Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 LJ 0042 790 zł Program zawiera ćwiczenia interaktywne wspomagające rozwijanie sprawności ko - munikacyjnej i pragmatyczne użycie języka. Materiały można wykorzystać na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. Ćwiczenia o prostej i prze - myślanej konstrukcji obejmują następujące ob - szary: emocje, gesty, homonimy, synonimy, pro - ste wyrażenia frazeologiczne. Programzostał wzbogacony o osobne zbiory ćwiczeń dosto - sowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany. Stanowi uzu - pełnienie ćwiczeń z programów dotyczących pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a tak - że niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. Z powodze - niem może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość – opro - gramowanie mTalent umożliwia pracę zdal - ną, w tymwideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Został przygotowanywnowoczesnej technolo - gii HTML5 i przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz ta - blicy lub monitora interaktywnego (na syste - mach Windows, Android oraz iOS). Zestaw interaktywnych ćwiczeń dedykowanych uczniomze spektrumautyzmu, a także niepeł - nosprawnością intelektualną, niedokształce - niemmowy o typie afazji i innymi problemami komunikacyjnymi wynikającymi z zespołów genetycznych. Produkt przeznaczony do pracy na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycz - nych i dydaktycznych prowadzonych indywi - dualnie lubwmałych grupach. Zawiera blisko 1600 ekranów interaktywnych, karty pracy do wydruku, zestaw publikacji autorskich, np: poradniki metodyczne, ponad 200 filmów (np. z realizacją werbalną lub prawidłowo wykonanym poleceniem jedno- lub dwueta - powym), ponad 200 animacji motywacyjnych, zestaw dodatkowych pomocy (np. tabliczki motywacyjne, plansze tematyczne), program stworzony we współpracy z fundacją Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (iwrd.pl) pro - wadzącą działalność terapeutyczno-edukacyj - ną, szkoleniową, diagnostyczną i badawczą, będącą jedną z replik PrincetonChildDevelop - ment Institute, jak również współzałożycielem organizacji ASAI (Alliance for Scientific Au - mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna LJ 0041 1 950 zł

cy z fundacją Instytut Wspomagania Rozwo - ju Dziecka (IWRD) prowadzącą działalność terapeutyczno-edukacyjną, szkoleniową, dia - gnostyczną i badawczą, będącą jedną z re - plik Princeton Child Development Institute, jak również współzałożycielem organizacji ASAI (Alliance for Scientific Autism Intervention); ze - stawćwiczeń stworzonych na podstawie badań naukowych, skonstruowanych tak, aby wspo - magać kreatywne myślenie, minimalizując ry - zyko wyuczenia się ich na pamięć; kartoteka (baza danych dla terapeuty), która pozwala prowadzić zapiski dotyczące zajęć z uczniami i monitorować ich postępy; jedyne na rynku materiały do terapii uczniówze spektrumauty - zmuprzystosowane do działaniana większości urządzeń multimedialnych (komputer, tablica i monitor interaktywny, laptop, tablet, smartfon). • licencja bezterminowa: 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu); został przygotowanywnowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat; praca z programem możliwa jest zarówno of - fline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdymmiejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu; wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatko - wych kosztów. Uwaga! Dodatek SPEcjalny! Kupując mTalent Autyzm.Mowa czynna, od słowa do zdania otrzymują Państwo bezpłatnie cz. 2 programu mTalent Autyzm. Mowa w kontek - ście społecznym, czyli zestaw interaktywnych ćwiczeń wspo - magających rozwijanie sprawności komunikacyjnej. Program zawiera propozycje ćwiczeń z obszarów: pragmatyka języka, cechy prozodyczne mowy, trudniejsze wyrażenia frazeologicz - ne, fluencja i tempo mowy, wybrane zagadnienia z zakresu TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). UWAGA: Program dostępny w sprzedaży od czerwca 2021

