Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. A|S, tlf. 7214 20

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 72 14 20 720122 Jørgensen J., fragtmd", Østerg. 17. * £f°r,lah!- fru' J‘ AakJ*r»veJ 21. * Thv" Kildevænget 7. * Aft,e Sch,0,ei*. fru, DanaveJ 41. 72.1596 - A., fru, PræstøveJ 105 A. 723103 Jørgensen R., o.værkf., Karreb.v. 30. 725742 - Thormod, pelst., Øverup. 721777 - Johs., polltiass., Brombærvej 11. 738691 - Jørgen, portør, KøgeveJ 16.

722823 Jonsberg Poul Egede, blikkenslager. mester, BlrglttcveJ 12, værksted: Set. Mortensgade 5. 724354 Jorck-Jorckston P., oberst, Garde- husarkasemen. 724651 Juul-Hansen B., fru, Præstøvej 121. 724421 Juel-Nlelsen, masklnm H Fyrrepar­ ken 7. 720158 Juel Pedersen N.» ginrmonter, Rnnisherred 13. 722792 Juelskjær B., serv.led., Rlngstedg. 48 724264 Juhl H. O., revlsorasa., Erantlsv. 1A. 721774 Juhl-redersen A., frisørmester, Rlngstedgade 11. Omstill, t. bol. 721832 jhiliussen Borge, nutovirrk .t., 1 23007 1 Kalhyrisvej 2. 723020 Juncker* Savværk A/8, Elmeparken 4. 723476 Just Astrid Petersen, fhv. sygepl. Østre Ringvej 21 B 720149 Juul Nielsen H., landinspektør, Hjultorvet 18. (Sparckassclndg.) 724149 - - Bolig: Rlngstedgade 2. 7239001 Juulwgaard H., landsretssagfører, 720()031 Rlngstedgade 2 A. 722582 JUhne Bodil, hogh.ske., Digevej 8. 724066 »Jyden«, trikotageforr., hjørnet af EjlersveJ og Primulavej. 723005 Jæger Viggo, fabrikant. Skytte­ marksvej 72. 720812 JOnsson H. C., lektor, Hjortøvcj 2. 723791 Jørgensen Kaj Edvin, Kløvervej 24. 720430 - Normann, adjunkt, Herlufsholm 723030 Jørgensen A Karstensen Arkitekt- og Ingeniørfirma, (Friis ft Jørgensen*! oM.I Kontor: Axeltorv 6. 723238 - - Ingeniør, M af I., Johs. Jørgen sen. Bolig: AderupveJ 171. 722965 - - Arkitekt, M A. A., Peter Kar stensen. Bolig: LlndholmveJ 8. Ingeniør O. Krølgaard. Bollf: RødehusveJ 6. - Arkitekt Otto Hansen. Bolig: Kirsebærvej 2. Jørgen, assurand., PræstøveJ 170. J., pens. banebetj., J. Jensensv. 18 Ib benxlnfhill., Violvej 25. L., bogbinder, Jernhaneg. 23 o. g. P. Relnholt, rand. pharm. Fa- brlksvej 2. B., chauffør, Iv. Hvldtfeldtsvej 4 Gerner, chauf., Rosenvej 20. Annelise, damefrisør, »Kosmetik«, StaalgAarden. Hanne. „Le Petit", Præstøvej 58. Jytte, damefrisør, Jernhaneg. 11. Carl A., dir., Orlmstrupvej 83 A. Peter, direktør, Otiumsvej 11. Rent. dlspn , Gronlandsvej 19. E., Duco-lakerertet, Amtmands- gade 5. Egenh., ejd.hdl., Vesterport 10 Mar., ekstraarb. Skellet 8, Karl H., forpagter, Vredsløse K. H., forvalter, Nelllkevcj 19. - NÆSTVED, TLF. 721019 721203 - 723611 - 72u«92 720890 - 721797 724537 - 724895 - 724814 - 723703 - 720285 - 722886 - 720784 - 720326 - 721928 - 725081 722154 723156 722383 724918 725208

