Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 72 14 20

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 721228 Milton Blomster, Osterg, 29. (Poul E. Jensen). 721370 Mtmosa, blomsterforretningen, hj af KarrebækveJ og SlagelseveJ 723570 - - Bolig: KarrebækveJ i A. 721349 Mortensen C., murerfinua. Oallen arksveJ 23. 721678 * Kjeld, overbetjent, Kogevej 8. 723003 - H. Chr., overinsp., Præstøvej 160 723835 - Knud, overl., Rugvænget 12 D. 722486 - EJn., pelst., „Bogely”, LI. Næstved. 724863 » K., postbud. Præstøvej 134.

724501 Mrun.lal W, togboij.. Parkvej 12. 721148 Magnussen Dagmar, bogholderske, Lollandsvej 10 725430 Mahler 8., o.fenrlk, OrenæsveJ 53. 722054 Matboll H. Aa., prm.ljtn., Ornev. 5. 723520 Malflon Bil (Eli Oenckel), damefri­ sørsalon, Østergade 29 725613 Mnlborg B., kontorchef, Fjordtoften 721747 Malerne« Fagforening (Fmd Carl Peternen). Ndr. FarlmagsveJ ». 720693 Malmskov O., landinspektør, Axel- torv 6 (Gøyerne* Oaard>. 72G800 -----Bolig: NygArdsvcJ 17. 721444 Mondrup Christensen, alag« tor- & viktualieforretning, Ringstedgade 60. 723370 - - Bolig; Militærvej 1. 722622 »Marcel«, damefrlsørsalon (Vita Hansen), KarrebækveJ 98 C. 722197 Marcher Kn., fabr., SkraaveJ 3 723612 - J„ forp., Ydemæsgaard 724905 Mareussen Jena, konsulent, Sagas­ vej 4 B. 720920 Marcusnen Mnreun (urmager, guldwm. og optik), Ringstedg, 3 (Omst. til bol.: Knud Mareussen). 724365 Margarine Compagnlet, MC, (Tor­ ben Pedersen), Bakkekammen 18. 724346 „Murgret bohuset", Hkraverup. 723303 Markussen B.. tjener, Mosevej 2. 722781 Marott læne, damefrisør, Slagelse* vej 6. 721736 Martins« n F. (Alt 1 træt, 8ct ,lor* gens Park 20, privat, 721621 Mascot Damefrisørsalon (Ella Jen­ sen), Jernbanegade 27. 724203 »Materialisten I Dania«, KJ. Madsen, Ringstedg. 1 A. 720024 Mathiasen P. M , red., Relatnipv. 7 724280 - Ernst H.. repr., KarrebækveJ 58. 720253 Mathiesen P., læderhdl., Kimlliesteg.idø 5. 720995 - P. O., fhv. nmlerm., HusAvej 1. 721494 - A J., pens. overbetj., Kindheste- gade 3 C. 722221 - Vllh., skomagerm , Brygvej 8. 723021 Mateen Jak., arkitekt, MorelveJ 26 720344 Maurit/.en F.„ Otium*, HetlufeVej. 724705 Mayo salater, Leif Sorennen, KarrebækveJ 102 D. 728407 Maxvil Maskinfabrik (v. E. M. Frlschauf), BlagelaeveJ 67 (ornat til bolig). 723161 Melhalle H . amtalnsp, (Baltlcs), Aagade 4. 720352 Melberg J. B., fotograf, Torveatr. 2 724850 -----Bolig: Skyttemsrksvej 107. 723601 Meldal Rensning, Ny Østergade 3 724738 Melae Bronl, korel., Karreb vej 98 C. 725594 Meden E., fru, Lindeparken 23 724)36 Moding Karen R., Ia» Inde, Øster­ gade 84.

