læge, Bogeparken 14. 725692 Hvfdberg A„ Skovbrynet 10 721366 Hvidt P , mg., M AT, Melstersv. 50. 721748 Hvlld Ingeb., frk, Rlngstedgade 46 720491 llygæa hnnlfahr. Hagemi. K. Petersen, AnderupveJ 154. 721546 Hylander E„ kollektrlce, fru, Jern­ banegade 13. 721909 Hyldgnnrd Thyra, organist, fru, Jernbanegade 3. 725316 Hftuser Jorg., toldkontroll., Klldc- marksvej 127, 725483 Hugsted Jneohson K., styrmand, Ernnt Isvcj 21 A. 723481 Hogstedt 8v.t lektor, MorelveJ 27. 721550 Hojon John, ropr., Klndhestegnde 10 725825 Hnirup Kirsten, damefrisørsnion. J. JensensveJ 32. 724687 Hørbyc M, fru, AnderupveJ 45. 724023 Hnrup Hjørdis, fuldm., Rampen 8. 721459 Host Alf., form., RoarsveJ 8.

Rlngstedgade 20. 722841 -------(Bolig): V. Stadion 4.

725130 Ibsen C. K.. ingn.. Ved Kilden 2. 720608 Illum O., lektor, Herlufsholm. 724243 - Hansen J., forv., ElverhoJsveJ B 720125 Import IdomsterforretnlnR (Ove Hansen), Axrlton 1. (Omstill, til bolig. 725510 „Importoren**. Kingstedg. 3, forretnlngsbest. A. Genckel. 721786 „Importoren**, Ostergade 12. 723716 - - Bestyrer C. E. Nielsen (Bolig): MorelveJ 4. 720111 Industrlhankcn, A/8 Banken for Næstved og Omegn, Hjultorvet 8. 720316 - - Bankdir. B. BtArup-Johansen. 724227 Industri-Model Af, Vording- borgvej 74. Industrisammenslutningen for Næst­ ved og Omegn: 724222 — Sekretær: prokurist C. O. Ras­ mussen. 720281 Ingemann Margr., fru, Ndr. Fari- magsvej 22 a. 721216 - Pedersen M , fru, Vordlngh.vøj 56, Ingvorsen C. F., skovrider, Basnæs pr. Lou. Tlf. Nyland 110. "22373 Inventar- og F)ldepenne- magasinet, IUi gstedgade 10 725373 — Forr.fører Flemming Jensen, Skovbrynet 38. 72041B Iris (R Nielsen). Rlomøter og kranse, Ramsherrod 16. 724538 Isaksen Hv. Nyland, assurandør, Kug\ ænget 12 F., Tryg og M L U. 720465 Iskonditoriet (II. C. Jensen), jUmnhemd 27. 721397 Ismejeriet, Skellet 1. 722438 Israeison Sixten O., glasmater, Tværvej 1. 122600

Einar Iversens eftf. Stener Jørgensen Kolonial - Delikatesser - Vine Hj. af Axeltorv og Torvestræde Telefon 724711 723368 - Bolig: KarrebækveJ 29

724711

720691 723602 • 724403 • 721144 * 722390 • 723883 • 721984 • 724419 •

Gulvtæpper Claudi Hansens eftf. Til. 72 00 60

724801 Jacobsen Leschly H. E , amtslæge. dr. med., spec. I medicinske syg­ domme, særlig hjerte, og kreds­ løbssygdomme. Brog. 2. Konsul­ tation: 9 10, mand. dog kun 17- 18, lørd. kun efter aftale. 723369 - K B., anlægsg , PræstøveJ 107 A. 723162 - Kn., nrbmd,, Tranevej 6. 722391 Jacobsen Hugo, aasnrnncø- forretn., Kingstedgnde I. 720518 - - Privat: Kindhestegide 10 724821 - A. Hartmann. assur., Hctmdalsv. 6 724370 Jacobsen Kjeld, hurnevogns- forretnlngen, Kampen 1. 725184 - H. Mandrup, cimuff., Klostenv 4 722263 - Willy, chauffør, Egevej 14. 720333 - C., cykelhdl., Rlngstedgade 11. 721533 - Agnes, fru, damefrisør (Lady- Hnlonen), Rlngstedgade 1. 724214 - H. Chr., dir. (Industri-Model A S) bolig: VordlngborgveJ 74, 722893 - Rob., fabrikant, Grundtvlgsv. T. 722532 - Carl, faktor, lllngstedgnde 13. 723417 - J. P., pens forplejnlngsforv., Nor- gesvej 13. 724006 - Elli, fru, OottllebsveJ 10 722232 - Grete, fru. Karrehækv. 38. 722702 - Gudrun, fru, UronlandsveJ 13. 725471 - Johanne, fru, Blegdammen 3. 722430 - Olga, fru. Østergade 29 724404 - Arne. »Prima Frugt«, Hvedevæn- get 78. 724009 - Agnes, frk.. Fabriksvej 2 A. 721926 - H. P., fhv. gdr., Kornbakken 83. 722049 - Ft., gartner, Rønnebæk by. 724720 - Oeorg. Rønnebæk Landevej. 721706 - E. hush.lærert OrønlandsveJ 9.

25747 792359 - 723797 • 721522

N

rsstta * 721241

723192 • 724507 • 721421 - 723207 - 724396 - 724248 - 720427 - 720298 724896 - 725885 - 720644 • 720068 - 722514 * 722680 . 724428 - 723143 . 724004 • 723320

TL”.’8m 721701

- - Arno, (bolig) Erantlsvej 23. Jakobsen Helge Maskinfabrik A/8, VordlngborgveJ 72. Bollgtclefonør: - Driftsleder Arne Mortensen. Gallomarksvej 61. - - Bogholder Kaj Petersen, Hve­ devænget 87. - - Værkforer Jorgen Jakobsen. Ouderup, tlf. BregnebJ. (745) 77. - - Værkforer J. Richter, Trekan­ ten 35.

724204 724208

722493 722569 722825 724938 721947 724673

- O., o.fenrlk, KlldemarksvcJ 107, - Viggo, papirarb., Glentevej IB. - tt. Chr.. pelst., Elverhøjvej 11. - V., sko. og toffelmager, Karre­ bækveJ 1 A. - - Metstersvej 21 (bolig). 1. kl. BØRNE FORSÅLING m. Plantage Rågummi 4S

Kingstedgude 8. 723682 Iversen J., boghid., Karrehækv. 28 ufd.leder, Vordlngb.v. 2* J«®ff-lnga, fni Amtmandsgade 12. P.T. V0ULUND ‘„Greyhound"- NÆSTVED, TLF. 721011 41

-

P.T.V

Made with FlippingBook - Online magazine maker