725275 Joh&nnsen Bcnd, fuldm., Frlh.v. 24. 723149 Johansen Peter, arb., Skyttcm.v. 57. 724616 - Ernst, arrestmedhj., Solbakke­ vej 18. 723909 - K., hankass., Ferskenvej 7. 723553 - Grete, besk.terap., Erantisvej 21C 723319 - Ole, chauffør, Teatergade 2. - Leif, dekoratør (se under Toka- vssrd central). 723653 - Poul, ekspedient, Solbakkevej 81. 720340 - Poul, fabr., (Næstved Maskin Elektro). Bolig: Tværvej 18. 722210 - R flllalbest., PræstøveJ 109 C. (Påsch & Silkeborg Maskinfa­ brikker A 8). 724269 - H. O., formand, Solbakkevej 8 . 722384 - Ib. frisørmester, Vordlngborgv. 8 . 725204 - - bolig: Trekanten 20. 722278 - A., fru. Rugvrcnget 17. 723002 - Anna Marie, fru. Slagelsevej 37. 722803 - Ella, fru, Rrandtsgade 24, 724866 - Valborg, fru, Rampen 8. 721512 - R. V., fru, GodthAbs Allé 21. 720766 - Egon, frugtgross., Kildem.veJ 79 I. 722456 - A., fhv. gdr., HlndbærveJ 4. 725276 - Gem., fhv. gdr., Præstøvej 194. 723694 - Bent, gdr., Soflesgave, LI. Næstv. 723405 - Hans, gdr., Skovgaard, Vredsløse 725832 - Joh«., fhv. gdr., Aaderupvcj 140. 724932 - Vllh. Grothe, gdir., Øverup. 723547 - Johs., gartner. Hvedevænget 67. 723872 - Anders, husejer, PrsNrtøveJ 192. 724597 - Finn Llcht, ing., Elmeparken 6. 721998 - Harald, Insp., Rugvænget 12 C. 724818 ~ Chr., kreaturhdl., Nygaardsv. 64. 723149 - Birgit, lærerinde, Bkyttem.veJ 57. 721918 - Aksel, malermester, MaageveJ 8 723978 - Hans, masklnarb., DanaveJ 17 B, 724138 - Per. masklnm., Rlngstedgade 41. 723004 Johansen* R, Moholsnedkeri, MarakvrJ 3. E. Johansen. Bolig: Mosevej 6. H. F, fhv. o postb., Sterkelsv. 26. V,, pelst., Ladby Long. - E. B., prmljtn., Kalbyrisvej 0. • Anton, rAdhusbetj., Teatergade 6 - Kurt, repr., Solbærvel 16. “ J*. sadelm., tapets., Fredensv. 6 -* Hartv.( salgschef., Husmatlc, Gronlandsvej 12, - N O., pons. skoiclnsp,, FlxveJ 17. - L P., fh skræderm., Sterkelsv. 45 - N.. skurvognsfabr., Vordlngb.v.55. - Chr., tobakshdl., VordlngbveJ 1A. - Jakob, triearb., Karreb vej 50. 725194 Johansen Jorgrii, 1murerme­ ster, Fn riningsvej 30.

723583 - Otto, premlerløjtn., Sagasvej 18. 721300 Jørgensen PM radioforhdl., EKKO RADIO

722207 - Astrid, fru, Hvedevænget 91, 721881 - Chr. B„ fru, P. Bodllsvej 19. 723372 - E., fru kont.ass., Ørnevej 5. 722118 - Ellen Arnold, fru, Rollghcdsv. 15. 721048 - Slott Gerda, fru, »Slots 8Ups«, Rlngstedgade 148. 721917 - Marte, frk, Rlngstedgade 99. 723018 - Vagn, fuldm., Hvedevænget 80 724080 - Chr., gdr., Kærvej 18. 720305 - Johs., gdr., Duelundsgd., Holsted. 720912 - Niels, gdr., LI. Næstved. T24917 - Lars, gdr., Fensmarkvej. 723809 - Peter, gdr., Alestokgrd., Grimstr. 723409 - K. K., gross., Niels JuelsveJ 14. 721006 - Wolmer, guldsmed, Torvestr. 18 720068 - - bolig: Snoghojcn 11. 725381 - Leif, hArspeclallst, Skovbrynet 8. 723837 - Jens Chr., Ing., NorgesveJ 28. 721015 - P., ingn. (MAI), Forskcnvejs. >B. 723174 - Per, Insp., KarrebækveJ 100_ 724489 - Svend Aa., Insp., Klldemarksv. 69. 723810 - Harry, Journalist, Præstøv. 108 B, 724699 - Jørg., journalist, Jernhaneg. 23. 721454 - Jens, kaffehd!., Præstøvej 39 A. 721025 - Inge T., kioskejer (bolig), Amt­ mandsgade IS. 720317 Jnrgensen V., kleinamedeme-

8

k »

Set. Mortensgade 6 - Edm., remiaearb., SterkelsveJ 14. - Gudr., repr., fru, Præstøv. 106 C. - H., repr., PrawtøveJ 109 E. - Gunn., restaurator, Farlmagsv. 31. - K., salgschef, Skellet 4. - Gunnar, salgsl., Præstøv. 109 A. - Rejnholt, salsm., BlrgitteveJ 17. - Hans, skrædermester (Chr. Elbos eftf ), Kirkestræde 3. - - (Bolig) VordlngborgveJ 2 C. - Eyiwind, slagter, Set. J. Park 45. - Otto, snedker, PræstøveJ 187. - Jørg., speelalarb., Duelundsvej 10. - Annelise, sundhedspt., Grønlands- vej 9, - I., syerske, fru, Niels JuelsveJ 7. - K. H,, sygepl.ske, Hvedevæ. 66. • Astrid, sy- og tilskærerskole, Jernbanegade 4. • Mogens, symasklneforh&ndlet, Ktldemarksvej 117. - Marg., frk., 8æbeh., Slagelsev. 18 - Ole, tekniker, Skovbrynet 10. - Ole, tlf.montor, VemmenæsveJ 10. • H. L., togfører, Primulavej 3. - B. W., tilsynsforende, Hjarnøv. 40. - H. V.. traflkkontr., Toftev d 6. - Peter E., tømrer, Præstovvi 58. • Karl, urmager, guldsmed, optikei. Torvestræde 6. - - Kildebakken 21 (Bolig), - - Børge Olsen (Bolig). - Lars, værkf., Præstovej 101 C. Jorgenso Torben, driftøl., Slettev. 4. Jørs Carl, Kødcentralen, Skytte­ marksvej 40 A.

