Telefonnøgle Næstved 1965

V

721818 Smidt Carsten M„ o.læge, dr med, pre-, nsse. of halsklinik, »Osyer. " Oaard«, Kirkepladsen, kJ 14- 18. lørdag kun efter aftale. __ . n . r« . 1.■____________ aa <>3P( 5 - - Privat: Bag Bakkerne 63 WILH. SMITH */s Rlngstedgade 26 72 07 00 Korn • foderstoffer • kunstgødning markfn* - kul - koks » cioders Efter kontortid. TfW? 7e*r«/f rrkon t c ret, Havnm mu’ %!£££?&'* ',,n R ,“',h ;3!S“ SJSSSSSS {"' °" <20iH Dlsjx-i^nt Kaj Larsen, MeUevej 1. onsu’, 720747 Smlth Sven E direktør. KlidemarksveJ 56. I2???1 ~ P1* ko»»uUnde, Elwthus. Mollev. ® • *>*gppl-. OrundtvlgsveJ 14. 724140 am»ti Nonr^oj 50 .24140 Smlth-Petersen P., trlcotagehdl., Ramsherred 19 J21425 - - bolig: Poppelvej 21. 723707 Sneftrup Folm., viceskolelnspkt NorgesveJ 16 <22323 ..Snehvide'* Vaskeriet (O Larsen) Anemonevej 80 722418 Socialdemokratisk Forening Fmd opsynsmand Helg Petersen Ostenfeldtsvej 6 Sorialdemokr. kredsorganlaatlon for m Næst vedkredsen: : W*lthw Chrtrtonsen. KU lem vej 125 Kass : Rolf Carls- pin. *«■ 722V1 A1,rtd Arbmd *'***! So JJ?2!1 I Chr' arbmd - PileveJ 12 •oj^rg SSltat, fru. Hassel vej 17. 4;, aV*" ln?rer- Hasselvej 17J , ■ 4.3203 »Sokra«, vinduesdekoration FatV * magmej 72. - ">«"»«. Und,- I’ 72(13*4 Sommer Pj-u r.,n A. fru. Jcmb.- he?ade 7. $£2 *om"u’r eft. Jrmban,^. J * ^ . ***m. M.urnndur . Cwl Lonann. bol.: Hvbonvoi 13 I?}4™ ?°MI> p Snr. r|ordv»n»t 724249 maJ°V »W*vø 1» 8l>an«»^al Jobs,, chauff. Rytterv 4 720527 Spv-k,«,. D m . j *, i Bondo,,^. 7SM77 SPAREKASSEN __ 4 Repr*« ntaat Moren« Bøf I

724156 - - N»**tv,vt »__ ~ » ■... . - I««??4 Z ® E‘* kalkulator, LyøveJ 17. ,22261 Staalgaardena Horrefrtsørsalon i Erling Maach). °f bavnøtoføniørsoø kontor StAd*1yr!*ge Volgt (privat). Tølioti ■ ~ ™**iV0<* lpvo«iamlddelkootrol i i !I mi i Hi i H 722396 Sportsmagasinet (P. Ander. .«w*n), Kiny^tødgadr 19, 721246 - - P. Andersen, bol.: Lindepark 16 721973 Springer Elise. fru. Ndr. Farimag*. vej 17. ^ 720095 Springer, parfumeri, Elisa- .23,88 - Friti, repr., Hybenvej 11. Spritfabrikker, l)<» Danske A S, lager Karl K Hast.nissen A Son 720691! FarlmagsveJ 61 "20997 720916 Staal K., civilingeniør, Lindebjerg gaardsvej 14. beth Arden præparater. Cktytmes Oaard, Axeltorr. strikt »pædagog A. Boborg Han- «wn Haitir agArden. Axeltorv 8, **** M . o® , fre. 12-13, lø. 10-11. •22391 Statsanstalten f. Livsforsikr. Hugo tiu olmen, ronai. H,?CBted,f,lde *• »Danla«. Kindhestegade 10. ‘21013 yatsiumtnltsm f. Mvafomikr. limMIs^r, for HyJypaiiikB, fealf Gprii, Otiumvrj g. )x-4|«t * X,;(0 ,,g rft,.r 1K,4 o 723739 “ SHiS?°ntor °* -7??,1?® *“ Bestilling af Jernbanevogne .21392 - 4. banesektion < Sektlonslng. . R A Ammark .24500 - Godsekspedition (godsekspeditør _ ^ ^ A. K. 1 721627 - Masklndepot (lokomotivmester K o,*.* r°hr Hllaaon). ‘ Re^b,i^«u, Kirkestræde 3 • ^ h )82 - vognmand. A. Frlia Agads 720062' ~— D. S. B.'* vognmand A FRli G<>ls udkøres og afhentsø Telf. 720082 I;1J22 8t2JJ»fn K , fepr.. HaveVeJ 47 2 uzzvr - 72ISJ SJ!*;• rppr Jet* J Park 45 2581 * Kaj. mg.. Klrsebænvj 12

