Somnus nr 1_2017

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS

Kan Jonas g jøre noe? Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh Ventelistene for polygrafi (søvnregistrering for søvn- apné) ligger på nettsidene til helsenorge.no. De er godt g jemt og dumå vite hva du ser etter for å finne den. (Velg behandlings- sted/ ØreNeseHals/ Søvnregistrering). Når du har funnet ventelis- tene, så vil du oppdage at det er uflaks å bo i Oslo og Drammen for eksempel. Helse SørØst har nettopp sagt opp refusjonsavtalenmed EEG-laboratoriet og SOMNI-klinikken i Oslo sombegge hadde 1-2 ukers ventetid. Bare Lovisenberg skal nå betjene over 600.000 mennesker i Oslo. De har 30 ukers ventetid og utredet 881 pasien- ter i 2015. Noen ørenesehals-leger har kjøpt inn utstyr og får refusjon fra det offentlige.Men de står ikke på listene. Det er ikkemye bedre i Akershus, somogså skal dekke 600.000mennesker. Ahus har 40 ukers ventetid og utredet 1398 pasienter i 2015, ifølge ventelistene på nett. Det er relevant å sammenlignemedTroms fylkemed 165.000 innbyggere. Sykehuset i Tromsø har 14 ukers ventetid og utredet 348 pasien- ter i 2015,mens Aleris noenmeter lenger bort i samme by, har en ukes ventetid og behandlet 486 pasienter i 2015. Harstad har for ordens skyld ett års ventetid og utredet bare 38 pasienter i 2015. I Troms fylke utredet de likemange pasienter i 2015 somde g jor- de i Oslo somhar fire ganger såmange innbyggere. Kan vi st le på ventelistene? Men ventelis- tene er ikke riktige. Verstingsykehusene mener selv de har mye kortere ventetid på polygrafi enn det somstår i helsenor- ge.no’s lister. Det er kanskje ille å si det, men demå skylde seg selv! Ubehandlet søvnapné er dødelig! Helseminister Bent Høie lovet i Stortinget for fire år siden atman skulle i større grad benyt- te private tilbud for å få ned ventelistene. Det er bra.Men damå ventelistene somhelsemyn- dighetene opererermed være riktige. ‘’ Det er Det er sykehusene selv somrapporterer inn tallene. De mener at rubriseringen på helsenorges nettsider ikke er riktige. Damå de ta opp detmed de somdriver nettsidene til helsenorge og få rubrikkene riktige, slik at vi sompasienter kan forholde oss til korrekte lister på nettsidene til det offentlige helsevesenet. kanskje ille å si det, men de må skyl- de seg selv!

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 2000 eksemp are fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Ascheh ug Redaksjonsråd:

Marit Aschehoug – maritasc@online.no Georg Mathisen – georg_mathisen@yahoo.no Pål Stensaas – ps@norskindustri.no

8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no

Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Styret i Fo e ingen for Søvnsykdomm : Leder: Pål S ensaas Nestleder: Krister Olsen Sekretær: Marit Asch houg Kasserer: Torunn Figenschou Styremedle : Knut Olav Knudsen Vara: Mette Fig é, Lise Enberget, Marita Bjerke Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepr s r: Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 63 86 44 00 Neste nummer: Neste n mmer kommer ca. 29. mai 2017 med si te rist for manus 8. mai. Søvnsykdommer koster: Hovedmedle kr 350,- Familiemedl kr 350,- + 55 kr for hvert familiemedl . Støttemedl m kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no, ller på skjema i 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50 Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Somnus redigeres etter Redaktørplakat n og Vær Varsomplakate og i h nhold til pressens reg lverk. 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Medlemskap: Medlemskap i Foreningen for bladet. Eller send epos til sovnforeningen@gmail.com

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 1 - 2017

3

Made with FlippingBook flipbook maker