Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 72 14 20 720239

f 7z 722 72C 724 725 725 72C

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 721475 Næstved Auto-Lakereri (E Morke- berg Sorensen), Friggaavej 7. T2S87T - - Bolig: DanaveJ 29. 721705 - Autoopretning (K. Aa. Christian­ sen), RlngelsøviJ 70. 720658 Næstved Auto-Service (Børen Hanaen), FarlmagsveJ 18. 720476 Næstved Beton A/8, UJarnevej, Aderup. Færdig beton og betonvarer. 721139 Næstved Bil-Central (Rudolf Petersen), Fahriksvej (kontor). 724139 - - Bolig: D&navej 43. 721850 - Bio, Ny Østergade 5. Forudbcst. 720662 Næstved Dommerkontor. 720782 Næstved Ejendomskontor (B/mæg- lerfa. Frede Lund), Axel torv 11. 723616 Næstved Elektriker A/8, lnøtallatør, Ndr, FarimagsveJ 12. 721122 Næstved Erhvervsråd (9-17, lørd. 9-18), Kirkestræde 3. 722241 - Fiskerne I fabr. A/S, Agade 18. 720478 Næstved Fhkerogfrl S FUk*-

722256 Nissen Petersen O., bogh., fru, Rlngstedgade 88 720780 Noblee Møbler, Inventar, Væver- stræde 2. 723404 Nolds Bådebyggeri (Arnold Niel­ sen), Ydcmæs. 723003 Norden, forslkr.akts., Præstøvej 180 721591 »Nordeuropa« Forslkrlngaakts., (Laur. Larsen), BlagelsevcJ 16. 720875 — Privat: Skyttemarksvej 21. 723108 Nordisk Ulykke, assurand, J. E. An­ dersen, Grønnegade 1 A. 722035 Nordisk Liv Sk Ulykke A/S, Byerne, (Insp M. Nellemann), Ringsted- gade 3 A. 723072 Nordisk Transportemballage A S, (. rimst rup\ e j 85. 725472 r>rll‘t*te»ier VorKen Jørgens©, bolig: Frihedsvej 19. 724222 Nordisk Ventilator Co. A/g, VordinghorgveJ 68. 725491 { Ydernæs -fabrikken. 723163 Nordlund Wendla, led sundhedsple­ jerske. Gavnøvej 84. 722563 Nordlyset forsikrings A/S, K Vln- holt, OrlmstrupveJ 18 723801 Nordsted-Jor gensen B., arkitekt, Galiemarksvej 35. 722798 Nurup Orla, fuldm., KlrsebærveJ 20 725095 Ny Holsted Menlghedsbornehave. 723177 Ny Holsted Skole. Ringstedg 143 (Skolelnsp. træffe* bedst ir»,m*14, lørdag undl.) 721607 Ny Vask, »Skovbrynet. 72186 * Nye Danske Forsikringsakt teselska­ berne. Afd-kontor: Hjultorv 18 (Sparekassens Indgang). 721868 - - eksam. assurandør B. Dflrtng, hol l! Ferskenvej 14. 720513 Nye Ostebus Det, Set. Mortensg. 6 721802 Nyeganrd I*. N., sektlonsehef, Bag Bakkerne. 722022 Nygaards Auto, Kingsfrd- gade 217 720670 Nygaard Kn., dlstr chef, Bøgepar- kun 13. 724878 - Karen, fru, Klldem.veJ 131.

Pr. Nielsen* eft~ InmrrrfA. • inn^hin«nnlkirl v II. .frn«rn OsesruveJ 44 Fabrlknnt II, Jensen, »»nlii; Poppalvcl j. Z Telf. 7231M1S

