Telefonnøgle Næstved 1965

%V Dan 7223!

Foreninger

Foreninger

Handelsstandsforeningen (Næstved lliindelMtandiforpiilnf),

7X1496 7X1208 725008

Klubben. Form, Liege Kjeld Haae Sekret«-: Repr. Poul Waldorff KolonlhHYcforhundet* Næstved Rr Kredsfmd., Hans O. Larsen Jyi landsvej 8 , ’ 9 Konservativ Ungdom. Ole Ulrtksen, Ndr. Fartmagsvej ib Konservativ Vælgerforening. J Form.: Oberstløjtnant T. Tryde H HornonmnnsvcJ 6. Kass : Postvagtmester Ch. Ravn Havnen 7. Kristelig Lytterforening. Form, Brødforhdl. Olaf Nielsen Orønnegade 17. Kræftens Bekæmpelse l.andsfor. for Form, Overlæge B. Faber Kass.: Fabrikant Jens B. Eriksen Kvindel gt Arbejderforbund. Form, Fru Dagny Hansen. Ny­ landsvej 8. ' Kfissj kYu K. Justesen, Slagelse Kystarttlleriforeningens Sydsj. Afd. Købmand Walther Sørensen Karre- bækvej 98 A. Knas.: Kontorass. Ib Ludvlgsen, Skyttevænget. Ismdboforenlngen for Næstved os Omegn. ^ Kass: Konsulent Krabbe Larsen L«ndsjagtføreningen af 1928. Form, Polltlass. Johs. Jørgensen. I-ejerbo Boligselskab. Varmemester Johs. Hansen. Præ- støvej 109 C. Kontortid hver torsd. ml. 17-18 j- orm, P Christensen, tlf. 720671. Lejerforeningen tor Næstved og omeg,,. Præstøvej 105D. kontort, mandag og fredag kl. 18.30 20,00 Form Overbetjent Villy Jespersen. Isdtekompagnl 688, ErantIsvej 21 F I oftværnsartlllerlforenlngen. Distriktsfmd, Repræsentant P.Wal- Jm, Krn ni Isvej 1 B. Malernes Fagforening. Form, Carl Petersen. Ndr. Fart- magsvej 5. Marineforenlngen for Næstved og Om«*n. ^ Kontorheatyrer E. Nielsen. Farvergade 7 A. Kass, Klelnamedem. Knud Jørgen- "<‘n, Itnrnsherred 23. Murermesterforeningen. Form og kass. Murermester v. Aabenhus Christensen, Rugv. 8. Murerne* Fagforening. Fnrm, Ejn. Nielsen, Kaj Munksv. 21 Kass, Har. Rasmussen, Hasselv. 10. Museumsforeningen for Næstvfd «»g Omegn. Form, Amtmand 8. VVeehselmann Kassjiankojr Hove Andreasen. Musikforeningen. Adjunkt Brlinnlch-Hcnriksen. Snoghøjen 6. Mælkeindustrfarhrjdernes Fagf.

