Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. A S, tlf. 72 14 20 (Næstved Idra ts Forening fortsat) 722388 - - Fodbold: Forv.: Ib Skotnborg, Karrebækvej 31. 722669 - - Gymnastik: Kaj LeIdecker, Karrebækvej 46. 722927 - - Håndbold: Bogh. K. Jørgen Hansen, Ringstcdgade 25. 720822 - - Sportspladsen. 724362 - - NIF’s skojteafdeling, B Ander­ sen, Primulavej 19. 720401 - - N.I F.s medlemsblad: Typ. Chr. Jensen, Oallemarksvcj 44. 721756 - Idrætspark (Kontrolrummet). 723581 - - Opsynet, Stadion 721220 Næstved Idræts Union, fmd. kiro­ praktor Soren M. Winther, Ndr. Farimagsvej 1 A. • 21803 Næshed Jernhandel (C. Van- Kede), Rlngstedg. 221 A. J?J05fl - - Bolig: Ringst edgade 221 B. 724545 - Jernstøberi & Maskinfabrik A/S, Viggo Pedersen, EnøvoJ 6. 720396 * Kaffobrænderi (Henry Jarobsen’s R,"lf»tedgade 2 A. 721825 - komm. Aftenskole. Forst.: Lrsf. do Llehtenberg. 720914 Næstved Uvvn Tennis Klub, klub­ huset, Raadmandshaven. 724156 - levnedsmiddelkontrol, Farimags­ vej 16 723112 Næstved »Jgkistemagasin v, fc ff. Jensen, flitefg, 11. 722868 Næstved Lyskopi (Gottschalck), Bag Bakkerne 47. 720253 Natsfved Lædorhdl., P. Ma- thitten, Kindhewtegade ft." 724016 Næstvod-Lænken, formanden. 722683 - - Kontakt leder. 723040 Næstved Maskin Elektro, Fensrnarkvej 7. 720340 - - Fabr. Poul Johansen (bolig). Tværvej 13. 721780 * - Disponent W. Larsen, Flxvej 13. 725040 - Driftsleder P. Hansen, Jørgen Jensensvej 9 720240 j Næstved Mejeri. 7224241 OstenfelcitsveJ 3.

ixæsrvea kul & KUKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 721811 Næstved Planteskole (Erik Olsen), StenlængeveJ. v. Ringvejen. 721122 - Reklameforening, sekretariatet, Erhvervs- og turistkontotet, Kirkestræde 3, 725355 - Rengørings Selskab A/S, Vestre Kaj 4 722029 - Roklub, fmd. prokurist Jørn M. Pulta, Kombakken 29. 721785 - - (Bådehuset). 721101 - Rutebilstation, Banegårdspladsen. Næstved Tidende 72 4S 11 Redaktion, ekspedition og bogtrykkeri (Kontortid 8-17, lørdag 7,30-14) mod omstilling til alle afdelinger Redaktionen prtvst: 721759 Redaktør Asger Olsen 721992 Redaktør Otto Klbo. 721167 Redaktør Henning Jessen. 722840 Redaktionschef Rand rup Frederik »en. 723733 Red sekrt. Poul Aa. Nielsen

723367 - Samariterforenlng. 7soi - Sejlklub, Ydemæavej. 7228*9 - Skattcxådakreds. 722266 - Skiltefabrik (Halvor Breek), Orimstrupvej 23. 724459 - Skydebaner, GHR. 721138 Næstved Sy- og Tilskære skole, Jernbanegade 4. 720981 Næstved Sygekasse. Kohma gergade 7« (10-13.30, fredag tillige 16,90 18. lørdag 10-12,30). 724151 — Forretnlngsf, E. W. Beinov, Karrebækvej 35. 723034 — Fmd. Oluf Larsen, Prrestøv. 64. 722236 - - Sygeplejerske frk. Vivi Gert- sen, Hvedevænget 19 720178 — Sygeplejerske frk Linie Han­ sen. Købmagergade 7. 723146 - - Sygeplejerske fru Helga Møller, Langel andsvej 14. 720689 - * Massage-kllnlken, Købtnager* gade 7 (Kl. 7,30-11,30 og 12.80 17,00, lørdag lukket). 720178 - - Sygeplejerskernes forbindings- stue, Knhmngerg. 7 (Kl. 13-14), 720969 - Sækkelager (Carl Schou), Niels JuelsveJ 1. 724001 - Taxa, kontor Ramsherred 4 (sva­ rer hele døgnet). 720968 - og Omegns Telefonnøgle, Axel- ton* 5, Baltlragården. 720590 Tjenerforening, Jernbanegade 13. 720778 - Træhælefabrik (Trævnrefabr. »Dant), A/S, Klldomarksvej 70. 723078 - Trævarefabrik v. A. Sass Nielsen. Erantisvej 49. 721478 - Tømmerhandel A/S (T. A. Medlng), Femøvej, 724560 - - T. A. Medlng. konsul (bolig). 721485 Næstved Viaebnreau, K. Mor- Keiidul, KildrinarksvrJ 105. 723064 - Vandværk. 720136 - Ægeksport A/S, N. Farim vej 13. 720648 Nøglebæk Otto. købmd, Hjultorv 1. 720921 - - Bolig: Ringst edgade 84. 722303 Nøhr Elly, kontr.tlfn., fru, Danav. 30 721897 Nøkkontved Kirsten, læge, Herluf- vænge 8. 7202871 Nørgaard Hllbert, 721222) Café, condltorl, Set. Mørtensg.1-3 721847 - E. L.. dir., Ringstedg. (ft (bol.). 723888 - V. W. kontrolør, Mølstersvej 28.

725720 Red »cktr. H, J. Tofte. 722102 Journalist Axel I Arsen Nyluad 141 Journal!#* Bent Hanøen 725719 Journalist Baden-Nielsen. 724006 Pressefotograf John Hanøen. 724640 Pressefotograf Bent Andersen AdmlrWitraHonen privat: 720230 Direktør Vllh. Larøen. - Sommer: »Enøhus«, Kam^beekamlnde Telf Karrebæksminde 142. 725613 Kontorchef Bent Malberg. 723345 Hovedbogholder Kay Dlchmann. 725312 Reklamechef P, Pilshøj. Bogtrykkeriet prlvst: 720197 Overfaktor Knud W Jensen N. T. Kiosks«..................................... n 4140 Rejseafdelingen ........................... 72 47 40 720980 i Nørgaard Povl, køreskole, Jern- 7288271 nanegade 25 725872 - Fl,, salgsleder, Parkvej 24. 724458 Nergnnrd Ida. Oatergmdø 1* Kjoler, nederdele, bluser, t rimtåge 725636 - - bolig: Ingemannsvej 8. 724820 • -Hansen K., dlspon., Rugvæng. 22. 7252.30 - -Larsen N.( clvlllng., Lindepar­ ken 26. 722716 - -Nielsen, dir., civiltng., 8kow. 21. Holmsund-Vinyl Claudi Hansens eftf, Tlf. 71 00 60 721125 Odd-Fellow-l^ogenn . Jernbaneg. 3. 721356 Odenae Støbegods, I». UfU, HJ. af 8. Mortenag.-Kamsb. 723312 OdgiiaTd Rnud Nors. fuIdmøgtif! Møllegaardsvej 7. 724608 - Niels, bestyrer, ladby 721414 Offer Andersen A/S. aut. Fordfor* handler, Rlngstedgade 17. 724114 - A/S. aut. Ford- A Fordsonforhdl., Ringst (Higade 152-164. 724865 Oggescn Herm., dlspnt., Fuglevæn- gct 4. 724256 Ohmsen Mogens, Ing., Granparken 3 723154 Ohrberg Remi, kørelærer, Hjortøv. 8 723204 Faktor Gunnar Oløån. 722582 Faktor Oarl Jacctbøen

724756 Næstved Mejeri Service, Kngev. 2 A 722413 Næstved Metalstoherl (Itrdr. JarobsenK kingHttslg. 25. 721102 N iih I vh I Most \ l'riiglitidu- **tri A S, AdørtipveJ 4. — Direktør Wolmer Olsen, Tølløse. vej 27 Tlf. Tølløse (485) 141. Næstved Motorklub: 733T90 - * Sekretariat: Maler Emst Jensen, J. Jensensvej 14. 724798 - - Knas : Chauff. Marius Peter­ sen, Præst estræde 6 B Næstved Museum. Rlngstødgade 4 * - Museumstnap, lekt. Mtchetsen 75rø*Jl - - Kustode M Madsen. 721075 Næstved Møbelfabrik A/>» Præstemarken 18. 721600 - Mørtelværk (AS H. O. Birksted), Brogade 2. 721615 Næstved Nattevagt, P.F.V.S. 723500 Næstved iSfntniirteslakeHnir. iTraiitisvej ij. 723203 Nff'stved Offset, M Sørensen, Farimagsvej 72 ffJlWVKI) OI,IK

722225 - - forstanderen privat. 721540 - kommunale Badeanstalt. 720153 - kommunale skolevæsen. 721061 - - stadsskoleinspektor Å, Surlnnd privat. 723707 - kommunale Ungdomsskole. * 20239 Næstved Kontantforretning (II. Therkelwen), Hlngstedgade 9. 722940 - — Bolig. 72 16 16 Næstved KulimporH Ny Nnvn Efter kontortid. t)1r Wm Jensen Telf. 72 16 lp. Repr Ejner Hansen Telf. 72 23 90 7214 20 Næstved Kul og Koks Kompagni A/s 722178 -------Direktør Ej. T, Christen­ sen, (bolig), 722877 - - - De Forenede Bensinimpor­ tører A/8. 720660 Næstved Kvægtorv og off. Slagte­ huse A/8. Farimagsv. Kontortid: 73-16, lordng 8-12. ^1200 - - De offentlige Slagtehus« “ * D,r C V °orKcn* Præsttv. 45. 723551 - - Opsynsmand Vald. Anlol, Præstøvej 67. 722402 - - Forv. Kn. Larsen, Østergade 29 720552 Næstved Kodfoderfnbrik (Mada Nlehen), IJ. Næ. 720292 - - Mads Nielsen, fabrikant: Privat Karrebækvej 13.

720512 724475 722600

722559 725071 724257 725018 722083 720336 722418 725301 721027 725341 724073 720412 722808 720*62 72527S 723690 720209 P.T.1

\ S

I <»l< 11114 ;l«t* ■ 17 Telf, 72 31 91

Udenfor kontortid: I dr. Knud Petersen ............ Repr. Keld Hansen ...........

72 16 25 ............ 72 28 18 Ostehus, Ret Mortrnn'gndc 6 7*-0920 Næstved Optik (Marens Mur ~ issen )t Hingstejgade &. 722259 - OsTeTabrik (E Piscber Jensen), Klldomarksvej 99. <20.r)l(i Næstved Ostehus til. Nybc •laeobseiTiTTUmshemd g P.T. V0ULUND - „Greyhound" - NÆSTVE D. TLF. 721019

Nye lynlåse til Støvler n

Made with FlippingBook - Online magazine maker