Telefonnøgle Næstved 1965

XT

Telefonnøglen AwItUV 5, ItaltirngArden I. Kontortid: 9-17, lørdag 9-12.

720968

722660 Thor-Vask A/S, Vordlngborgvej 76 ----underdir. Rudolf Knorr. 725427 Thranov Ole, Birkhoimvej 12. 722829 Thueaen E. V., repr.,, Thorsvéj 23. 721820 - Emmy, fru, K&lbyrlsveJ 19. 725511 - Bent, købmand, QrønlandsveJ. 721147 Thuroholm Agnes, fru. Fjordvænget 724964 Thygeacn Holger, drlftaaaa., Aade rupvej 169. 725118 - V., handelsmd,, J. JenscnsveJ 6. 720694 - Svend, Jernhdl., Grønnegade 12. 723714 - M. C., major, Riigvænget 12 H. 725110 Thyascn Erik. taksator, Erantlav. 19 725450 Thøatesen M.. redder, 8ct. Peders Klrkepl. 11, 725450 - Birgit, bogholderake, Set. Potters Kirkeplads II. 722013 Tldemand Th., fhv. borgm., Korn­ bakken 6. 720500 Tidcmand-Dal M., fru Købmagerg. 6 721963 Tinghuset, amtarAdeaalen. 721073 — - Sagførernes værelse. 723322 Tlnsfcldt Kurt, kølemontør. Rønne­ parken 11. 724847 Tjørnelund Søren, chauffør, Ring- stedgade 98. 721136 »Tobakahusct«, Klndhostegade 24. Vestermark tr. ugens første 4 dage kun til kV 9 form. 723902 Toft Gunhild St Børge, regnskabsfø­ rer og viseforfatter, Baltleagaar den, 1. sal, Axeltorv. Privat:Rug- vænget 22. 724169 - Nanny, fru, Erantiavej 7. 720635 Toft Jensen, Taxa-vognmd., Rolig­ hedsvej 7. 720610 Tofte C. J. A/S, konserves Sk vin en gros, Kogevej. 724106 - - (Bolig), 728720 - Hans J., red.aekr., Lindeparken 19 724931 Toftegnard Jensen Knud, gdr., IløJ- gaard, Øverup. 722641 ToftohøJ, alagter, EJlorsveJ 34. 723371 - - Knrrebækvej 25. 723998 Toftlng Eilif, bogh., Fenamarkv. 27 721130 „Toka** (lamefriHurnnlon, Hnmshprml 15, Ih MHørn. 720118 To,‘tkammeret, Toldbodgade, (S-lf, lørdag 8 13), 725379 Tolatrup Sørensen M., lærerattid. Karrebækvej 98 A. 720325 Topp Søren, kaptn., Østergade 10. 720656 Torp F. O.. trAdvfabr., N. Fart magavej 11. 724376 - Mogens, fabrikant, Havevej 28 725880 R. O., fabrikant, Ny Holstedv. 31 720341 Torvestrædes Bageri (Henning Knudsen), Torvestræde 9. 725352 Toratenaen P. C\, arb studletekn , Rønneparken 3. 724954 Traldl Slegfr., værkf., Skytte­ marksvej 110, 720505 Trekroner Forsikring A/R Tulipan* vej 24. 720261 Triosan I R, Itlngatedgade 68. ioioL« montnr, Rkrnvcrup r 2 tømrermester, Llllevang 4. 2J**1 M,m|. B5J, Slet tovej 10. i-2,20 i folie E , ntv. fabr., KlagelseveJ 67. 721670 TroUchusenes Ismejeri (Poul Jen- «en), KarrebækveJ 50 721047 »Tropa«, handelsgartneriet, Ounn Jensen, Kildemarksvej 90. 722414 Trust J. O., J. Jenaenavej 25. 723111 Tryde Torben, oberatljt., Hans Hor- nemannavej 8.