72

T. A.MEDINGS Tømmerhandel % F E M 0 V E J 72 14 78 TRÆLAST A BYGNINGSARTIKLER Efter kontortid: 734800 Konsul T. A. Medln*. østergade S*. 723907 Direktør Knud Medlåf, FamøveJ. 723474 Prokurist, fru Anna Madsen. PrwstøveJ 17. 725MM PtniHinent Niels Andersen. RlnKSted- K«dr> t C. 720976 Forvalter Jørg. Larsen. Fyrrep. 17 720413 Melis Kirsten, lærerinde, Skovbry­ net 16. 721104 Meng Edith, fru, konditoriet, Rlng- atedgade 27. 721603 Meng-Lund O., driftsbestyrer, civil­ ingeniør, Herlufsholmvej 14 (ae Maglemølle Papirfabrik). 721883 Merceclø*-Bøn7. »g Auto- Union IHiW, l’ræxtov. 10A 721664 Merrild H. O , dekoratør, Fabriks- vej 8. 724198 Messen f militære tjenestem., Oar- dehusarkasemen. 725696 Messersrhmldt B., major, Poppel­ vej 22. 723368 Meta Pr., cand. mag., Fjordvasnget 721767 Meyer Ole, depotlndeh., III* Næst­ ved depot, bolig: Knrrebækv. 27 723641 - Carl, pølsemester, Brandtag. 23. 721788 Mlrhaelaen E., amtsfuldm., Krog. 8 725462 - Bent, »rbmd., Trekanten 16. 724408 - Heri, vægtmontør, SlagelseveJ 27 721862 Mlchclsen Inger, frit., Votdlngborg- vej 2 B 723737 - C. F., pens. førstelæ., Oavnøv. 28 723211 - F. lektor, musoumslnsp., Præstø- vej 76 722921 - Aa., overbetJ, Ny HolatedveJ 29 721801 Mldtajæll. C F.-kolonne, Næstved 721117 Mikkelsen Anni T., damefrisør, Hve. devænget 80 . 722381 C., dir Fnrimngavej 43. 721709 * Carl, disponent. Ringstedgade 96 723514 - J„ disponent, Ol Holsted. 725793 Chr., filiallæst., Ny Østergade 7 725652 - H. BJerregnard, torp., gi. skov­ ridergård. I*adby. 720677 - Slgf . forret n.beat . Kildehakken 17 725542 - II. Ihg., l'oppelvej 15. 723504 - Tage, isenkntnn , Rnmsherred 29 720582 - Svend, køhmd., PrawrføveJ 46. 722875 - - Bolig: GallemarkaveJ 6 721913 J. lwidegaunl. oberst løjtn. Garde­ husarkasernen. 725513 - Carl, murer, Nyvej 16 722209 - J. P., paptrarb., 0 Ringvej 43 723229 - Erik, prokurist, Fnrimagsvej 36 721998 * Aage, tapetserer, KalbyrlaveJ 62. 722400 Mik ro Radio, Axeltorv 6, Baltloa- gården. 722318 Millek O., afd.ehef, Ringstedg. 186 Militære telefoner:

72 72 72 72 72 72 72 72 72 71 75 7J 75 7: 75 71 71 r. v. n 71 71 75 71 72

725601 iMinibiløentralen, Knud Erik 7250011 Itltøjxen, Skovbrynet ift. **" 721347 MiKKionNhotøllet (Eigil J. Ol­ sen), Kohmagergado 20. Mobil Oli Danmark A S 720757 - - Thomas Finncrup, Karreb.v. 41. 725640 — Henn Pedersen, Klrsebærv. 11. 721457 Mors M., fru, Præstøvej 103 C. 725236 - Inge B., frk., Brandt sgade 5. 724270 Moesgaard Erik, tandlæge, Ran.s herred 23. 722698 Mogensen J. C., kapt., Præstøv. 67. 724790 - H, B , overass, MorelveJ 28. 724702 - Knud, papirarb., Ny Holstedv. 28 722682 - Erik Maribo, skolelnsp., LI. Næst. ved skole (tr. b. 13.15-14.oo, undt. 722361 Moltsen Elnn, fru, Hvedevænget 22 720586 Mondahl Oda. læ Inde, J. Akjærsv. 24. 721814 Monefeldt 8v. Erik, tilsynsmester. maskinmester, Poppelvej 19 A. 720986 Monopol, kosmetiske artikler en gros, Ramsherred 21. 721395 Morbeeh C„ hageri og kondi­ tori, rriratovrj 57. 721485 Morgendal KJ., Næstved Vlsebureau. Klldemarkavej 105. 722930 Momlng Aage, import-export, Aagade 18. 720307 - Harald, købmand, Aagade 6. 723015 - A„ tandlæge, fru, Fartmagsv. 10 724111 Morris, nut. forhandler Rich. IVtørnen, Ringstedg. 88. 721989 - - Bolig: Ringstedgade 6S. 724466 Morialln. kern. fabr., Slagklldevej 1 720748 Mortensen Harald, cykelhdl., Rams- herred 6. 724204 - Kn. A., driftsi., C.allomarksv. 61. 722633 - Agnes, eksp., frk., Kindhesteg. 8C 720965 - Ane, fru, Toftevej 2. 720497 - Karen M., fru. Klldebakken 14. 723625 - Knud, gdr., »Egesgave«, Stcn- hreksholm. 725801 - (1., fhv. gdr., FælleøeJevcJ 12. 721756 - Kr., havneass., KarrebækveJ 35. 7206631Mortenen Peter, ntatnout. In- 7236631 »tnllator, Ontefgide å 720663 - - (tefter lukketid 1 721227 - K. Lodal, statsaut Installatør, Jernbanegade 8. 721287 - - Bolig; Nyvej 13. 724213 « ErL KlrkebetJ., Ny Østergade 7. 72122t - 8 P., konsulent, Ringstedg 136 720652 - Gustav, fhv. kobmd., Slagelsev 35 723155 - Chr., maskinpasser, P. Bodllsv. 18. lordag i, Herlufsholmsvej 16. Mogenstrup Kro og Hotel Tif. tiov (761) 180 (fl. k*d.)