724212 Stærsholm R., arkitekt, M AA. branddir., FarlmagsveJ 36. Suder Nielsen S., automobllforhdl (se Bregnebjerg central). 721743 Suhr Birthe, damefr., salon Brogade 1. . . . . a ■■ 11 HollfRMWt 7 2 00 OS Mie Torvestned Møbler - Oulvuepprr - Osrdlfler Kengeudatyr. 72 IS 01 S.U.M.S. Udsttlllngsl Axeltorv 11 Nye og bragte msbler. Udenfor forrptnTnKuttd: Dlrekter. fru I. Dltmar*Jensen, tlf, bs-ksminde (742) 70. ____ Prokurist Brik Mikkelsen, 723229. 720664 Sundhedsplejerskernes kontor for Præstø amt, Tinghuset, Hjultorv, turland Axel, stadsskoleinspektør, ’ Peder SyvsveJ 20. 720063 Svane-Apotoket (Chr. Knudsen), Torvestræde 8. 720524 8vare 8., masklnm., Vordlngb.veJ 86 721265 Svangre- og Mødrehjemmet, KUde- marksvej 68. 720794 Svarrer Nleiæn SKO, Axoltarv. 723094 - - Bolig: lngemannsvej 18. 725940 Svegaard KJ., frlsor, Ramsherred 1. 720611 Svends Bageri (S. Christiansen). RJngstedgade 48, Net. Peders Kirkeplads 1 72313« Svend Aage's Lillebil, Gallem.vej 7. 724636 Svendsen O., dameakræder, frk., Nyvej 17. 722725 - Knud. frisorm.. Fensmarkv. 3. 724123 - H., kørelærer, RolighedsveJ 98. 724488 - T. Saxe, mekanik, Ringsted*. 228 724813 - E, musikhdi., Hjultorv 12. 720481 - - * Bolig: Hvedevænget 26. 723307 - M. V., repr., DanaveJ 36. 724143 - Jens, tankbest., FarlmagsveJ 3. 723077 ---- bolig: Rlngstedgadc 105. 724882 - 8. Aa, vlceekolelnsp., Sterkels- vej 11. 722933 Svennlnger Valborg, Sot. J. Park 45. 722809 Svennlngsen P., rensemeater, Fens- marksvej 32. 720482 8venagaard E.. fabrikant. Bolig: Oallemarksvej 18. 720700 Svensk vlcekonsulat, Rlngstedg. 26 720290 Sydholm Mogens, repr., Slettev. 10. 720318 Sydsjællands Akkumulator Service Erl. Larsen, Jagtvej 8. 720096 Sydsjællands Atilokølerfalirlk, nW3BM^lir 721787 Sydsjællands Auto-Ophug (C. An­ dersen), Rlngstedgade 156. Svdsjæll. Auto-tTdstyr. Slpperup gi. Mejeri (se under Nyland Central) 720622 Svdsjæll. Cykellager. Cykler, knal­ lerter en gros, Præstemarken 16. 723374 - - K. E. Jensen, disponent. Bolig: J. AakJærsveJ 8. 721242 - - C. Lauritsen, grose Bolig: Klo­ stervej 12.

722828 721925

7: 7:

KIOSKEN

7 7 i 7 7

Set. Mortensgade 8. 724739 fltenahøj 8v. Aa., kontr., Toftevej 2. 720145 Rtonslund Henrik, Isenkram, Hjul* torvet 9. 721396 Stephenaen H., rykleh., Vlnhusg. 10. 721944 - Ellen G., kioskl., ErantlsveJ 21 A. 721807 - A. købmd., Ol. Holsted 725701 Sthur Vagn. Farvemessen. Kanin* herred 20. 724022 - - Bolig: AaderupveJ 79. 723333 Stiftahogtrykkeriet, Ratna- herrod 15. 723078 — M. KUmmel Nielsen, bolig. 724571 - - Faktor B. Christoffersen, bolig 720126 Stlgngaard L. V., pens overbetj., Oallemarksvej 16. 723632 Stilling Bbba Læsses, afdelings- sygeplejerske, Toftevej 8, 722163 »Stjerne Chrtmt«, v. E. Groth. for- » hromnlngsanstalt, DanaveJ 2. (Omst. til bolig: DanaveJ 82). 722877 Stjerne Olle (De Forenede Benzin- importører), Ny Havn. 723786 Stobbe Thea, sygcpl., FixveJ 2. 721001 STORAAARD k SON 721613 Alurerim'-stre - fentn-prenorer Egevej 1.1 - Næstved 9,00 17.00 724265 mg. Robert Btorgaard - Bolig 725065 tog- Stanley Petersen - Bolig 725366 In* K*J Stentier Bolig 724295 - Robert, Iftgtl., EgevcJ 13 724770 8torg«nrd Jens. Oallemarksvo; 31 725073 Storm E., læ Inde, fru. Ferskcnv.9, 722506 Stougaard Mathilde, fru, KUdebak- ken 16. 722617 Stovgaard Arne, dir., ?,ærkovel 12. 728830 8t randskov Erik, tekn lærer, Hve­ devænget 99. 723630 Strate T., snedkerm., Amtmandsg. 8. 720724 Sfru&båødeMs Axeltorv 1 7244H3 Strunck K, faglærer, Kløvet vej 13, 721874 Stryhn Birger, repr., Fuglevænget 13-1B . .. 720863 StrUwIng A. M., fru, Østergade 28, 720987 Strømpe-Magasinet (Kgon Petcraen), Torve«trods 1. 720728 - - - Bolig: KlidemarksveJ 48. 724797 StOckleln P.. kobnid., Set. Peters Kirkeplads 6 724719 - E., handelstnd., J. .TensensveJ 46. 720316 StOrup-Johanaen B., bankdir., Hjul­ torv 8.

7 7

7 7

X

—jeakaip^# »Sn cmtl Repræsentant Mogens Bcrf. Osteriet-a'1 sL 720l,£ 8t^

f4

#dt»4 • 7ZMI4 723918 723564 723919 722984 724610 723647 720168 722452 722740 721059 720059

?20t

7221 7202 723! 7224 720 ,

1722060 P, hf On 722715 - 724334 ~

7202!

soa NÆfTVtO OG OMLGN t » mos nsir? 4»«k «.#i 10-11 10 o, 14.1*. Iør4. to.,100 t.li (« t| K>— 1* 30

!*-rr* bedste annonce finde« I Telefonnøglen.

P. T. Vt

Made with FlippingBook - Online magazine maker