mTalent Autyzm 2. Mowa czynna, od słowa do zdania LJ 0043 1 950 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, a także nie - pełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami komu - nikacyjnymi. Program jest autonomiczną kon - tynuacją propozycji dla terapeutów pracują - cych z uczniami ze spektrumautyzmu –mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy. Produkt przeznaczony do pracy na zajęciach rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycz - nych prowadzonych indywidualnie lub w ma - łych grupach. Dostosowany jest do wszystkich dzieci o różnym poziomie funkcjonowania poznawczego, z wyszczególnieniem potrzeb dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojo - wymi. Stanowi kompleksowe narzędzie wspo - magającewykształcenie u uczniówumiejętno - ści z zakresu mowy czynnej, ze szczególnym uwzględnieniemnazywania, udzielania odpo - wiedzi na pytania, tworzenia dłuższych wy - powiedzi, w tym opisywania i opowiadania. Oprogramowanie mTalent pozwala na pracę podczas zajęć tradycyjnych oraz umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje. Pro - grammTalent Autyzm.Mowa czynna, od słowa do zdania to: kilkaset ekranów interaktywnych, karty pracy do wydruku, poradnikmetodyczny oraz zestawdodatkowych pomocy i publikacji autorskich; program stworzony we współpra - mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2 LJ 0044 790 zł Jest autonomiczną kontynuacją programu za - wierającego ćwiczenia interaktywnewspoma - gające rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka (LJ0042). Propo - nowanemateriały świetnie sprawdzą sięwpra - cy na zajęciach logopedycznych, rewalida - cyjnych i terapii pedagogicznej. Przemyślana i prosta konstrukcja ćwiczeń obejmuje obszary: zwroty grzecznościowe, tempo, fluencjamowy, intonacja, złożone wyrażenia frazeologiczne i wybrane obszary TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). Programzawiera osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, wprzypad - ku których zadania zawierają tekst pisany. Jest równieżdopełnieniemćwiczeń z innychprogra - mów serii mTalent poświęconych całościowym zaburzeniom rozwoju. OprogramowaniemTa - lent umożliwia również pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzysta - nia z zewnętrznego oprogramowania. Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 i posłuży użytkownikomprzezwiele lat. • programproponuje:ponad200ekranówinteraktywnych;zestawmate - riałówdodatkowychwpudełku(np. kartypracydowydruku,poradnik

tism Intervention). Scenariusze zajęć zostały stworzone przez doświadczonych terapeutów pracujących z dziećmi z całościowymi zabu - rzeniami rozwojowymi. Programdostosowany jest do możliwości dzieci o różnym poziomie funkcjonowania poznawczego, z wyszczegól - nieniem potrzeb dzieci z całościowymi za - burzeniami rozwojowymi. Zapewnia pracę zdalną, w tymwideokonferencje, bez koniecz - ności korzystania z zewnętrznego oprogra - mowania. Aktywność z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdymmiejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępemdo Internetu. Zo - stał przygotowany wnowoczesnej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. Przy zakupie programu „mTa - lent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna” użytkownik otrzymuje bezpłatnie część pierwszą programu mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym, czyli zestaw interak - tywnych ćwiczeńwspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej. • licencja bezterminowa: 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu); program przystosowany jest do dzia - łania na większości urządzeń multimedialnych (komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego) na systemach Windows, Android oraz iOS.

Ortografia. Seria mTalent LJ 0025 1 350 zł Wiek: 6+. Bezpłatne wsparcie techniczne pro - ducenta. Pakiet Ortografia opracowany z my - ślą o nauczycielach, logopedach i pedagogach do wykorzystania na zajęciach korekcyjno - -kompensacyjnych lub dydaktyczno-wyrów - nawczych, w kontakcie indywidualnym, jak i grupowym. Składa się z ponad tysiąca ekra - nówz ćwiczeniami interaktywnymi świadomo - ści ortograficznej i poprawnej pisowni oraz zestawu materiałów dodatkowych (autorskie pomoce tradycyjne, drukowalne karty pracy, poradnik metodyczny, książka i inne). Zapro - ponowanymateriał pozwala doskonalić ozna -