722302 - A. V., fhv. postm., Fjordvænget. 724089 Mortonnen Hjalm., regnskab, revision, Set Mortonsg. 6, 720089 - - Bolig: Ringstedgade 38. 720848 - K., fru, tobakshdl., Ringstedg. 82 722838 - Carl Vllh., vognm. Fensmarkv. 19. 721448 Motorkontoret (civilpolitiet), Nygade 7. 723695 Motor-Magasinet (V. Jacobsen), Præstove j 59. 720311 Moulvad Henning, tandlæge, Køb- magergade 14. 723796 - - - Privatbolig: Irisvej 1. 723097 Mourier Erik, dircktlonssekrt., Kar­ rebækveJ 24. 722761 Munk Grete, faglæ.lnde, Østre Ring­ vej 33. 721024 Munk Chr., kolonial, viktualle brændsel, Aaderupvej IH. 725848 - Kaj, købmand, Ringstedgade 22. 722066 - Ole, mriedern., Banetoften 38. 720716 - 8 A., sognepræst (tr. b. 12-13, onsd. undt ), OstenfeldtsveJ 16. 725530 Munk Jensen Aage, spec. t øre-, næ­ se- og hatssygdomme, Baltlca- gården, Axeltorv 5. Konsult. 13-16 * lørdag kun efter aftale, ~ - bolig: Slettevej 8. 725606 Munk-Petersen Flemm., grosa., Banely 20* 720709 Munk Petersen, herreekvipe­ ring, Ringstedgade 22. 720282 - — Bolig: ErantlsveJ 6. 720157 - Ellen, kontroltelefonistinde, frk., FlxveJ 11. 721508 - H., købmand, Farvergade 9 Murermesterforenlngen: 721322 - - Fmd. og kass : Murerm. Viggo Aabenhus Christensen, Rugvg. 6 721689 Murernes fagf. Fmd.: Ejner Niel­ sen. Kaj Munkavej 21. 721482 - - Kass.: Murer Harald Rasmus­ sen, Hasselvej 10, 724513 Mu.iktiu.pt (E. Svpnd.pn), - {ijiilton'ri (prlv. Violin )■ 720891 Museet, Ringstedgade 4. 720167 Mygind Aksel, ctvtltng., Blommcv. 8 jjtyfjl^HillihAdvokåt. Hjultorv 6. 724707 » - bolig. Fjordvænget. 723028 - - Ejendommen Lollandsvej 11. jMyglnd J., advokat, Hjultorvet 6. 724512 MUnnlek T., fru, Skovbrynet 36. 721727 MUnter M.. fru, Skovvænget 5. 724045 MOHEEGAAKDEN \ S. 723313 VintniHgnde. 724041 - - llnneguardHpi.

722559 - A 725071 - F 724257 - K 723018 - A 722083 - H 720336 - C Hl 722418 ----- 725301 - A 721927 - B 725341 - K 724073 - N 720412 - J 722608 - * 720862 - F 725272 L n 723690 - F 720209 - Y

721530 Uardehusarkasernen. 721968 Orønnegaries Kaserne.

Sko farves i Guld og Sølv M

ÉL P. T. VO P. T. V0ULUND - „ Greyhound" - NÆSTVED, TLF. 721019

Made with FlippingBook - Online magazine maker