725027 Nielsen II. A Son, trnnrer- og snedkerfirmn v. Smågården, Grimst rup, 721611 - Aage Nielsen, arkitekt, bolig: Slngelsevel 63. 722835 - K. Majtlahi, tømrerrn., Erantlsvej. 720627 - Otto, tømrerm., Jac. Bendtaens cftf., KRhlersveJ 3. 720543 - Amdt (V. K8ser), ure og optik. Jernbanegade 2. 525007 ~ Egon, u.værkfører, Bogøvcj 10. 720714 - Kn., Valash-depot, SlagelsoveJ 3 b. 724054 - Joh*, vaskerlejer, Rlngstedg. 145. 721841 - Vald., vejmd., Rlngstedgade 161 721805 - Rlch, veterlnrerlnsp., Svtngelen 5. 721831 - Solveig Falk, violinist!., statspr. muslkp., fru, Trekanten 60 723025 - Sofus A., Farimag«vej 20. 720797 Nielsen Brdr.s Eftf., vognm., (H. Nielsen), Rlngstedg. 58 725232 - C. O., vognm.. Taxa, Enghavev. 18 722038 - Ev., vognmd., Præst est ræde 6 A. 721052 - IV., vognmands. Sk flytteforretn, EJleraveJ 6. 721766 * J., vognmd., Hvedevænget 8 725852 - Kaj B . vognmd., Ernnt isvej 11 A. 724490 Nielsen Niels, vognmand, Militærvej G. 72°403 Rustn., vognmnd, Gallem.veJ 72. 721703 - Harry, værkf., Erantlsvej 7. 723393 * Knud, værkf, KlrsobærveJ 8. 723052 - P. Baltter, værkf., Slagelsevel 46 728361 - Tage, værkf., Karrebækvej 84. 721464 - Victor, værkf., Falkevej 6. 721015 - W., værkf., Fjordvænget. 721919 - O., fhv. ølhdl., Østergade 29 725157 - Gunnar, NorgesveJ 19 720223 Nlenmnn H., landlnsp Norgesv 41 722574 Nllausen E H., statseka. ejendoma- niægler, Norgeavej 18, 722016 _ NILPISK støvsuger, sal* »I ønrln JF.SS K. NtKUKll, II trilrvinget 111 720465 Nilflsk salg og service, spe­ cialværksted: Ramsher, 27. 724516 Nllaaon Jorg, bal-lnspekt,herlufs- Holm-Hallen. 722575 - E., lektor. Blrkholmvej 16. 720254 - K. Flohr. lokomøtlvm., Skytte- marksvej 24. 7250^4 - Rob., pensionist, J. AakjæraveJ 27. <25007 Ninii's Damefrisorsalon, Nina Petersen, OronlandsveJ 10. 720381 Nlaa Kaj. elektriker, Hvedevæng. 8. 721102 Nissen L. Skriver, Thorsvej 14. 725831 - Mogens, Inspkt., GækhoJvnJ 3, Rønnebæk.

72C 721 727 72 72( 72( 72* 72

eksp. Th. ThoniHcn & Son, Ndr. Fartm.v. 16. Omst. t. prtv. 720797 - Flytteforretning v. Helge Nielsen, Rlngstedgade 58. 7228051 Næstved & Omegns Foder- 7228261 dofforening, Havnen. 723268 - - Forretn.fører Sv. Klostergaard. Skyttemarksvej 83. 721900 - Folkeregister (Rådhuset). 723080 Næstved Forkromnings«nst Hans Bruun, HJortoveJ 12. 720548 - Frørenseri, Stenbæksholm. Næstved Garnison: 721530 - - Oardehuimrkasemen. 721968 - - Pansertroppernea befalings­ mandsskoler, Grønnegades kas. i 720 J 33 1- Gasværk. | 722048 — (Driftsbestyreren). 721853 - - (Driftslederen). 720676 - Gymnasium (Rektor træffes fra 12-13 undt. lørdag). 720876 Næstved Ilårdttræslager, GrimstnipveJ 83 A. 724415 NÆSTVED-HALLEN Rolighedsvej Kongres-, udstillings-, møde- og sportshal, Automattelefon: 721639 Hallnap. Knud O Knudsen, prv. tlf. T24S50. 723209 - Handelsskole (direktøren tr. dagi. 12-13, undt. lørd.) Farlmagsv. 65. 723819 - - Dir. Frost (bolig). I 721063 - - C. Hansen, pedel. 724478 - Hobby, Rlngstedgade 27. Omstilling til privat og lager, 722880 - Hønsefoderfabrik (se Lundsgaardd Fabrik.) Næstved Idræts Forening: 721204 - - Pmd : borgmester Sv. Hanøen, VordlngborgveJ 2 A.