czanie spółgłosek, samogłosek, różnicowania użycia znaków, użycia wielkiej i małej litery, a także pisowni łącznej bądź rozłącznej. Praca z programemmTalent ORTOGRAFIAmożliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu) jak i online w każdymmiejscu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom), z dostępemdo In - ternetu. Program współpracuje z większością urządzeń typu: komputer stacjonarny, laptop, tablica interaktywna, monitory dotykowe, ta - blet, smartfon, na systemach Windows, An - droid oraz iOS. • licencja bezterminowa, 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) +offline (praca bez dostępu do Internetu); druko - wany poradnik metodyczny gratis; zestaw drukowanych kart „Orto-Fiszki”gratis; pięknie ilustrowanaksiążka zwyliczankami ortograficznymi „Orto-Rymy” gratis

Matematyka. Dyskalkulia Seria mTalent LJ 0010 1 890 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomaga - jących myślenie i umiejętności matematycz - ne, przeznaczony dla dzieci przejawiających trudności w tym zakresie. Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Program składa się z ponad 500 ekranów interaktyw - nych oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednej walizce. Podanymateriał cechują na - stępujące rozwiązania metodyczne: od kon - kretu do abstrakcji, materiał bliski dzieciom tzw. „Matematyka codzienności”; zadania na logiczne myślenie; ćwiczenie metodą tzw. małych kroczków – każde działanie jest roz - dzielone na mniejsze etapy; produkt zawiera matematyczne gry zespołowe, wktórychmogą brać udział pary lub grupy dzieci uczęszczają - ce na zajęcia; wiele materiału poświęconego

umiejętności szacowania, a także odczytywa - niuwykresów; zadania na myślenie przestrzen - ne i perspektywiczne; elementy kodowania, a także przykłady matematyki twórczej; inne ćwiczenia terapeutyczne, np. ćwiczenia kształ - tujące percepcję wzrokową na materiale typo - wo matematycznym; zawiera także materiały do druku i pomoce tradycyjne. W programie materiał ćwiczeniowy podzielony jest na 5 dużych działów, a w każdym z nich znajdują się klarownie wydzielone zestawy ćwiczeń, w których w sposób zrozumiały dla uczniów zostały wyjaśnione zagadnienia sprawiające im trudności: 1. Od jedności do wielkości; 2. Dodawanie i odejmowanie, to całkiem proste zadanie; 3. Mnożymy, dzielimy, liczbami się bawimy; 4. Jak się nie zgubimy, cały świat zmierzymy; 5. Trochę łamigłówek, dla mą - drych główek. • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline.Licencja na czas nieokreślony.

metodyczny,tradycyjnepomocedydaktyczne);kursobsługinarzędzia pozwalającegona tworzeniedodatkowychekranówmultimedialnych dladzieci(np.większej liczbyekranówindywidualniedostosowanych dodanegodziecka,ekranówzćwiczeniamizkonkretnegoobszarulub zkonkretnymielementamigraficznymi,np. zfotografiamitwarzyosób znajomych dzieciom); licencja bezterminowa: 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bezdostępudo Internetu); pracazprogramemmożliwa jest zarówno offline(bezdostępudo Internetu)jakionlinewkażdymmiejscuiczasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu; wsparcie tech - niczneproducenta (telefon, e-mail) bezdodatkowychkosztów; prze -

• program proponuje: ponad 200 ekranów interaktywnych; ze - staw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydak - tyczne); kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranówmultimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dostosowanych do danego dziec - ka, ekranów z ćwiczeniami z konkretnego obszaru lub z kon - kretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami twarzy osób znajomychdzieciom); licencjabezterminowa: 1stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu); praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdymmiejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu; wsparcie techniczne producenta (te - lefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów.

znaczonysądopracyprzyużyciukomputera,tabletu, smartfonaoraztablicylubmonitorainteraktywnego (na systemachWindows,AndroidoraziOS);UWAGA: mTalent Mowawkontekście społecznym cz.2 - do - stępnywsprzedaży od czerwca2021.

15

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator