Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. A|S, tlf. 7214 20 722381 Kari bo*w A/8, isenkram en

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 725183 Knudsen P., montor, J. Jensensv. 36. 72268-1 - T., murcrrn., Ellebækvej 33. 724323 - P. J„ overlæge, Rtngstcdgade 138 72«»290 - S., prokurist, Brogade ø. Kraghs Eftf,, Hilbert Nørgaard - Conditori Set. Mortensgade 13.

722046 Kjædegaand Ane, Militærvej 4. 721995 Kjær E. J., masklnm, P. Syvtv. 11. 721231 - Alfr., repr., Præstøvej 4. 724303 - -Madsen Nlls-Erlk, repræsentant. Bakkekammen 30. 720090 Kjærdorf Oerh., støbegodøforhdl.. Brotorv 7. 721493 KJærsgnard-Larsen P., fhv. over- telcfonmester, Karrehækvej 1 B. 723770 Klarskov Jensen O., marskandiser, hj. af Oronnegadc og Nygade. 721254 Klausen Marie, fru, Sortebrodreg. 6. 725004 - E. Riis, maskinarb., Karreb.v. 43. 725332 - Jens Kr., pensionist, Kløvervej 6. 7208281KIHn Willi,, farveri,________ * -1 SlugeIseve j f). 721438 Kllrheanstalten, Riugsted- gade 25. 722173 - - O. Holat priv.: Rønneparken 1. 723268 Klostergaard Sv., forretn.fo, Skyt- temarksvoj 83, 720587 Kløft M., maskinfabrik, Bingstedgado 19. 722409 - - (Bolig) Snoghøjen 10. 723223 Knapmann E., ejendshdl., Præstø- vej 172. 720941 Knippel V„ tobaks- og vin­ handel, Axeltorv 6. 724916 - - (Bolig) Lindebjerggaardsv 12 *22527 Knorr Wlll. pmkur., Eimeparken 18. Rlngstedgade 19 723813 - - Bolig: Erantlsvej 27 723589 Knudsen Inga, Alice Kosmetik, Vin- l_, husgade 9. 720063 - Chrn apoteker (Svaneapoteket), Torvost riede i. 725703 - - privat - - - Sommerbolig: Karrebæks. minde 00 ~ I1Pnn,n*1 bagerm., Torvestræde 9 IniSI? * bor*»*pnblnder, Ellebækvej 33 * P fr cyklchan Aagade 7. l-j?-- * • hal-lnspekt., niommcvej 10. 720839 - Bent, Inspektor, Det gens Forsik­ ringsselskab Danmark, Vordlng- borgvej2 A. 721119 - Thora, frk., Ismejeriet Ringsted- gade 60. 721005 - Ove, losseform.. Brandtsgade 9 < 22568 Knudsen* fjederhandel (Jen- »m & Nielsen) Ramsherr. * |*uth E- ,n‘Kp* Rlngøtedgade 138 222! “ Hanne, lærerinde, BlommoveJ 10 79 ?!?? ‘ i K; nmester, PUevej 27. 722614 - H Vam, mejcrlkonaulent,, Karre­ bækvej 100 O. 724445 HUl 99 III. i rip TfriotA Børneudstvr Damellngeri