724041 Tragårdh Wllken. salamester, Kar- rebækvej 100 F. 720452 - A., akræderm., målkonfektion., Vlnhusg. 14. (Lukk. 12-13,80). 720764 ----Privat: 8ortebrodegade 6. 720991 Træhandelen (O. Larsen), Vlnhua- gnde 6. 721163 Trælndustriarb. Fagf. Kontor: Øaterg, 17 (kontort.: Hverd. kl 10-12 aamt tillige Ursdag 18,30- 17,30 og fredag kl. 14-18. 721178 ----Fmd. Joha. Duntorp, Skellet 26. 720114 Trævareforretn., Set. Mortensg. 5. 722300 Tuborg Depot (Svend Nielsen). Østergade 17. 721122 Turistforeningen f. Nasatvcd og om­ egn (9-17, lord. 9-13), Kirkestr. 8. 724044 — Kanoudlejning, Slusehuaet, 724307 Tybirk Oerh., adjunkt, Norgeav. 85 721417 Tækker E., PræatøvuJ 6A. 724535 Tønnesen Hana, dr. med., over­ kirurg, R&dmandsengen. 721891 - A„ frk., Skovbrynet 32. 724030 Tørring N, A/8 (Gunner Clausen), Elmeparken 7. u Holmsund-Vinyl Claudi Hansens eftf. Tlf. 72 00 60 723150 Udengaard P.W., o. Ing., Hertufshøj. 722146 Udle(ningaeontralen, Aaderupv. 181. 723656 Udflytternes Brandfora., Bent Kile* gaard, Ladby. 722677 Udlojitingsgaarden, Henry A»dornen, SkyttemveJ 70. 720188 Uhlmann A„ fhv. forstanderinde, Komhakken 9. Ulrich Metalatøberi ae: Forenede Jernstøberier AS/ De. 720259 Ulriksen J. H., tobak A vine, lllng- stedgade 3. 722069 - - Bolig: Kinlheøtegade 8 B. 722543 - O., SydaJll. P lerlndustrl. Ndr, Fartmagavej 13. 725047 Ungdomspenaioncn, Ij,'der: J. Kri­ stensen, HjamøxeJ 36, 724455 UNO-X BENZIN, Uing«te(1|;ade ^25. 723403 Ure og briller (K A. Olsen), urma­ ger og exam. optiker, Ramsh 18 725634 Urgaard Ejn., tømrerm., FixveJ 3. 721845 Urne P., amtallgnlngalns|ektør„ cand Jur. (Privat), Skov ænget 1 722800 Urstad E.. spectaloptike; . Rtngsted- gado 10. 722691 - - bolig: Ringatedgado 10. v-w Claudi Hansens eftf. TH. 72 00 60 721460 Wftftddegttard, herreekvipe­ ring, JernbEPegsde 1 . 723552 Waaddegaard Inger sekf., frk., Riigvænget 22. 721567 Vabo Else. medhj ske.. 0. Rlngv. 31.

WKKERIDRST1G? VAIAIU

720714

V. V. r 7

724953 Tendorf M., fru, Hvedevænget 63. 721262 Terp Peter, købmd., Slagclsev. 40. 725691 Tevely Birgitte, sygcpl., Skovbr, 58. 724935 Thage Adrian, fhv. gdr., Karrebæk- vej 72. 722727 Thal bitser Sig., propr., Norgeøv. 11. 723700 Tuemaen Finn, brødforhandler, Erantiavej 11 B. 720239 Thorkolsen H. (Næstved Kon- tnntforr.), Ringstedg. tf. 722940 ----Bolig: Rlngstcdgade 9. 725876 - Marina, pena., Knrrebækvej 45. 720620 Thea! C. II., advokat (møderet fol landsret) Axeltorv 6, Oøyernea Gaard, 720664 Thleaen Karen, kommunelærerinde, fru, Præstøvej 13. 720069 Tlilotjos Flakorogøri & riskookaport, EnoveJ 4. 725088 Thotnaaen K., bagerm., Aderupv. 44 . 720368 Thoml Sko v. Majgaard FabrlclUH, Torvestræde 5. 720548 Thørnmenen Anker, politiassistent, Hvedevænget 99. 725917 Thomsen Miltor, arbm., O. Rlngv. 46 121991 j., fedlevareh., Erantiavej 21 C. 720478 - Th. & Søn, flskeeksp., Ndr. Far- lmagavej 16 <^20478 - - Vl’9 Thomsen, Rugvænge* 24, 725084 - Emmy, fru, Præatøvcj lof C 723914 - Edith, frk., »BatticagArden«, Set. Peders Kirkeplads. I2???? “ ^Ior!uf* ,n"P** Vordlngborgvej 2 A 7^.7<5 • J. V., kaptajn, Sagnsvej 7. 721843 - A., kæmner, Amtmandngade 11. 722816 - Ant., landlnap., Granparken 6. “ Kn rmrlkefhdl., Gall,-nmrkav. 47. I?}:"? “ { L*' frok * KabmifWfié* 12, JJ™ ’ B„ repr.. Ahornvej 4. <*.„1.88 - Jørg,, West, autoudlejn., benzin- Lorhd, > OallemarksveJ 59. 2JS2 - Tage 8koratensfcJcr,Ø.Rtngv.2l. “ r.OUl Er,k> "ro''*1 • R°'oøveJ T. Il jmPj, Hlngstedg 137. I? ?5‘ * JJ* Kornbakk. 21 . JJJJSJ ~ J K- t»n.rerm„ AlbanlveJ 2. 'l-1,,'0;; værkfa., Trekanten 26 , 1 hJ?rklldst,6 N., fru, Rclstrupvej 8 1 21137 - B,, overlærer og tunghorelærer GallemarkaveJ 22 1 2 110 « Thorsager H. Koefoed, naator emr Nyvej 18 7210M8 Thor Maskinfabrikken (E Hvena- 720482 — (K. Svcnsgaard: bolig). 721739 - - Bolig: MelateraveJ 1 723526 Thode-Jenaen J. Tranevej 7.

