Telefonnøgle Næstved 1965

b J .1

I' lytfrtnrn 1 iiingør — Foreninger

Dan 714 «

Foreninger

Arbejdernea Oplysnings Forbund. Form. og knas. konstruktør Helmer Jørgensen, Horlufaholmvej 26 Arbejderne« Rndlo- og FJernsyns- klub for Næstved og Omegn. Form.: K. Larsen, Hvedevænget 27 A. S. F. Dansk Folkehjælp. Form.: Hana Chr. Sølberg, Kær- mindevej 5. Kaaa.: Axel Anderaen, Blrglttov. 1*. Arbejdsgivere Foreningen af v/ Næstved Havn. Fmd.: Driftsbeaty* rer O. Meng-Lund. - Sekretær og kaaa,: Dir: Knud Meding, Arbejdsgivere I Nrentved og omegn Form.: Glarmeater N.Juel Pederaen Kaaa.: Murermester V. Aabenhua Chiiatenaen, Rugvænget 6. Arbejdsmandenes Fagforening, Form. træffe« bedat 11-12,80. - - Arbejdsløshedskassen. - - Formanden Privat. - - Næstformanden. Privat. - - Kontorbentyreren. Privat. Bllkkennlageme« Fagforening. Fmd.: Knud Højborg Nielsen, Ny Holal edvej 2« Knnn : 11 Vallentln. Morelvej II Rlomsterluindlerforeningens SvdsJ. afd., kaaa : M. N. Jenaen, La Francc. Bogbinderi* og Kartonnage* arbejderne« Forbund, Næstved afd. Kurt Anderaen. formand, Oatergade 19, 1. aal. Næstved. Sofie Jenaen, kaaa., Blommevej 3*. Rnsonip Minde. Form.: Emil Larsen, ThoraveJ 25 Kaaa Peter Budek. Skroabjerg, telf. 37. Brevdueforenlngen »ArleU. Form.: Materlelforv. Steffen Han­ sen, Skellet 9. Brevdueforenlngen »Næstved«. Form.: Dir P. Jorgenaen Kaaa.: Bankaaa. Kragh Hanaen. Bomenen Vel, Form.: Kaffehdl P B. Anderaen. H HomemnnnaveJ 3 Kaaa.: Fuldmægtig Orla Nunip, Kirsebærvej 20. Dannevirke, Nientved og omegn. Form.: Dir. Pv. Holat. I>nrink Arbejde. (Arbejdnboraen). Erhvervarådet. Form.: Inatnll. Ove rhrlatenaen. Købmagergado 10 Kaaa : Fabr. H. Chr. Beeh, J. Jen* aenavej 7. Dannk Arbejtlamandnforliund. Her- Itifaholm afd. Fmd : D. Lttttermann. Solbakker. 4* Dannk llekliedttliignarbejder For* bund. Kaaa.: Kaj Bøgvad Nlelaen, Kær- mindffb 11. Dauak Elektriker Forbtmd. Form : Hubett Sand. Jeppe Aa* kjæravej 1. Kaaa.: Sv. Aa Olaen. Aaderupv. 55 Dannk Former Forbund, Næstved afdeling. ^ Form.: Knud Larsen. Drlmatrupv.39

D. F. B af 1*79. 721062 Form.: Trafikkontroller Nle. Ander* 721774 K asb .: Frisørmester Juhl-Pederaen D. F. B. af 18*9. 722275 Form.: Krtmlnal.obetj. F. Zacha- rlaaaen, Stenbæksholm. 721505 Kaaa.: Fuldm. Joha. Olesen, Farl- magsvej 83. Danak Gartncrforhund, Næstved afdeling. 721776 Kaaa.: Ove Lund, Østre Kapelvej. Dannk KomnuiiMlarbejderforbund 7*1751 Fortn.: Skolebetj. Chr. Raamuaaen. 7*1*1* Kaaa . Borge tiaraen, Vordingborgv. Danak Kvlndeaamfund. 7*5.30.3 Form.: Fru. E. Hemmingsen. Skyttemarksvej 13. Dannk Ughrrendingaf. (SydaJ. Afd.) 720288 11-13, fred. desuden 17-19, Ridder­ gade 7, 721811 — Form.: pens. pantefoged Martin Hansen. Dannk I.nkomotivmnndsforening. 720950 (Søltoft) RoaenveJ 3. Dannk Røde Kom (Næstved afd.) 722518 Fortn.: Overlæge C. C. Jørgensen. 7210*0 Kaaa.: Revisor H. BUlow-Olsen, Set. Peders Kirkeplads 3. 728*67 — 8amarlterforenlngen (Jens Hansen) P Bodilsvej 15. Daimk *kotø.|si»rhrjderfurbund. 7*5417 - - Kn. Pedersen, Kornbnkken 25. *123444 Forenede Dan*ke Motorejere Præstøvej 5*. Foreningen af Arbejdsledere I Dan­ mark. 72*141 Form.: Charles Jenaen. Kløvcrv. 26. 71*570 Kann.s Ingemann Petersen, Østre Bingvoj 23. Foreningen af Ovemergenter og Underofficerer, Næstved. 7286*4 Form.: Tilsynsforende B. W. Jør­ gensen. Foreningen af Værkatedsfunktlonæ- rcr I Jernindustrien. 721018 Form.: Værkf. W A. Nlelaen. Fjordvænget. 721441 Kaaa.: Vrerkf. Allan Ch. Wellnder. Vesterport 2. 72*654 Sekr.: Kalkulator B. Btaal. Lyv. _ 17. Ganlehusarforenlngen tor Næstved og Omegn. 7*21.3« Form : Overlærer, kapt L Kele 72*064 Kasa.r Tilsynsførende B. W J9f* gensen. Grundejerforeningen I Næstved. 7214*0 Form.: Landsretssagfører Konrad Hansen Haandværkerforenlngen før Næs­ tved og Omegn. 7*1*7« Form.: Tømrerm. Frede Knudsen taften: 72 05 34), Kugvænget 26 72.315« Knas.: Blikkenslager-mester M Frank taften: 72290«). Handels- og Kontorfiinktlonærforb 72*511 (Næstved Afdeling). Kontor: DehraveJ 6. Kontortid mand . onad.. fred. kl. 11.80-1*. aamt torad. kl. 17.30 20. 72*511 - Form.: Sv. Aa. Raamuaaen, Denns- vej 6. 728495 — - Afd.aekr. John Andersen, KarrebækveJ 40. (rortøa’ttøi ntnntr nidel

7210*0

t. friis * tilsmil 82?

rimer««* fjt t- - NCSTVCO

724095 728**5 724*25 721001

I lytning & opbevaring 4. IKIIM AAO/VDU 11 to T200M2

Flytning og opbevaring udfar« overalt m varanli Tilbud girm Naiøtved Moheltrn nsport, v. Arno Ntelaen. Kornbakken 1 (Privat 7XMS1) Tlf. TBItl Tilsluttet D. M. p. UvtntllK forbindelse til ryn ok Jylland

72147*

7201A* 721822

G

H I

720952 720**0 711*2* 72191* 722*0« 7217*0 725107 720010

721044 Pedersen O., KalbyrlavoJ 20 ★ Foderstoffer (ae Kom og foderstoffer) ★ Fodpleje 75595 ----

J.K

L M

A*el i . Hansens eftf. Wjrln Nielsen “Vvttemnrksxrj Al, tlf. 7 *nr« rt.VTNINo IMt nrit|:VM

7250*0 721**7 724*80

NO P

*r*Ksii,r Jertil»nnopnde 27 I*te .,,i Telefon 7ZA10 Aut af alm danek La««™ Medlem af Podplejeforen

R ,

721492

S

72192* 72*009 7*1 IH* 72179* 7200*1 721122 7*1300 710120

721291 llsnwn M„ fra. rarv*t*«de 9 Dora Mark Krogad* 1 Tlf. 722007 tfrU+fii andan Ild eft. aftale

T

,r-wmn lim

U

V

Æ-0

fodMlnlk JombnnrRiirtp 27 ■<»irn tH venstre Telefon 721 BUR Atll. nf »lin, flniisk l.n^i-form

Flytning og opbevaring Fr. Nielsen« Fljileforret Ejlrmvej «, Næ«tv >< 1 . -pif *2

★ Foreninger i Næstved

721824

»Andelsboligforeningen Kornbak-

725625 r- 72JP/P

__

«**•»«, Næstved:

Flytteforretningen ®. Moller, FarlmngeveJ øo flytier alt — over alt Møbolophevaring - emballering Lukilede vogne. Telefon 72 18 28

“24700 * Formanden. 7SSSSS - Forretning:*., bnnkfuldm Kaj Hannen. 774M - \lmn rt Kurt tMm«. laiaea Fællesorganisation. 72152* ^orni - Fagforimd. H. C. Jeneen. 8t BllchersveJ 8. 7217*1 Kaaa: Skolebeljent Chr. Raamua- aen, Jernbanegade 12

722941

7202 !

720947 721488

1 nits« 721021

721*5«

m

Made with FlippingBook - Online magazine maker