Telefonnøgle Næstved 1965

V

721306 Sydsjællands Elektroværksted (O. Christensen), Kobm&gergAde 10. 722543 Sydsjællands Fjerindustri. Ndr. FarlmagsveJ 15. (O. Ulrlksen). 720777 Sydsjællands Frokomp. A/S, Gronnegade 2. 720777 — Dir. fru Z. Dyndgaard (bolig). 724667 - C.asdepot (A. E. Jensen), Skytte* marksvej 60. 721314 - Handelsrejsendef. fmd.t repr, Dan Christensen. Erantlsvej 25. 722002 - - Kass.: C. I. Johnsen, Toldbod- gade 10. % Sydtjællai t Jcrnforrelning 72 33 00 Stoal^«ard«n is#__ S t - A1L.1U3 I'ri val te)<'foner; 723051 - - Direktor, konsul Ony Ras­ mussen < bolig) Ringstedgade 14 (Sommer; Ganges Bro pr. N„ tlf. Rislev (7391 H 723295 - - Fru direktor Bernn. Rasmus­ sen (bolig) Staalgaurden. 722729 - - Prokurist Erik Srhou (bolig) Odi nsvej 12. 722029 - - Prokurist .Tom Pult* (bolig) Kornbakken 29. 728978 - - Prokurist Holger Damgaard, Helbergsvængn ft. 721709 — Disponent Carl Mikkelsen (bolig) Rlngstedgade 96 720977 - -Lagerforvalter L p, Nielsen (bolig) Jernbanegade 6. 724331 - Forvalter K Christiansen. ______ ForrtrsveJ ft 723101 * * .Ternhallett pA ManoveJ (Ingen ekspedition), 1 Hl6 Sydsjæll, Kaffehrænderi v. P, “ kyakøplerlng, MoseveJ 1. <22.595 - Maskinsats A/8, v. E Sørensen. Hingst edgade 11 o. g. 728800 - Planteavlskontor (P. Grøntved), Kvægtorvet, FarimagsvcJ 8. Raastof-KompagiH, Blegdamm. 4. T2H"7 Rejsebureau, Raltlcaganrden Axoltofv ft. 722097 * nejsepsrvi^ OallemarksveJ 72 N.vdsj, RevMnns-lmtHiit v. C, Ppdrnrot h-Schoq, H. 1), KarrebækveJ 23 (HJ af Søvej). 72,02!' Myd- og Vestsjadlands Distribution iiii I. Coea-f’ola distributør. Svares ikke, ring Sla­ gelso ft2473ft. 722788 Sydost Sjællands Elektricitets A/8 kw "tat,on). Ny Mngiemalle 721B87 SydostSjællands Elektrirltets A/S (50 kw station. Næstved). Ladby 721453 722737 lj Andersen, Rlddrrgndp 8. Ko,,md p E. Andersen, bolig

Sygehus, Præsto Amts (Se Central­ sygehuset). - Elisabeth Søstrenes (Se 8ct. Eli- sabeth o. s. v.). 720981 Sygekassen, Købmagergade 7 (Se under Næstved Sygekasse). 723620 Sylvndan A/8, Elmeparken 4, 7208711 728101 ( 3-v,vc"t E ♦ bllkkensl.m., Østcrg. 9-11 720871 - - bolig: Fabriksvej 12. 724411 Systova A/8, ItiiiKMtorigado 200-204. 722617 - - dir. A. Stovgaard privat. 722989 Szlrmal A., drejer, Hvedevæ. 82. 720922 Ssbehuset (Margrethe Jørgensen). Slagelsevoj 13. 722449 Sobygaard C, Inspektør, Vordlng- borgvej 2 B. 724130 Søderdahl H., Esso-servlce-statlon. KarrebækveJ 20. 7202871 Soehorgs eftf. (Hllbert Norgoardt, 721222| konditor, Sot. Mortensgade 1 3. 721 132 Soegaanl A., frk , lærert.,RampcniO 7221.32 Sogaard Olga, fru. Ny Østergade 1. 724300 - Kaj, repr., (Zeuthen A Aagaard A/8, Contex), Rolighedsvej 94. 723817 Sole Krl. husejer, Klidøm.Vej 103. 721771 Søkilde Hedvig, fru, Karrebækv. 25 721471 Holberg E., sygerned.. Meistcrsv. 2 720182 Søllegaard C., købm., Jemhaneg. 10 721412 Sondergaard !*., centralmek., Set Mortensgade 11. 720872 - Gudrun, fru, FarlmagsveJ 24. 721092 - Tage, kobbersmed. Ved Kilden I 721707 - Karl, overlæge. Speciale: Medi­ 721239 — Bolig: Skovvænget 4. 723860 - Dan, togbetjent. Præstøvej 227, 720726 Scndergaard-Andersen V., musik­ direktør. Jørgen JensensveJ 40. 725511 Sønderparken Supermarked. B. Thurwrn. Gronlnndsvoj 725981 Sørensen Eli, Afd chef, Sct.J.Park 41 72.5396 - Laurs, arntsfuldm., eand. Jur. Axeltorv 7. 722025 Snrønxon Verner, anlægngnrt KalhyrlsvpJ 54. 72536.5 - Gunnar, arbrn., KærmlndeveJ 10. 721475 - Erik Morkeberg, auto-lakerer!. FrtggasveJ 7. 723877 - - Bolig: Danavej 29 * hud.y,g‘ fhv- b*Kcr. PIntanveJ 8. 723020 - N. W., bankkass., DanaveJ 3|. 723010 - Tohø., blomsterhdl., Rlngitedg. 1 (Omst. til bolig). 722130 *» Kn.. fhv. blomsterhdl., Vordtng- borgvej 2 C. 720130 Sorønsen R/ b »ftf., (blomster °K kranse), Østergade 7. cinske sygdommø. - Kons. på Set Elisabeths Hospital efter aftale Tlf tid kl 12,80 13.

