Telefonnøgle Næstved 1965

dersen, Vrldsløse, tlf. 720321. Plante- skoleejer Erik Olsen, Stcnlængevej, tlf. 721811. Ved Ildebrand, ring da til Næstved brand­ væsen, tlf. 720805. Skorstensfejeren for Soro Amts 1. distr.t W. Lindstrøm, tlf. Haslev 341. Skolerne: Ny Holsted skole, tlf. 723177. Skoloinsp. Knud Erik Enggaard. LI, Næstved skole: Skoleinspektor Erik Maribo Mogensen, tlf. 722682. Herlufsholm komm. aftenskole: Leder: Skoleinspektor Erik Maribo Mogensen, LI. Næstved skole, tlf. 722682. Herlufsholm kirke: Sognepræst V. Krarup- Hansen Præstogaarden. Herlufsholmvej, tif. 720378. Træffes 12-13 (undt. onsdag), torsdag tillige 18-19 samt efter aftale. Pastor Niels Nielsen, Kalbyriøvej 20. tlf. 721594; træffes 12 13 undt. mandag. Kordegn: H. Hejlskov Pedersen, Herlufs- holmvej 5, tlf. 721770; træffes 12-13 samt 18-19, dog ikke torsdag. Organist An­ dreas Larsen, Herlufsholm, tlf. 721236. (»raver, gartner Asnuiason, Herlufsholm, tlf. 720597. Kirkekone M. Jensen, Bakke­ kammen 4, tlf. 723451. Noro »mi Amtmand over Som amt: Baron V. Wedell- Wedel Isborg, tlf. Soro 1700, privat 127. Amtskontoret, SlagelseveJ 7, Soro: Kontor­ tid 9 15, lordag 9 13. tlf. 1700. AmtsrAds- sekretær Folmer Christensen, tlf. privat 452. Kontorchef, rand. Jur. C. Matthlasen. tlf. privat 731, Amtsfuldmægtig, rand. Jur. Bendt Jensen, tlf. privat Rude 40. Nora arntsrAd: SkatterAdsformand Ejnar Hansen, Skaf- terup pr. Bandvod tlf. Rude 257. Amt »skolekonsulent Otto Jensen, Frede­ riksberg pr. Soro, tlf. Soro 465. OArd- ejer Otto LawaL-ts, Pedersborg pr. Sono,

tlf. Soro 733. Pantefoged Albert Hansen, Herlufsholm pr. Næstved, tlf. Næstved 720565. Sogner&dsformand Folmer Niel­ sen, Simmendrup pr. Haslev, tlf. Esklid­ strup 47. Forpagter Chr. Pedersen, Eg- gcslevmagle pr. Skælskør, tlf. Eggeslev- magle 65. SognerAdsformand L. P, Chri­ stiansen, Haslev, tlf. Haslev 38. Sogne­ rAdsformand Herman Petersen, Vetters- lev pr. Vrangstrup, tlf. Skovmark Hl. GArdeJer Ejler Nielsen, Forlev pr. Vem- melov, tlf. Vemmelev 12. Tomrer H. Chri­ stoffersen. Landsgrav pr. Slagelse, tlf. Slagelse 521643. GArdeJer Chr. Jørgen­ sen, Bogelunde pr. Jdr. Bjærge, tlf. Ørstev. strand 19. SognerAdsformand Peter Han­ sen, Benlose pr. R'ngsted, tlf. Ringsted 1259. SognerAdsformand Vald. Johannes- sen, V. Broby pr. Soro, tlf. Broby 11. Som Amts Vej- og Vandlobnlnspektorat, Alléen 19, Soro: Amtsvej- og vandlobs- inspektor, civilingeniør C. J. Ørum, tlf. Soro 1800. Privat 531. Skyldrådet for Soro Amtsrådskreds: Fonn.: Odr. K. J. Ahronklel, Klldogaard pr. Ringsted, tlf. Langesø 8. Vejaoetotont I Fuglebjerg distrikt: Dlstrikts- vejlngcnlor Asger Rasmussen, Fugle- bjerg, tlf. Fuglebjerg 26. Amtsrevlsor af sognckommunernes regn­ skaber: T. Clausen, Sorø Tlf. Soro 1700. Privat 1085 Kredslæge | Herlufsholm (Soro) lægekreds. Amtrlæge J. A. Jørgensen, Soro Tlf Soro 1075. Sundhedsplejerske I Herlufsholm distrikt: Sundhedsplejerske frk. Julie Neerdorf SlagelseveJ 15, Næstved, tlf. Nænt ved 723218. Amtsungdomsnævnet for Soro amt: Amtsskolekonsulent Otto Jensen, Frede­ riksberg pr. Soro, formand, tlf. Soro 465 Nævnets konsulent: Fr. Kjærum, tlf Fuglebjerg 416.

