Næstved - Andragende angående el- og gasrationer, 1945

i J uhj C j U

Kronprinsessegade 36 KøbenhavnK Telefon: Central 612

i.c.

22. August 1945.

*iTT;v.. cferi'

H. P.

Ank.E23.AUG.45

!:> Fu i.'.i .

.

...

JF/EJ/Afv.

Udvalget for kommunale Virksomheder, N æ s t v e d . Ang. Demonstration den 29/8, Axelhus, Næstved. Arr. 660. ________________________ Under Henvisning til behagelig Telefonsamtale af 21. ds. ansøger vi herved om en ekstra Tildeling af 2 KV/T til Brug for ovennævnte Demonstration, hvis Formaal bl.a. er at lære Husmødrene at klare Syltespørgsmaalene med mindst muligt Brændsel. Med Hilsen TØRSLEFFS HUSMODER SERVICE

ohn Fridthjof forretningsfører

/O-* V>J3\Ws>Å^ c^sÅ^XvSs^- a X AS^vsw \ » \ c S ^ y W ; 'W\X^&J&^v /< 5 ,^ >^ S 4

C iH ^ O ^ ^ J v lv v O J ^ O w

\f ^ L > 5 ( O l\> A .

V.

(^'^V /NTs/^X -^s/X^vCs-^^JvCSs^^^X_ ^

s Ufc V v . \-*\. rJ NKRUV^VVVO^.

vV °S\ ^

^/Ns^A. S a t s e n 6 c Ø ø r ø t ø e u QSftffensIagetfirtna i^Tcesfcoeb - S 'e le fo rt J 5 4 - T / A

A e é j f ø T . j f a f y * * & t * t é # & / & ‘ / C * / o '

Ø f * . 4 /

e S A U u .

, ,

f/rc.>su--f <-•/. tt i.

f t &*'-;•'* f J> /t*<4JLA

/ / / '

N & i> i; V' ."j

2 Anledning af Deres Andragende &.fo-,?9* ^ W ^ ^ e r har Udvalget ander Hensyn t ',1 BsstenuaeXserne i Handelsministeriets Bekendtgørelse og Cirkulære a" 27/1 194-5* fastsat Deres Batløn af Elektricitet til^ -l?9,m* i?r v J ^ ned- 3 o o » c o o ? o w o « - ’* o ø o o o ? > ® ‘> o o o « , o o » * » OøS t*A.X•' •>o rt cø'joc'oo nouo^^^ooo'konoV^Ot toonOB - o 0 0 <>.- p. o 3 .5 0 * o r*s o <*«aOo o o o a o * 0 0 O O C • O tv ■* 9 O O » C O O 3 O idet tilføjes0 at denne Rs/'von kun kan betragtes som rent midlertidig og at dens dersom Forholdene kræver déet9 r.ae.rsomhelst kar forventes nedsat - P U, V, o O e o o « o o r n o r o > c ? o o •*■ f o c o o o ** e • o ■* o 3 c y o r < S C * C O * O © * t t U O © 0 ; 9 0 '> O » e * # O Ø O t >0 :>© » d C O f* ■?

Herrer Larsen & Sørensen, Blikkenslagerfirma, Amtmandsgade 5, Næstved..

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker