Telefonnøgle Næstved 1965

1964

Brandkommissionen: Borgmesteren, P. Christensen, Holger Petersen, Chr. Lau­ ridsen. Udenfor byrådet: Politimesteren, brandinspektøren, bygningsinspektorer og murermester Aabenhus Christensen. Brandinspektør: J. V. Petersen, tlf. 721142. Iluslejenævn: Kontorchef, cand. jur. F, H Høyrup, trafikkontrollør Nicolaj Ander­ sen, maler Arnold Pedersen. 8ekrctær: Kæmner A. Thomsen. Sundhedskommissionen: Politimesteren, Hol­ ger Petersen, Ellen Hcmmingscn samt amtslæge Lesehly Jacobsen og læge J. Daugaard. Dommerkontoret åbent daglig 9-18, Tlf. 720662. Dommer: A. Ifalkov, Bolig. Købmagcr- gade 13. Tlf. 723604. Dommerafdelingskontoret 1 Fuglebjerg: Åbent hver fredag 13-16. Tlf. Fuglebjerg 154. Bitingstedet t Fuglobjerg (kommunesko­ len): Retsdag 2. og 4. onsdag t hver må­ ned. Tlf. Fuglebjerg 209. Politiet: Politigården. Ramsherred 3. tlf. 721448 (omst. til samtlige kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt). Politikontoret, Ramsherred 3, kl. 9-16. lordag 9-12,30. Registrering af motorkøretøjer, Ny­ gade 7, telt. 721448, kl. 9-12 og 14-16, lørdag 9-12,30. Førerbeviser, Nygade 7, kl. 9 12 og 14-16. lordag kl. 9 12.30, Kriminalpolitiet, Nygade 9, tlf. 721448. Sundheds- og lægdsvæsen. Nygade 7, kl. 9 12 og 11 16, lord. 9 12,30. BoHfjtclcfoner: Politimester V. Møller Hanøen, tlf. 723940. Politifuldmægtig A. Ring, tlf. 723838. Politifuldmægtig T. Bostrøm, tlf. *22007. Kriminalassistent Johan Hansen, tlf. 720486. Kriminalassistent P. Johan- ncsen, tlf. 720103. Krlmlnaloverbetjent E. Maarbjerg, tlf. 721813. Krimlnalover- betjent F. Zacharlasen, tlf. 722275. Krimi- naloverbetjent V. Christiansen, tlf. 720561. Krlmlnaloverbetjent H. Ander­ sen, tlf. 722095 Krlmlnaloverbetjent O Bentsen, tlf.722093 Politikommissær K Bangsø, tlf. 722589. Politiassistent A Thommcsen, Uf. 720548. PolIUassistent V Haagensen, tlf, 721501. Politiassistent Johs. Jørgensen, tlf. 721777. Politiassi­ stent L. Rasmussen, tlf. 721901. Politias­ sistent H. Højmann Hansen, tlf. 722978 Clvlloverbetj. A. lamibreeht. tlf. 721318 Over betjent W Christensen ,tlf. 721950 Overbetjent O. Jensen, tlf 721317. Overbe- betjent E. Christensen, tlf. 720094 Over­ betjent K. Mortensen, tlf. 721678 Over­ betjent Aa Mlchelsen, tlf. 722921. Over- betjent A. Nielsen, tlf. 724285. Overbe­ tjent K. Hansen, tlf. 723976. OvertætJent T. 8. Petersen, tlf. 723908. I .and politiet: l«andoverbotJent B. P. Bay. tlf. Glumsø 18 Landoverbetjent N. OustAfsen. tlf Fuglebjerg 154. Landoverbetjent H. Daler, Uf. Fensmark 174. Justitsministeriets Bilinspektør »Den motutsagkyndige) Uf, 722086 II. Hchjotr. Christensen, Fodbygaurdsvej 23.

Boligkommissionen: Borgmesteren, Nicolaj Andersen, M, Konrad Hansen, pens. pantefoged Martin Hansen samt amts- læge Lesehly Jacobsen og stadsingeniør E. B. Andersen. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, J. O Hass, N. K. Hvldberg, Nicolaj Amlcrsen, re­ staurator Caroe Ravn. Het sociale udvalg: G. Bengtson, Laura Hansen, Knud Tvode Hansen, Borge Larsen. Jorn Sehæffer, Ellen Hemmlng- sen, Nicolaj Andersen. Socialinspektør : Sv. Hansen, tlf. 722393. Borneværnsml'valget i G. Bengtson. Laura Hansen, Knud Tvedc Hansen, Borge Lar­ sen. Jorn Sehæffer, Ellen Hemmlngsen, Nicolaj Andersen. Udvalget for kommunale virksomheder: Borgmesteren, O. Lund Petersen, Knud Tvedc* Hansen, William G. Jensen, N. K Hvldberg. Driftsbestyrer: Kr. I,arsen. tlf. 722048. Udvalget for h>plan og tekniske anliggen­ der: Borgmesteren, P. Christensen, .Tom Bchæffcr, N. K. Hvidberg, ('hr. Lauridsen. Stads- og hn\ nelngeninr: E. B. Andersen, tlf. 722602. Bygningsinspektor: J. V. Petersen, tlf. 721142, Udvalget for komnu nåle bagninger og Jorder: P. Chrls1enM*n, Borge Larsen, Laura Hansen, Chr. Lauridsen, Nicolaj Andersen. Centralbiblioteket: Kr ud Tvede Hansen, Laura Hansen, Holger Petersen, N. K. Hvidberg, Ellen Hemmlngsen. Overbibliotekar: A. t'aarup Nielsen, tlf. 723076. Civilforsvaret: Ctvllforøvarslcder Knud Tvede Helisen, lf. 721900. Clvitforsv nrskommlsslonen: Borgmesteren (formand), politimesteren, vireskole­ inspektor Th. Hansen, elvllforsvnrslcdc- ren, maskinpasser G Bengtson, trafik- kontrollor Nicolaj Andersen, skolekommissionen: J. O. Hass, borgmeste­ ren. O Lund Petersen, I.aura Hansen, N. K. Hvldberg, Ellen Hcmmingscn. Udenfor byrådet! Direktor Richard Lowo, red­ aktionssekretær H Poulsen, overbetjent W. Jespersen, postkontrollor V. W Nør- gaard, direktor Sven Smlth. Stadsskoleinspektør: A Kurland, tlf. 721061. Skoleudvalget: O. Lund Petersen, P. Chri­ stensen, Laura Hansen, N. K Hvldberg. Nicolaj Andersen. I ngdomsnn vnet: J. O. Hass. Ellen Hem­ mlngsen Udenfor byrådet: .Skoleinspek­ tor Ole Nielsen, overassistent Orla Nunip, kiropraktor S. M. Winther, m rntor Poul B. Hansen, fru Ebba Nielsen, overpolltl- betjent Walther Christensen og froken Inga Skytte Nielsen. HvgnlngsrAdet: Borgmesteren, P. Christen­ sen, Holger Petersen. Chr. Lauridsen, Ellen Hemmlngsen. Udenfor byrådet: Bygnings, og brandinspe ktoren, politime­ steren stadslngcnlnren, amtslægen og fabriktnspelitørun. Brandvæsenet: Næstved brandstation tlf. 720805 .

Kirkerne: Set. Peders kirke: Provst Joensen, Køhma- gergade 2, tlf. 720808, Træffes kl. 12-13 undt. mandag. Kordegn Boysen Iversen, Strynovej 1, tlf. 721574. Træffetid på kor- degnekontorc", Østerport, Østergade 32, tlf. 723190, kl 10 13, undt. onsdag: fredag tillige 16.30 '1,30. Organist og kantor: Fru Thyre Hyldgaard, Jernbanegade 3, 2. sal. tlf. 721909. Kirketjener* Fr. Peter­ sen, Vinhusgade 7, 2. sal. Kirkeværge: Arkitekt J. Vestergaard Jensen Set. P« • ders Kirkeplads 12, 1. sal, tlf. 7*22448. Menighedsrådets formand: Overlærer Kr. Essendrop, Flxvej 22, tlf. 721226, Set. Mortens kirke: Sognepræst S. A. Munk, OstenfeldUrveJ 16, tlf. 720716. Træffes kl. 12-13 undt. onsdag. Kalds kapellan: A. Ring. Aagude 9. Uf. 722477. Kordegn A. L. Petersen, privat: Fyrre- parken 5, tlf. 724945. Kordegnens træf­ fetid på Kordegnekontoret, Østerport, Oslergade 32, tlf 723103: Hverd. kl. 10 13 undt. torsdag. Fredag tillige kl. 16,30- 17,30. Kirketjener: E. Mortensen, Ny Østergade 7, tlf, 721213. Kirkeværge: Typ. Oluf Larsen, Præstovej 01, tlf. 723034. Menighedsrådets formand: Fhv. fuldmægtig F. A. Sehimmel, Vordlng* borgvej 8, I, sal, tlf. 721583, bedst efter kl 17, Næstved kirkegårdsbestyrelse: Formand: Dir. C. V. Morgens, Præstovej 45, tlf. 720350. KlrkegArunværge: Kom- iminalarb. Holger Petersen Ostcnfoldts* vej 6, tit. 722115. Næst*cd kirkegårde: Kirkegårdene« kontor, Østergade 32 Daglig kl. 10-18 samt fredage kl. 16- 17,30. tlf. 721773. Østre kirkegård: Tlf. 722673 Klrkei: Anisinspektør M. Stahlschmldt, Uf. 721773 eller 721878. KlrkegArdsass.j Henry Hansen, Digevej 4, Uf. 722627. Herlufsholm kommune Herlufsholm sogneråd, valgt den 6. marts 1962, liestAr af: Viceskoleinspektør Th. Hansen, 8t. Bil* ehersvej 5, tlf. 720773 (sognerådsfor- mand). Pantefoged Albert Hansen, Ring- øtedgnde 159, Uf. 720565. Redaktør Henning Jessen. Gnmdtvlgsvej 25, tlf. 721167. Revisor Carl E. Dedenroth- Rchou, Karrebækvej 23, tlf. 721453 og 722737. Gårdejer Holger Andersen, laul* by, tlf. 723138. Murer Ejnar Nielsen. Kaj Munksvej 21, tlf. 721689 Gårdejer Lau­ rits Jespersen, Vrldsløse, Hf. 720299 1 ru Ester Jensen, KloverveJ 26, tlf 72314 1. AM form nd M C. Jensen, 8t. Blicher* • vej 8, Uf. 721528. Fru Elise BoelberR, Hasselvej 17, Hf. 723012. Elektriker Hu­ bert Sand, Jeppe Akjærsvej 1, tlf 720917. Kæmner: Bruno Ostergaard, Uf. privat 722434, Samtlige kontorer er åbne hver dag fra kl. 10 13, fredag endvidere fra kl. 18 18, lordag kl 10-12. I tiden 16/4 til 15 10 er kontorerne lukket lordag. Socialkontoret, Jfr. ovenfor. Formanden træffes på kontoret 1 kontortiden fredag Herlufsholm kommunekontor, SlagelseveJ 8 A, tlf. 722900.

Kommuneingeniør: Vagn Andersen, tlf. pri­ vat 723631. Kasse- og regnskabsudvalget: Th. Hansen (formand), Albert Hansen, Henning Jes­ sen. Boliganvlsningsudvalget: Ester Jensen (for­ mand), Elise Soelberg, maskinarbejder Borge Vejlo (grundejerrepræsentant), kedelpasser P. Bertelsen (lejerropræsen- tant). ligningsrådet: Th. Hansen (formand), H. C. Jensen, Laur. Jespersen, Holger An­ dersen, Hubert Sand, Ester Jensen, Ej­ nar Nielsen. Uden for sognerådet: kom­ muneingeniøren, politimesteren, kredslæ­ gen, fahriklnspektørcn, B>tr»ievn*rnsud\alget: Albert Hansen (for­ mand), Ester Jensen, fru Elna Jensen, SlagelseveJ 72, Elise Soelberg, Laur. Jes­ persen. tfegnsynsniænd: tømrermester Ejnar Han­ sen. Vrldsløse (formand), parcel. Viggo Sørensen, Øvorup, handelsgartner Willy Sorensen, Karrebækvej 1 a . Herlufsholm alderdomshjem, Herlufsholm- vej 30. tlf. 720888. Iluslejenævn: anitsfuldmægtig K. Dambæk (formand), vognmand Hans Aksel Jen­ sen, vejmand Vald Nielsen, sekretær: kæmner: Bruno Ostergaard. Offentlige vandløb, tilsyn med: I-aur. Jes­ persen (formand), parcellist Otto Ander­ sen, Øverup, gårdejer Jørgen Brushøj, LI. Na*stved. skolekommission« n: pastor V. Krarup-Han* sen (forman«!), H. C. Jensen, kleinsmed Kund Boldring. KaibyrlsveJ 23, Henning Jessen, gårdejer Sigfred Petersen, Vrlds- lose, skolc|a*ge: læge K. Aa Beltoft, Torvestræ­ de 13. tlf. 723535. social- og fnlkcpcnsioiisiidvnlg: Albert Han­ sen (formand), Ejnar Nielsen. Ester Jen- sefi, f-nur Jespersen, Elise Soelberg, Hol­ ger An«lers«'n. Hubert Sand. sogn«‘fog«*dcr: Østre del: forpagter Knud Megnus Hansen, Øverup, tlf. 720619. Ve­ stre del: bager Ernst Larsson, Karr«*- bækvej 9, tlf. 720398. suiiHlh«*ilsk«uitmissi

TAXA

A

/ A

X

iH 1

B

a

C

mmm

D

4

W

5

E

X

F G

w mhA>

H

£

V<

N

V«n

S'

Made with FlippingBook - Online magazine maker