725168 Sørensen J., dyrlæge Meistersv. 52. 723562 - O., elektriker, Erantlsvej 25 723727 - Erl., fabrikant, Snoghøjen 8. 725063 - Karl B., forr.best. Klldcm.veJ 79D, 723298 - Ejner, forv.ir.spekt., Præstø- vej 107 A. 723421 - Anna, fru, KarrebækveJ 28 A. 723566 - A., fru, KarrebækveJ 100 C. 721377 - Elisabeth, fru, Anemonevej 40. 725190 - Else, fru, AderupveJ 93. 724793 - Ingeborg, fru, Skellet 2. 723814 - Louise, fru, fllpperup. 725708 - Margrethe, fru, Farimagsv. 53. 723667 - Mariane, fru, KarrebækveJ 102 F 724438 - Olga. fru, Rugvænget 12 D. 722579 - Sigrid, fru, Pamsherred 23. 724221 - Heri., fuldmægtig, StrynoveJ 13. 725018 - N. P., fhv. fdr., Itlngstedg 142. 721299 - Peter, fhv. gdr., SagasveJ 15, 722955 - Karl Kruse, gartner, Milltnrv. 22. 721374 - Th., gartner. Katholmvej 15. 721370 - Willy R. V., »Mlmosat, hj. af KarrebækveJ og Blagelscvej. 723570 — - Bolig: KarrebækveJ 1 A. 724454 - Arnold, gartner, Basnæsvej 14. 724102 - Laur., hdlsmd., Hvedevænget 01. 7237*9 - Oluf, tng.. Stenbæksholm. 725137 - P. Seldclin, Ingn., Toldbodgade 22 725813 - O. Richter, inspkt., BogøVeJ 24. 721641 - Le-\ Inspekt, Odlnsv. 2. 723808 - Inger, Jordemoder, Treks nten 28. 722109 - C Hartvig, kapt, Hjarnøvej 37 723028 - Anthony, kapt.løjtn., Digevej 12. 720989 - Jobs., »Vlbegaarden«« kolonial­ forretning, Østre Ringvej 27. 722185 - Walther, kbmd., Karrtbækv. 98 A. 723180 - K.-O., lahoratorlechef, Slagclsev.4 723505 - Slgv., lagorforv Rlngstedg. 130 723800 - Erik, landbrugskandidat, Tre­ kanten 28. 7221.53 - H., pens. lærer, Hkyttevænget 7. 725737 - C. E., niAlcraflæscr, Møllevej 4. 723904 - Morten Dlechmann, masklnm., Erantlsvej 11A, 723903 - Fr. J., materlelm., OH-kasemen 724705 - L.. Mayo-salatcr, Karreb.v. 102 D 725340 - Poul, montør, Fensmnrkvej 24. 721808 »orenaen An., murerm. & en- tr<*pn»m»r. Skovbrynet I.