TAXA

NÆSTVED KOMMUNE Erindringsliste: Rådhuset SKAT Forfaldsdag:

Inddrivelse ved udpantning efteri 4. Juni. 4. august.

1. rate 1. maj. 2. rate 1. juli. 3. rate 1. august. 4. rate 1. oktober. 5. rate 1. november. 6. rate 1. januar. 7. rate 1. februar. 8. imte 1. april. 1. rate 1. juni. 2. rate 1. september. 3. rate 1. december. 4. rate 1. marts. Forfaldsdag i 1. rate 1. januar. 2. rate 1. februar. 3. rate 1. marts. 4. rate 1. april. 5. rate 1. maj. 6. rate 1. Juni. 7. rate 1. juli. 8. rate 1. august. 9. rate 1. september. 10. rate 1. oktober.

4. septemhe*. 4. november. 4. december. 4. februar. 4. marts. 4. maj.

Personlig kommuneskat samt Indkomst- og formueskat til staten m. v.

Sidste rentefri betalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden

4. juli. 4. oktober. 4. januar. 4. april. Sidste rentefri betalingsdag er den 3. i måneden efter forfaldsmåneden

Ejendomsskat

Lukning foretages den:

26 Janusr. 25 februar. 25. marts. 25. april. 25. maj. 25. juni. 25. jult. 25. august 25. september. 25. oktober.

Oas og Elektricitet

Sidste rentefri betalingsdag er den 20.1 forfaldsmaneden Alle rådhusets kontorer kaldes jennem telefon 721900 Kommunale telefoner: Se endvidere side 13

Kontortider: NB. Sumtlinr kontorer er åbne fredat SSrtf kl. Ib—t?, JO

Økonomikontor, bogholderikontor, kas­ sererkontor, tncoasokontor og social­ kontor ....................................... ............... Borgmesterkontor (boliganvisningsud­ valg) oamt byraadssckretaiiat. Borgmesteren personlig .......................... Skattelnsp., folkeregister, ligningskom­ mission ............. *........ ........ ...................... Stads- og havnelngonløren, bytings-, brand- og hotlgtnspcktørcn ....................

(Stuen) kl. 10-13 (lørdag 10 12). (1. sal) kl. 10-13 (lørdag UM2). (1. sal) kl. 10.30 12.30 (lørdag 10.30 12)

(1. sal) kl. 10-13 (lørdag 10-12). (2 sal) kl. 10-13 (lordag UMI).

C å l V E X fyringsolie °* m,kh' h',,w - «*■"*'*

li-dprL_l

for^hytf

Ix.h..v

De får en god forbindelse 79 OC 07 når De drejer........................................................... / m U3 ml

CALTEX fuelolie !• i ug svær til større fyr I ejendomme og industri NÆSTVED OLIE A/$

Den sjællandske Bondestands Sparekasse

Abon daglig kl. 19—13Vi og 14—19, fredag tillige 11,39—19,30. lørdag 19—13. Aiollorv * Næilvtd

ToldlMMlgndc 17 - Tlf. 7131 »I*

Made with FlippingBook - Online magazine maker