og afhent, af hl 11. 1 billetkontoret hverd. fra kl. 18, sønd. fra kl. 15. 720850 - - Dir. A. Bømer personlig, 720617 - Blokfabrik, SandholmaveJ 13. 720749 Næatv. Bogtrykkeri ét Æske- fabrik. B C. Rchou. Købmagerg. 10-12 723870 - Boligselskab, Rådhuset. 721159 - - Forretninger Levin Hansen, MoseveJ 4. 722740 - - Vlreva*rt M. Petersen, Kærmln. «k*vcj 4. 722968 - - Vicevært Ounnar Larsen. Mølle­ parken 724153 — Vicevært Johs. E Hansen. Pli- mulavej 23 724129 - - Vicevært Axel Pedersen, Rug­ vænget 15. 720491 - Brødfabrik (Hygæa). Kaj Petersen. Aaderupvej 154, 721783 - Bybusser, Aaderupvej 58 722961 - Bødkerforretn., MorelveJ 23. 720538 Næstved Ccincuf- og Mouier- varefuhrik Jt/T Skyttemarksvej 30. 720014 - - Snlgskontot; Rlngstedgade 18 721332 Næstved Dampfarveri (W. Kable) Butik: Axel- 721562 - - Fabrik: OrlmstrupveJ *0 723925 Næstved Dampvaskert A/B, Kindhesteg. (Ornat, t bol.) v. BaCrUa-Parkeringen 722037 - Dental Laboratorium (Lis og Bjørn Jensen), Autogården. NÆSTVED DISKONTOBANK Aktieselskab Telefon 721500 Daglig kl. 10-12,30 og 14*16, fredag til* tllllge 18,30-19.30. lørdag 10-12,00. Søndre afd.: Clronlandsvej, 725544. Bestyrer Uhr. Mikkelsen, privat 725793 N sm I vm I 7t 15 Mt Afd*llns«s på NratrM ton hver Undse ft* kl. li. torv (OoyerneB Gaard).

72 72 .' 72' 72- 721 72 72 72 72 72 72 72)

725 , _ 722262 724639 720512 724475

R. bo H« H. Th

727600

XI fi Al

722559 725071 724257 723018 722083 720336 722418 725301 721927 725341 724073 720412 722608 720862

Fi K. At 11. Cl At

Al B« £3. N J. M r« 724133 - Henn., prm.løjtn, O. Ringvej 31. 720228 - Jensen B, togbetj., EJleraveJ 2. 7'. ?r,5o Nystens bogføringskontor, Have­ vej 20. 720063 Nyt Apotek (Chr. Knudsen), Torve­ stræde 8. Nyvang« Rkrædert, Læsovej 18. 21707 Næstved Amatørseene, depotbesty­ rer Ole Meyer. 72^262 * Amtstue, Baltlcagaarden, Axøl- torv. Kontortid: 9 12. 13 18, le 9 12.00 7.’.,9i3 - Auto Rlektro, PræsteveJ 1. 722100 Næstved Antokolerfshr. (Ch, Andefen), I, Jensensv. 10, 723559 - - (Kølerfabrtkaat Ch. Anderøaa) Privat: Baldersvej 12. P.T.VO P.T.V0ULUND- „Greyhound" -NÆSTVED. TLF 721019 725272 Li m 723690 - K 720209 - V

723713 - - Kaaaerer: Fuldm. Orla Schou. 723311 - - Sekretær: Ekspedltlonssekr. Tage Haugaard. - - Badminton: bogh, Sv. Aamand, Toftevej 6. 723432 > - Basketball: Fabr. Jens B. Erik- sen, Østre Ringvej 6. - - Cricket: Assistent Hartvig Petersen. 0. Ringvej 19 C!, (FortMsttM ♦urtte tiét) l.kl. HERRE FORSÅLING m. Greyhoundsåler

Made with FlippingBook - Online magazine maker