723522 Sørensen Birgit, fru, Tatol, Aade­ rupvej 38. 721354 - Ingeb., trikotagef., Jernbancg. 1. 721829 - L. Chr., tømrer, KarrebækveJ 10. 721007 - Elsebeth, Ny Vask, Skovbrynet. 723462 - Leo Thormod, værkf., Strynøv 22. 723941 - Poul E., værkf., Lindeparken 10. 723860 - Martin, vognmd., Vordlngborgv. 0. 722236 Sosted Erik, buntmagerm., Kindhestegade 11. 724875 - - Éoilg"KarreiiæEvej ’lOO O. 720286 Søsted Eriks orkester. 720102 Sostéd Ole, tandlæge, »Autogaar- den«, Kindhestegade 2. - - bolig: Dybsø Fjordvænge, tlf.: Kostræde (769) 160. T Linoleum CJaudi Hansens eftf . Til. 71 00 60 725319 Taankvist H., ingn., Bellisvej 8. 724841 Taarsted Jens, stnedem., Ladby 721742 »Tiico« diitiKdrisorHitlon (Mary Andersen), Rlngstedg. 71. 721206 Tandlægevagten. Son- og helligdage 9-10. Kald Fnlcks Redningskorps for aftale, 722398 Tandrup Jensen Frede, Tandrups salater, Lindeparken 7. 721734 Tango R., lærer, OallemarksveJ 49 723745 Tarallo E. obersttnde. Agade 10. 722503 Tatol udsalg (fru C. Vlnholt), Grim. strupvoj 18. 721372 - - (Frk. Ebba Hansen), Præetø- vej 57. 720922 - - (Frk. Margrethe Jørgensen). Slagelsevej 13. 723522 — Fru Birgit Sørensen, Aaderup­ vej 38. 724001 Taxa's kontor. Ramsherred 4 (øva- rer hele døgnet). 722509 Teglbjerg Stubbe L..major. Krerv 14 722036 Tekn. Landsforb., Slagelse afd., kas­ serer Villy Hansen, Hjarnov, 16. 720550 Teknisk Materialhandel (B. Bchøt* bel), Jernbanegade 1. 721107 Teknisk Skole, Jernbanegade 10. Forstander Henning Jensen, træffes 10,00-11,00, undt. lørdag 723264 — Forst. Henning Jensen (prlv.) 720360 — Slagterfagskolen. Hvedev 2. 725453 — Metalforskolen, .KroveJ 5. 725077 - - Kollegiet, Parkvej 10 (omst. til okonoma>. 720705 - - Inspkt P. B. Olsen, privat 724985 Tekstilarbejdernes Fagforening (Fru Else Petersen), Humlevej 1. • 722560 jTKLE v. Timur IVtomon & ) 7209131 Pmil Jacobsen, Ji»rnlwin«*K. 4 . 720206 Telefonmesterkontoret, Kalbyrls- “ vej 55. “ Telegrafen: drej 0022 ff, 723858 IllAME M VO \SIV Oøyernes Oaard, Axeltorv 0.

7: 7:

T

7 7 7 7 7

7 7

i

723854| 7227031 724454 • 722539 - 724311 - 722024 « 720007 - 725190 724837 < 723471 725574 72.5117 723105 720217 725645 724049 720768 722705 720838 725667 721581 725132

- Kontoret. Brdr.. murermestre. Basnæsv. 14. 0., organist, Vordingborgvej 2A Benny, o . ahs ., frk., Præstøv. 107D. C., overmontør, Klldemarksvej 52 N A., paplrarb., Rlngstedgade 47. Agner B. AderupveJ 93. Tage, paplrarb., Østre Rlngvoj 42 Chr.. pelst.. Vredsløse Huse. Vabl. fhv. pclst., NygaardsveJ 22 M Grimstrup, prmljt., flolhærv. 7. H A., radiotekn., Katholmsv. 20 Jørg. Chr., rentier, Nygaardsv. 13 J. H„ repr,, KarrebækveJ 30. 1. Roth, repr., KlldemarksvuJ 94. Vagn B , skattelnsp., Præstøv. 57. O., »kotøjshdl., fru, Klldevæng. 3. øi —‘“vtl 7. h EJgil. slagterm., SlaffølamJ 7. FL, slagterm., Skovbrynet.

T. 723.*** — 72r»m 7 - 723918 - 723564 - 723919 - 722984 - 724610 - 723C 47 - 720168 - 722182 -

72!

72W

721i 722740 - 7205 72 1 089 - 7238 720009 -

FAG m

7224 7201

722060 P< I n

v/ I. å H. Pedersen. Omstilling til bolig. Aage, bredudaalg og Ismejeri, Kalbyrlsvej 40. Chr., chauffør, Aaderupvej 30 llurM' tlamøfrløør, flet. .1, Park ftft. Mogena, dekoratør, atelier »Sokra«, FarlmagsveJ 72.

O,, slagterm., Skyttemarksvej 97 Jytte Thode, social rAdg., Grøn* låndsvej 13. 722787 - Else, sygepl., fru. Ndr. Farlmags- vej 22 C 725005 - O., telefonarb., Rugvænget 22. 723114 - E. Moller, tlf overmek, Karre­ bækveJ 102 F

On 722718 - 724334 - P. T. V'

7202!

722000 - 722159 - 725672 * 723203 -

P.T.

Made with FlippingBook - Online magazine maker