Somnus nr 1_2017

– Vi endrer til en mykere S øvnforeningens leder Pål Stensaas er entusiastisk. – Vi har inn- sett at det er vanskelig å opprettholde fylkeslag landet rundt med formelle styrer, vedtekter, protokoller, budsjetter og regn- skaper og rapporteringsplikt til hovedstyret.

organisasjon

Pizza og kafé – Vi er ikke helt ferdige med alle detaljene, men vi ser for oss at de lokale kontaktpersonene kan ta initia- tiv til stands og møter og at krefter i og rundt hovedstyret kan bidra til å få på plass det de trenger lokalt. Om de trenger 3000 kr til en pizzakveld for unge medlemmer, så er det klart de får det. Så får hovedkasserer bilagene tilbake. Da slipper det loka- le leddet å føre regnskap. – Kanskje blir det lettere å ta lokalt initiativ til et kafétreff for medlem- mer med samme diagnose. Kanskje er ikke listen så høy for å stå på stand på et lokalt kjøpesenter eller sykehus. Vi håper og tror at denne desentraliserte og forenklede drifts- modellen vil få enda flere ildsjeler til å ta en tak for felles beste, sier styre- leder Pål Stensaas. Akershus fylkeslag lagt ned På et ekstraordinært årsmøte 16. november 2016, ble det vedtatt å legge ned fylkeslaget fra 1. januar 2017. Den formelle nedleggelsen skjer på hovedforeningens årsmøte 21. april. I protokollen heter det at vedta- ket er enstemmig og at sittende styre har oppgaven med å overlevere full- makter, årsberetning, regnskap, revi- sorberetning og restbeløp til hoved- foreningen i januar 2017.

bruke kreftene på. Hovedstyret har drøftet dette nøye, også sammen med Oslo og Akershus som er de to stør- ste og mest aktive av de få fylkesla- gene vi har igjen. Pål Stensaas er klar: – Vi ønsker å erstatte fylkeslagene med fylkeskon- taktpersoner og arbeidskomiteer. – Vi har mange flinke fylkeskontak- ter idag, men veldig få fylkeslag. Oslo og Akershus har holdt ut lenge med til dels stor aktivitet. Men før jul vedtok et ekstraordinært årsmøte i Akershus å legge ned dette laget fra nyttår i år. Oslo fylkeslag gjør det samme på sitt ordinære årsmøte i februar. Trøndelag og Rogaland gjør nok det samme. På årsmøtet 21. april vil vi foreslå den formelle nedleg- – På forrige årsmøte ble det vedtatt å endre vedtektene. Arbeidet er så vidt påbegynt, men vil bli ferdig til års- møtet. Når fylkeslagene blir borte, blir også årsmøtet endret fra delega- ter til at hvert medlem som har betalt kontingenten i inneværende år, har alle rettigheter på årsmøtet. Styret har jobbet med den nye orga- nisasjonsformen i 2016 etter at det ble klart hvor vanskelig det var å få på plass nye styremedlemmer i fyl- keslagene etter lokale ildsjeler som har stått på i mange år. gelsen av fylkeslagene. Endrer vedtektene

Marit Aschehoug Tekst og foto

– Mange vil gjerne gjøre en innsats for foreningen, men synes styrearbeid lokalt ikke er den riktige måten å

– Årsmøtet fredag 21.april blir spennende når vi legger frem forslag om endringer, nye vedtekter, nytt navn (Søvnforeningen) og forslag til aktiv handlingsplan i 2017, sier styreleder Pål Stensaas.

22

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook flipbook maker