gros, FarimagsveJ 43. — Direktør C. Mikkelsen (Om* stilling til bolig). 724230 Karlsen Pr., prmljtn., Primulavej 7. 723212 - Kjeld, prok., Ingemannsvej 13. 724000 Karmlng E., fru, Skovbrynet 2. 72289.*. Karrobækvejens Slagter- og Vlk- tualleforrctn., KarrebækveJ 98 C. 723030 Kar*ten«**‘n «V JorgenNi-n arkitekt- og ingeniørfirma (Friis & Jørgensens eftf.) Kontor: Axeltorv 0. 723238 • - Ingenior M. af I., Joh«*. Jør­ gensen Bolig: Aaiierupvej 171 722005------ Arkitekt M.A.A. IVter Knr- Bolig: Lindholmvej 5. 721203 — Tngenior O. Kroigaard Bolig: Rødelusvij 6. 723011 - Arkitekt Otto Hansen Bolig- Kirsebær'cj 2. 722000 Knrstensen VHh., urb., Kilhlersv. 13. 720380 Katolsk Hvllchjem Præstøvej 39 720985 Katolsk kirke og a) ole, Præstøv. 29 723880 Kedel- og Mssklnpasserforbundet, Næstved afd., Præsi rstræde 6 C. 720078 Kehlet's Stella Nova, Torvestr. 7. 723394 Kerler W.. tjener, Erantlsvej 27. 720708 KierkegaArd P.. rektor. Herlufsh 721586 Klerulf Vllh., vlcedrlftsbestyrer, Ny- gArdsvej 15. 720554 Klldemarkssko'en (Kontort. 12-13). 725151 - - tandklinik. 721135 Dainefriiorsalnn „KILDEN" KiMrtnnrk-.*•• j :if» Ilirthe Peterson tlf. 721 ISA 723743 KUdeparkens Kolonial, Thorkild Hansen, Erantlsvej 27. 722247 KUdeparkens Kødforsyning, 8v. An. Nielsen, Hvedevænget 80, I«?«? Kin,,t Sv * ,,lh,,ot - Bct. J. Park 50 r_.K fhv* overlæge, Fuglevænget 12 720036 Kino, Jernbanegade 21. Billetforsalg hverdage fra kl 18, ^a kl. 15. rk P* ma,lk,n»o-. Nygaardsv. 36. 7~3*.92 Kirkebjerg L., ob«rstljtn. Nyg.v 80 W1SS5 Kirkebys A. W. A/S, Næs- tvsd nid, vod Godsbanen. 721345 - - Forretningsforer d k Hansen. Oronnegadc 1 A. 721773 Kirkegårdenes kontor, Østergade 82. - - Kontortid 10-13, fredag til­ lige 16-17,30. 723000 Kirkens Korshær v. hankass Kaj Johansen, Ferskenvej 7 721220 Kiropraktisk Klinik (Soren M. Win- ther). Mandag, onsdag og fredag 9-12 og 13-16. N. Farlmagsv 1 A. .25080 Kjeldgaard K., o lær.. Knlbyrlsv. IIP 724280 Kjeldsholm H., rentier, Læsøvej fl), 725490 K|epp Edith, fru, Skytten« vej 123. 721930 Kjoleakademlot (E. Rasmussen), Brundtsgadc 26 ,

724313 - E. salgskonsulent, Odlnsvej 90. 721382 - R., slagterm . Klldemarknvej 22. 720090 - Sigurd, slagter- og viktualiefor­ retning, Ringstedgade 106. 720584 - Frede, tømrerm., Rugvæng. 20. (bol.) 721870 -------Værksted, Ellebækvej 33. 721110 - J. A., urmager, Brotorv 7. 722550 Knorr Rud,, underdir., Vordlngborg- vej 70. 724102 Korh P., forr.best., Ejlersvej 2. 725040 - Erik, repr., GalirmarksveJ 45, 725702 Kæk Nielsen L., prmljt., Basnæsv. 5 725158 Kofood N. A„ lektor, Oallcm.vcJ 29 725912 KOMiKOM A S - kolonial en Kros, Itingstettgnde 26. 722919 Kolstrup H. C., erhvervsvejleder, HJarnoveJ 31. 722519 - Viggo, pnovlsor, Eltueparkcn 17. Kommunale* telefoner (se side 13). 721104 Konditoriet »Ringsted Portt (Fru Edith Meng), Rlngøtedg. 27 Omstilling til bolig. 723020 Kgl. Brand, Oøyernes Qaard. Axeltorv 6. 723820 - - Assurandør P. O. Buhi, udenfor kontortid: VordlngborgveJ 7. 7201.34 Konkens Bryghus depotCOun- nar Sivertsen), CJottlieim. 12 I. P. Nielsen A S,Torvestr. 10 7211.32 Kontorforsyningen, Ring« stedgnde 724962 Kooperativ Malerforretning, ^ritn^wv<>J UP« 721700 Kooptnann** J. O. Svine­ slagteri, A/i. 723120 - - - Direktør Jorgen Petersen, 724480 - - - Salgschef Arne Larsen 72041« Kornorup ti., fru, Østergade 29 724232 Korsgaard H. sergent, Østers, 12. 720090 Koaangasdepotet (Oerh. Kjærdorf), Brotorv 7 720286 Kosmetik damefrlsorsalon (Anne­ lise Jørgensen), »Staalgaarden« 720837 Koue Ellen, frk .o aøs.. SInpelsøv. 38 724285 Koustrup Sv. Aa., toldbetj., LI. Sol­ vej 0. 724722 Kragh N. H, konditor. »Vester- j gArd«, Overup. Telefonnøglen* annoncer virker hele Aret I