722183 723920 722724 725335 720532 723350 723089 720418 722746 722933 723327 723127 721663 723413 725185 721138 723674 720922 721601 723688 722492 723664 723164 7 22''"6 720195 721427 722327 721068 725472 720473

K L

72388 721 !*fl 72111 72281 . 72517 72503 ! 72574 * 722351 72379* 7215:

stør, Nygade 4-6.

720332 - 725249 720303 723993 723104 721«' sr, 721164 725105 721386 720442 720800 724711

K., klelnsmedemester, (bolig) Ramsherred 23. B., kok, Jagtvej 7. Carl, kolonialforr., ØmevcJ 1. • Bolig: MaageveJ 6. Chr., kolonial- og skibshandel, Kat holmvej 26. Helm., konstr., Hcrlufsholmv. 26. Birthe, fru. kontorass, Skellet 9. Poul, kontnrnss., Skovbrynet 12. C. Aa., kobm , Rlngstedg. 184. Henn., kobm., Nyvej 1. N. Juel, købmd., »Virkelyst«, Rlngstedgade 108. Jørgensen Stener (E. Iver- sens eftf.), hj. af Axeltorv og Torvestræde, - Bolig: KarrebækveJ 29. Villy, købmd., Brotorv 9. Axel, lagerarb. Torvestræde 11. Ingob. og Frede, lektorer, Svinge­ len 4. Ib, lokomottvf., Rugvænget 12 A. Per, lærer, Hvedevæ. 28. John E., malerm., Hvedevæ. 74. Mogens, maskiningeniør. Orenæs- vej 27. Kurt, murer, BasnæsveJ 10. P., murerm , Jeppe AakjærsveJ 17. G., overasa., KarrebækveJ 33. Alfr., overdyrl., Gallemarksvej 70. P. W., overfenrlk. Fabrikvej 12. C. C., overlæge, Kapelvej. V., overlærer, OottllebsveJ 0. K. V., overpostbud, Humlevej 4. Alfred, pels!,, LI Næstved Mk. John, ps. o.traflkkont., Odlnsv. 10.

M

N /] ?/ P

Pxioo:; 720687 725519 722689 721840 725657 721031 72595(1 720737 723828 724242 722909 725714 725729 724033 720263 722963 722548 721983 724185 722002

723191 724501 721421 723201 724394 724241 720421 72029# 724814 # 725885 720641 720068 722514 722680 724428 723143 724004 72335

K Linoleum

> 1 4

Claudi Hansens eftf . TH. 72 00 60

723368 721161 722212 722468 722738 725470 725019 720016 721410 722298 7'’L’969 720147 725695 722523 721285 723147 720363

722714 Kane E„ fuldm., Tagensvej 11. 722268 - A. K., fru, Orønnegade 1 A. 722896 Kaas Vera E., sygepl, Hvedevæ. 99. 724037 KaAs-Rasmussen M , assurandør, Kirsebærvej 15, 720991 Kafton Erik, repr., Oallem.veJ 41. 721332 Kahle Werner (Nieatved Danipfarvert), Axeltorv (GtøyerneR C»aard).

- Leif G., u vs rkfo., Snoghøjen 7. - J., vicevært, N. Farlmagsv. 22 B -* Henry, fhv, vognmd., Rønnebæk. - Jørgen, vognmd , Humlevej 6. - Sv. Aa., vognmd, EjlersveJ 6 Johnsen O.A., arbm., Rlngstedg. 190. - Allan, repr., Elmeparken 14. - Carl I., repr., Toldbodgade 18. - Vagn O., repr. Skovbrynet 32. Jonasen Sv„ tømrerm., Vordlng- borgvej 1. Jonassen A., postbud, Lethsvej 8.

ft

721662 - - (Fabrik), OrlmstrupvsJ 40. 722538 Kann Ernst, Ing., PræstøveJ 141. 724044 Kanoudlejning, Slusehuset. 723348 Karberg J., fhv. gdr., Kalbyrlsv. 89. 725670 Karena A/S, Orønnegade 4, 1. kl. HERRE FORSÅLING m. BJØRNELÆDER 49

725821 723069 728129

P.T.

P. T. V0ULUND - „ Greyhound "

Made with FlippingBook - Online magazine maker