FW8WR OG UF8KER Depot: Kn. Nielsen, Slagelsev. 3 B. 722843 Valby Hans, bankbogholder, Vor- dingborgvej 2. i 721208 W&ldorff Poul (National kasseappa­ rater), EranttsveJ 1 B. 725467 Vallentin Børge, blikkenslager MorelveJ 14. 721647 Vallentin Christensen Carl, vejfor­ mand. Præstøvej 10. 722475 Wallln Allan, reglmentsmuslker, Irisvej 3. 722878 Walmar Qeorg, m&lerm., Karrebaak- vej 1 A, tr. b. mellem 12-13. 724287 Walmod H.. fhv. staUonsforst, Ramsherred 18. 720129 Vanda Fabrikken v/ ing. H. Chr. Bech, J. Jensensv. 7, omst. t. bolig i 725642 Vfanføre, Landaf. af. Kasserer: fru Harryet Raamuaaen, Klldemarka- vej 18 A. 722091 Vandrerhjemmet (Best. Børge Ja­ kobsen). Praastøvej. 723064 Vandværket. 7201H9 Wung Carl’« pftf., Birger SainlørsiMi, bogbinderi og protokolfabrlk (1 Næstved Tidendeø bladhus). 722008 Wang Tonny, fru, Staalgarden. 721056 Vangixle C., produkthandler, (bolig) Rtngatedgade 221 b. 721803 ---- Næstved Jernhandel, (C. Vangedø), Ringsteds. 221a 721349 Wannlng Filip, arkitekt, Galle­ marksvej 23. 722326 Wascator VAak, selvbctj.vaskeri. Hvedevænget 61. 724377 Waacator-Vask, hj., af Karrebækv. og Slagelsevej. 723780 Vanconuit, moderne aelvbæ- tJontngw-vMkeH, Axeltorv. 721224 Waønuder L„ fru, Set. Morten*«. 6. 722401 Weohsølmann S, amtmand, pri­ vat Amtsgaarden. 723400 VEDEX Dannk Skovlndustrl A/S, Vordlngborgvej 78. 720406 Vedtofte Hansen frk.. Kindhe­ stegade 18. 720741 Sørvh'i* (Harald Hat»- øon), VcmHnghorgypJ 38. 723508 - - Harald Hansen, bolig. 723775 Veedol Fyringsolie, Otto Dlaalng, Orenæsvej 14. 721365 Welgel Carl, købmd, Hvedev. 11. 72451« Wellin« Alf, ing., Irtavej 27. 722426 Vejerboden, Toldbodgade. 722289 Vejlø B., kørelærer, Slagelsevej 39. 722590 - H. O., UF-aas., Klldomarkavej 94 724441 Wellnder Allan Ch., værkf. Vester­ port 2. 720971 Vemmelund J., bagerm., Orønv. 2. 725390 Wendelboe Jorg., driftsleder, Skov­ brynet 28.

7 7 7 7

7 7

7 7 7 7 1 7

t. 72 723 7238vi»

72 72:

723919 - 722981 - 724610 - 723647 - 720168 - 722432 - 722710 - 721069 - 720050 - rmo6op b

720*

7211 7203 7238 7224 7201

72 2 5 50 y, All# Formar for Vask £ 4. ' \ • ~THOR-VASK= Kommer overalt 722550

Or

7202!

722716 - 724334 - P.T.V

M

Made with FlippingBook - Online magazine maker