720287 - - butikken. 721222 - - conditoriet. 720550 Kragh Christensen M., viktualiefor­ retning, Sterkelsvej 13. 721272 Kragsfeldt J. C., urmager, Kær- mindevej 3. 723251 Krants O., prok., Karrebækv. 1 A. 720378 Krarup-Hansen V., sognepræst (Hverd. 12-13, onsd. undt., torsd till. 18-19), Herlufsholmvej. 725520 Krarup Petersen Poul, salgskonsu­ lent, Skovbrynet 0. 722138 Krejhøl V* Ing., Præstøvej 107 B 721448 Kriminalpolitiet. 720760 K. F. U. K., Østergade 27. 720475 K. F. U. M.: Form.: Mejerist P Hald, Jernbanegade 19. 723909 — Kass.: K. Johansen, Ferskenv. 7 721984 - Jernbanegade 19. 723000 - s Soldaterhjem, Jernbanegade 19. 724749 - Spejdernes Susaa-gruppe, Ørne- vej 9. 723023 Kristensen Sig., assurandør, Fa­ briksvej 14. 723239 - Reinholdt, autolakereri, Skytte­ marksvej 93. 721003 - Bcrnh., autovognm., Farlmagsv. 9 725378 - Jorg., disponent, Rlngstedgade 48, 722310 - K. J., fru, FarlmagsveJ 8. 721821 - V., Frugtmessen. Brotorv 0. 725227 - Karl, Riv. gdr., SkrAvcJ 12. 724405 - Kr., fhv. gdr„ HlndbærveJ 3. 725113 - G. Kjær. Ing., Rolighedsvej 8ø, 725092 - H. P. korpsni. I Clvllforsv., Tre­ kanten 42. 723009 Kristensen N, E., købmand, Ostn« Kingv«*,) 15. 723923 - John, lærer, KalbyrisveJ 6. 723874 - E. V., maskinarb., NorgesveJ 33. 722329 - Aage, murer, Præstøvej 21. 725504 - Kr. murer, Ahornvej 7. 722335 Kristensen Viggo, murcrrn.. Skråveruphuse pr. Nirstved 725705 - Sv. O., mob*dpolstrer, NHlIkoveJ 0 72.*485 - Johs., prmljtn., Havevej 8. 724598 - Aksøl. o.sergent, Primulavej 3 725080 - Anker, rentier, Eimeparken 10. 721191 - Walther, typogr., FerskenvoJ 15. 721253 - Kristen, J. JensensveJ 57. 722027 Krlstlans«*n Sv. tt., chefingeniør, LærkevoJ 8. 726882 - Niels, mgeiilor, GronlandsveJ 15. 722142 - Karl, lagerarb, Orundtvlgavej 8. 723538 - Dan, saigskons., Bogeparken 10. 725717 - N. Kr., kleinsmod, Primulavej 19. 723214 - Sv., støbemester. AaderupveJ 91. 724260 - KJ. O., tekn. tegn., Skyttemarks vej 104. 720743 Kristoffers«n Svend, autolakereriet. Slagelsevej 23.

72» 722 725 725« 725 722; 723' 721

723' 721

723 721: 721- 7231 724.* 724! 720- 720; 7241 725/ 720«

7201 722/ 722« 724« 723 724« 72*

720804 - Aksel, forp., FodbygaardsveJ 721838 - H., forvalter, Ahornvej 18. 725241 - Marie, fru. Skovbrynet 12. 722973 Krogh Alf, cloktrolnstallatør, Rtng- stedgade 187. - - Værksted: Ringstedgade 36. I.kl. BØRNE FORSÅLING m. BJØRNELÆDER 51

?:

P. T. V0ULUND - „ Greyhound" - NÆSTVED, TLF. 721019

Made with FlippingBook - Online magazine maker