Telefonnøgle Næstved 1965

V. r

B:mi<>vogne - Benzin ★ Barnevogne

Benzin - Beton

724726

725656 (^RF) Gull Service Auto-Weøt HJ. af Vordlnghorgvej og Aderupvej 7117221 havnetanken Mobil Service

DEN NYE CALTEX-SERVICE Hvedevænget 66. Poul Ludvigsen Vank i Smøring Akkumulator* og tændrøruervlce BU uden fører. DANSK ESSO A/S A Næstved læger, Ny Havn (Esso) Inøprktør C. Bøbvønard , Tif, 7ft449

*66 VARME

723738 SHELL Sorvictitation V, HANS JENSEN KøgeveJ 7 VASK . SMØRING Vognen hentea of bringe« 722121 Shell Service Station VASK specialiseret SMØRI Vognen hente« bring«« ■ r°.. SHELlM med nrzjn

720014

NlD E R S E N

Sydsjælland« storøtc udvalg i BARNEVOGNE - DUKKE­ VOGNE - KLAPVOGNE a Kjeld Jacobsen Barnevognsforretningen, Rampen 1. Reparationer

»r

724370

v. Chr. Jensen Havnetanken TIf. 721722 Vask og ømørtng

1

720646

, .................... / Sydsjællands \ smukkesteudvalgi * BÅRNE VOGNE , ITKIN.SCANOIA PEDIGREE *...........

TIf. 72112« /olm jamen

721541

BANEGAARDSPLADSEN

V eedol v Hold Deres vogn i orden • det er god økonomi! Serg lor øllid øt have vog­ nen smurt, vasket oq »plejet«. Vi kan ordne døf hele, og vi qaranterer øn 1. kl.i betjening og gen­ nemført service i klasse, Lygteindstilling. Elektronisk hjulafbalancø- ring at alle hjulstørrelsar. Opladning af batterier. Vi forhandler det dæk, De ønsker. HARALD HANSEN VEEDOL-SERVICE Vordlngborgve| SS Næstved * Tit. 72 07 41

720741

724455

UNO-X*"t

n

723000 723116 r€sso) Dansk Esso A S Carl Laracn depotindehaver. Stenhækaholm. DANSK SHELL AS iSHIUi m

TAGE SAXE SVENDSEN Rlngatedgade 225

SØRG FOR. AT DERES OP TAOEL8E 1 »TELEYONNØG- LENe ALTID ER 1 ORDEN...

SCHEELBECH

★ Beton 725611

★ Benzin 723445

ORDREMODTAQEI. se : TELEFON RINGSTED 1200

tyr.

41.

724143

ESSO SERVICE V, Jon* Svendsen PartmageveJ | - TIf. 714141 Vøøfc - Smøring ESSO SERVICE PrøMtøvej 106 I1E1.GE JENSEN

KVALITETSBETON Garanti for øtyrkeheton - Levering I rotertromier - Alle arter og mængder levereø. Teknisk aøaløtance ydeø. Betonølloer udlejeø. Industrivej 15, tlf. 725611

er

Garagerne . Axoltorv v. U. Orland Pedersen . TIf 723440 '»■k. smøring og mindre reparationer DAO of NAT 0r,Rnd Pedersen (bol.) 723446 1. md. Ax. Simonsen (bol )

723035

•313

723310

mi ; it lUK

(VPRA

728630

»AiitofaArden«, Kindheste*,

Vank * Smøring Autoreparation

Udenfor kontortid: tlf. 725711 (driftsingeniør Th Gundeøen), 720476 Næstved Beton kk I i H oii ioz tarer »tmmmmm FÆRDIG BETON HJurnøveJ, Ademp. Bestilling på Færdlg-Beton bedea afgi­ vet dagen fer. BetonaUoer udlejes. Tlf. aften t Tl» 78

R8SO henxin og olie

7201

725313

CALTÉX- SERVICE Itobeft Mark, Præst ovej io a

II. ntllow Hanøen, Ringetedgade 207.

rm -\

Vask . smøring

CSSO) reparationer

117.

7215 7203 7238

720166 Jenanit & Niflwn Shell øervlee Rlngøtedgade 244 Vognen henteø og brtn- -£18, 721020 Rahtæk Chr., Klndheøtøgade 12. A mm SHELL Shell Service Station *. Teø# Åndet"* ^ Omevef - Tlf. 721280 Vank - Spec. imoring Moderne øelvvaeke- otadøer med ly* A SHELL n MItø

724130

ESSO Service-SlaMon Rarrrhøkvej 26 <0) H. SØDERDAHI,

R >5

720108

CALTEX- S ERVICE V. E. Olsen Klngstedgade 167 TIf. 720108 Vask og smøring P*. kan fA bentin døgnet randt “ I"** «*» "7 da nye feinkr .øtykker I automat pumpen!

Or 722715^ 724334 - P.T. V

)2t

let

P.T

721880 Gulf Service (Børge .Tenøen), Fari. magevej 18 A

Irøt.

Made with FlippingBook - Online magazine maker