Aktywna Tablica 2021/2022. Nowa Szkoła

GoPlay

czytanie sy-la-ba-mi

Pakiet dwóch programów przeznaczonych dla dzieci w wieku 3+ oraz 5+ lub dzieci w innym wieku rozwojowym, ale wymagającychwspar - cia w tym zakresie.Pakiet zawierający zestaw multimedialnych ćwiczeń do nauki czytania opartych na zbiorze sylab otwartych oraz ćwi - czeń inspirowanych metodą 18 struktur wyra - zowych.Program można wykorzystać na zaję - ciach dydaktycznych (np. roczne przygotowanie przedszkolne lub wcześniej), dydaktyczno-wy - równawczych, logopedycznych, zajęciach tera - pii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, w edukacji domowej i innych obszarach ma - jących na celu wykształcenie u dziecka umie - jętność czytania. Całość interaktywna (ponad 1000 ćwiczeńwpakiecie obu części programu) uzupełniają drukowalne karty pracy (ponad 200) oraz pomoce nieinteraktywne dołożone do pudełka: Zestaw kart, pt. „Stolikowa gra sylabo -

wa”, którą można wykorzystać również w ćwi - czeniach bez komputera, - poradniki metodycz - ne, instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktyw - nych. Pozwala to na pełną indywidualizację procesu nauczania, w tym – czytania. Praca z programemmożliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu) jak i onlinewkażdymmiej - scu i czasie (szkoła, przedszkole, gabinet, dom), z dostępemdo internetu. Aplikacjawspółpracuje z większością urządzeń typu: komputer stacjo - narny, laptop, tablica interaktywna, monitory dotykowe, tablet, smartfon, na systemach Win - dows, Android oraz iOS. • licencja: bezterminowa, 3 stanowiska online (wymagany dostęp do internetu) + offline (praca bez dostępu do internetu); wiek 3+ (Czytanie sylabami cz.1) oraz 5+ (Czytanie sylabami cz.2); bezpłatne wsparcie techniczne producenta

Go Play. Dbam i szanuję HO 0019 490 zł Zestaw proponuje zajęcia rozwijające nawyki dbania o porządek i postawy odpowiedzialności wobec kolegów, ro - dziny, szkoły, społeczeństwa. Kształto - wane są one przy okazji rutynowych czynności i wspólnych zajęć. Dzieci podczas najprostszych zabaw uczą się również rozumienia pojęć związa - nych ograniczeniem i odnawialnością zasobów naturalnych. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z ele - mentami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elemen - ty gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania Go Play. Gram i planuję HO 0017 490 zł Zestaw umożliwia rozwijanie myśle - nia strategicznego i algorytmicznego przy pomocy prostych gier i zabaw ru - chowych. Aktywność przedszkolaków polega na wykonywaniu algorytmów i sprawdzania skuteczności przyjętych strategii. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z ele - mentami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elemen - ty gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania edukacyjną. Pozwalanazainstalowanie programu na wszystkich komputerach oraz drukowanie i kopiowanie mate - riałów zamieszczonych w programie. Ponadto umożliwia dostęp do aktuali - zacji aplikacji oraz zasobów. Minimal - ne wymagania sprzętowe to komputer z systememWindows 7/10posiadający rozdzielczość ekranu nie mniejszą niż 1024 x 768 pikseli (zalecana rozdziel - czość 1920 x 1080 pikseli) oraz źródło dźwięku. Program jest przeznaczony przede wszystkimdo pracy z ekranami dotykowymi i tablicami interaktywnymi. Pakiet obejmuje następujące części: Ro - zumiem i mówię, Spostrzegam i rozpo - znaję, Liczę i wnioskuję, Buduję i tworzę, Dbam i szanuję,Współdziałam i czuję, Gram i planuję. Dostępny w sprzedaży od listopada 2020. 490 zł Zestaw zawiera gry, zabawy i scena - riusze rozwijające podstawowe umie - jętności matematyczne ułatwiające dzieciom rozwijanie myślenia opera - cyjnego. Dzieci korzystają z elementów oraz ich odpowiedników wirtualnych pojawiających się na tablicy multime - dialnej. Go Play. Liczę i wnioskuję HO 0016 • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z ele - mentami gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elemen - ty gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń multimedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

GoPlay to zestawmateriałów przezna - czonych dladzieci pięcio-sześcioletnich uczęszczających do przedszkolnych i szkolnych „zerówek”. Pozwala rozwi - jać w zabawie umiejętności przygoto - wującedo szkoły,wykorzystującdo tego wzajemne interakcje dzieci i związane z tym emocje. Seria wykorzystuje tech - nologię i multimedia oraz pomoce do aktywności w dużej grupie i w zespo - łach przy stolikach. Angażuje nie tylko przestrzeń w salach przedszkolnych, ale także poza budynkiem. Dzięki temu dzieci rozwijają swoje umiejętności per - cepcyjne i ruchowe, społeczne i emo - cjonalne, motoryczne i technologiczne. Aplikacjaobejmującamultimedia, zaso - by do samodzielnego wydrukowania, poradniki i scenariusze. Licencja jest bezterminowa i obejmuje całąplacówkę

Seria mTalent, Finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „Special Educational Needs Solutions”!

Nagroda główna w kate- gorii Edukacja w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

Go Play. Pakiet HO 0021

2900 zł Pakiet obejmuje części: rozumiem i mówię; spo - strzegam i rozpoznaję; liczę i wnioskuję; buduję i tworzę; dbam i szanuję; współdziałam i czuję; gram i planuję.

Go Play. Współdziałam i czuję HO 0020 490 zł Współdziałanie w grupie rówieśniczej to jedna z podstawowych umiejętno - ści szkolnych i życiowych, dlatego warto ją rozwijać już wprzedszkolu. Umiejętności rozpoznawania emocji koleżanek i kolegów, a także wyrażania i uświadamiania wła - snych emocji można kształtować w sposób integralny jako element wszystkich przed - szkolnych zabaw. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementa - mi gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń mul - timedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania Go Play. Buduję i tworzę HO 0018 490 zł Zestaw pozwala kształtować umiejętności budowania złożonych statycznych i dyna - micznych układów z najprostszych elemen - tów, przy jednoczesnymkształtowaniu chęci i ciekawości tworzenia oraz eksperymento - wania. Nawet jeżeli skutkiemeksperymentu będzie piękna katastrofa – to właśnie zro - zumienie własnych błędów jest często naj - lepszą nauką. • 24 formatyki z grubego kartonu 22 x 22 cm z elementa - mi gier i zabaw do wyciśnięcia; inne elementy gier: kości, kamienie itp.; plansze do gier; 100 ekranów ćwiczeń mul - timedialnych; 50 kart pracy do wydrukowania

Czytanie SY-LA-BA-MI I. Seria mTalent LJ 0027

Czytanie SY-LA-BA-MI II. Seria mTalent LJ 0037

790 zł

790 zł

Pakiet. Czytanie SY-LA-BA-MI I i II. Seria mTalent LJ 0038

1 450 zł

14

Made with FlippingBook Proposal Creator