721767 Næstved Amatsrscene, depotbesty­ rer Ole Meyer. Næstved og Omegns Biavlerfor­ ening. 724780 Form.: Knud Larsen, Tværvej 8. 788188 Kass, Løsarbejder Hans Bahne Hanson. Ladby pr. Næ. 728870 Næstved Boligselskab, Raadhusst. 721169 Forretningsf.: Levtn Hansen. Mose- vej 4. Næstved Filatelistklub. Form, Konstruktør Emil Madsen. Karrebækvej 42. 728978 Kass : Prokurist H. Damgaard 724210 Form, Disponent Erik Andersen. 722474 Kass, Urmager Rlch. Madsen. 720819 Niestved Fægteklub. Form, Prokurist Carl Aa. .’ensen. Næstved Idræts Forening. 721204 Form, Borgmester Svend Hansen, VordtngborgvcJ 2 A. 728718 - - Kasserer: Fuldm. Orla Schou. 728811 - - Sekretær: Ekspedltlonsaekre*ær Tage Haugs^rd. Badminton: Bogholder 8v. Aa- i mand. Toftevej fl. 724252 Basketball: Fabr. Jens B. Eriksen, O. Ringvej 6. Cricket: Assistent Hartv. Petersen, | O. Ringvej 19 C, 722888 Fodbold: Forv. Ib Skotnborg, Kar­ rebækvej 81. 722668 Gymnastik: Kaj Leldecker, Karre­ bækvej 46. 722927 HAndbold&fd, Bngh. K. Jørgen Han­ sen, Rlngstedgade 26. 724362 N. I. F.s skitjlenfdellng. B. Andersen. Primulavej 19. 720401 N. I. Fa medlemsblad: Chr. Jensen. 720822 Sportspladsen 721766 Idrætspark (Kontrolrummet). K. t. Fa Fodboldvenner. 728811 Form, Ekspedlttonssek. Tage Hau- gaard. 721808 Kass : Murernv Aage Sørensen, Skovbrynet. Næstved Idræts Union. 721220 Form, Kiropraktor 8øren M. Win­ ther, Ndr, Fartmagsvej I A. 728819 Kass, Chauffør Ole Johansen, Tea­ tergade 2. Nn-stve«! Kajak- og Kannkluh. 722883 Form, H. Gudesen Christensen, KloverveJ 10. 721460 Kass, Pr. Aall.olm, Kløvervej 11. Na«tved Kunstforening. 721292 Form, Kunstmaler Teestmp Frede­ riksen . 7216-41 Kass : J. E Seheel-Bech, Axeltorv 1 Næstved Købmandsforening. 724700 Form, Købmand Vagn Hansen. Skyttemarksvej 60. 721647 Kass, Købmand E Kølner Peder- een, Hvedevænget 40. Næetved Løwn Tennis Klub. 720014 Klubhuset. Raadmandshaven. 728015 Form : Direktør Aage Mornlng, Fartmagsvej 10. Næetved Motorklub. 788700 Sekretariat: Maler Ernst Jensen, J. Jenscnsvej 14. 724796 Kass.: Chauffør Marius Petersen, Præstestræde 6 B. Heibergsvænge 5. Næstved Fotoklub.

w 724900 Form, Køhmd E. Hoff-Clausen, 7X0700 - - Kan«.: Konsul Sven E. Rmlth. Herlufsholm Gymnastikforening. 7X0X86 Form.: Hans Jacob Jensen. Herlufsholm Radikale Venstre. <21184 Form., Pedel Don Petersen, Herlufs­ holm. 722814 Kass, Postbud E. Esklldscn, Røn­ nevej 2. fl‘‘rl,,f,,holm »wlaldem. Forening, 778806 Fbrm.: Kurt Hansen, Karrebæk- vej 100 G. Herlufsholm Rogn* Grundelerfor ening. 721611 Form.: Arkitekt Aage Nielsen SlagelscveJ 63. 7X1468 Sikr.: Revisor C. Dedenroth-Schou Karrebækvej 23. Herlufsholm Rogns konservative > ælgerforenlng. 7X1468 Form.: Revisor C. Dedenroth-Schou Karrebækvej 23. 722306 Kasser Fuldm. Otto Jensen, »Skov« bo«. Herlufsvej 8. foren|fng°lm "°fn# !***• £°rm': Advokat I. Andermn. K„.a: Kru Kline SoolberK. Haaael. ....Il pirm1?*!: "r,,"n" ,or '•<»'•<« amt. .,orveJ 7«I"l“0r P Mlch<•*.8.8 Omegn. tUUi Korm.i Pmkurtat C. 0 feumiMm Jyden. Ju"' '-"en Sonder- """ n.'„.Kv“3:, .‘*"*»* Cammelpaard, 7X0760 K. F. D. R., Østergade 27 7X0475 R. r. U. M. J^jm.^MajarUt P. Hald, Jernbane- 7X8909 Kami, K, Johansen, Ferskenvej T. Husmoderformlngen. hakken F* Ehb* NMaM- MM*- n°m

NÆSTVED-LÆNKEN Formand: Telf. 724016 Kontaktleder: Telf. 722683 Næstved radikale Venstre. 723401 Form, Gymnasielærer Sv. R. Han­ sen, Lindebjerggårdsvej 3. Næstved Reklameforening. 721122 Sekretariat: Erhvervs- og Turist­ kontoret, Kirkestræde 3. Næstved Roklub. 722029 Form, Prokurist Jern M. Pults, KornbAkken 29. 721786 - - (BAdehuset). Næstved Sejlklub. 722058 Form, Grosserer K. Mølsted. — Kass, Revisor Kn. Mørkeberg, Karrebæksminde. Tlf. 222. 728691 - - Klubhuset, Ydemæs. Næstved Skakklub. 728916 Form, Ekspeditlonssekr. Anker Nielsen, Hvedevænget 20 — Kass, Tekn. tegn. Verner Pe­ tersen, Hasselvej 8 720112 Næstved Smalfllmskluh, Ing Bang, 722227 NorgesveJ 30. Næstved Tjenerforening. Jernbanegade 13. 720590 Kass, Tage Andersen, prlv. 724236, Næstvedkredsens Husmandsfor­ eninger. Form, Fr. Ulrtchsen, 8ibberup pr. H.-O. Fensmark 87. Papirindustriarbejdernes Forbund, afd. Magte Mølle. 721209 Form, H. C. Olsen, Vordingborg- vej 24. 721055 — Kontor: Amtmandsgade 3. Kontortid: Mand., tlrsd., onsd. 10- 12, torsd. 10 12 og 14 16. fred. 10- 12 og 14 17. lord. 10 12.30 722668 - - Kontorbestyrer Kaj Leldecker, Karrebækvej 46. 721468 Paplrlndustrlarbcjdemes Forbunds sygekassekontor (Mandag-fredag 14-16), Rugvænget 16. Personlig Friheds Værn. 724748 Form, Kobmd. Vagn Hansen, Bkyt- temarksv. 60. 722179 Kass, Masklnm. Fr. Borring, Ny Magle Mølle. Radio- og Fjernsynsklubben for Næstved og Omegn. 722666 Form, Landsretssagf. K. Byskov - Ottosen. 722177 Kass, Farvehandler R Iversen. Retsforbundet, Næstved-kredsen 724897 Form, Assistent Ove t^øvlund Pe­ dersen. Præstovej 107 D. Rytterforening 4. Dragonregiments. 72862« Form.. L. Møller, KildemarksveJ 40. Slagteriarbejdernes Fagforening. 728762 - - Form, Urban Jensen. 728766 - - Kass, Carlo Enevoldsen Smede- og Maskinarbejdernes F»gf. 720998 Form: Axel Lund, Hjultorv 10*. 721216 Kontor: Amtmandsgido 3. Mand * fred. 10 12 og 16 17, lord. kun 10- 12. Fred. tillige 16-19. (Fortræffet sært# ride) 1M

7X2648 7X8111 721630 7X1984 72X280 7211X0 724262 7X2868 722712

722186 724229

722760 7X1777 728491

722881 722861 721208

721747

722172 720882

72 72 :

i

721822

720

«

721689 721482

HIS 720! 7286

721400 721500 721868 788806 721600 720101 720981

725625r

7202 ?

Form.: Bankdir. Hovs Andreasen. Kass, økonomlinsp. Lundgren Reck Norges Venner. Form, Dir. Svend Holst, _______ fFrriSStfSi furntø Bid*)

721282 721671

IM

Made with FlippingBook - Online magazine maker