Næstved - Mødrehjælpens retningslinjer for tyske sager 1942

ip t* w s y - y f

y ? ? z

M Ø D R E H J Æ L P E N

Næstved, den ................ 19..

F O R

Hjultorv 1 2 1

H O L B Æ K , MA R I BO , PRÆSTØ O G S O R Ø AM T E R

___________________________ Skrivelser m. m. denne Sag vedrørende bedes

TELEFON NÆ STVED 1506

betegnet med Journ. N r...............................................

2 ^ ^ k e _ ^ b e i dere_i_T2slSland:L V'/ooo Arbejdere i Tyskland og booo i Norge.

Tiå Stadighed ca.^oooo i Tyskåand,deraf ml.lo-og^oooo Familierorsørgere. Generalkonsulatet i Hamburg nar oprettet et særligt Arbejderkontor,der korre­ sponderer med Konsulaterne i andre tyske Byer. Stadig forhandle med Arbejdsfronten. En gift dansk Arbejder i Tyskland eller iMoreg nar Ret til at njemsende 2>o.oo Mark pr.Md.,en ugift maa sende l ^ . o o Mk.-deraf følger ikke,at nan har Pligt oil det,eller at lian overhovedet tjener saa inegtjt,at iian kan gøre det* Fulde Navn og Fødselsdata. Hvornaar Arbejderebn er rejst til Tyskland eller Norge. Til hvilken By nan er rejst. Hos hvilken Arbejdsgiver nan er ansat. Hvis Arbejderen paa Opfordring nægter at sende Penge hjem ^»han hævder,at Konen gaar ud og morer sig,forsømmer Børnene),retter man Henvendelse til den tyske Arbejdsfront,enten gennem Arbejskontoret i Hamburg eller gennem Udvandringskon­ toret og Arbejdsfronten i København. Arbejdsfronten kan i Reglen opnaa en°0rd- n m g , d a de altid truer med Udvisning,nvis han ikke sørger for sin F'jmilie— ingen juridisk Hjemmel,men en Linie,der følges i Praksis. Arbejdsgiveren tilbageholde' da Lønnen og sender den til Konen- i særlige Tilfælde til Socialkontoret eller en anden,der skal administrere for hende. Da Arbejderne begyndte at tage Arbejde i Tyskiand,rettede Arbejdsfronten Hen­ vendelse til Arbejds-og Socialministeriet og udtalte,at de vilde sætte Pris paa at man her udbetalte offentlig Underholdsfe± 2 t o ghjælp til Arbejdernes paarør er.de de første b Uger efter hans Afrejse,og at denne Hjælp blev ydet uden Retsvirknii ger af nogen Art.De danske Myndigneder følte sig dengang tvunget tilat gaa med til denne Ordning,men efternaanden er man naaet til,at Pengene skal tilbagebetal es, hvor det er muligt. Man skal være forsigtg med at yde Forskud paa Kvitteringer,som Konerne fremvi­ ser. Disse Kvitteringer viser ofte,at Manden har indbetalt et eller andet Beløb til sin Hjemsendeiseskonto,men de viser ofte ikke,til hvem ner i Landet,Pengene er senat. De o nar vist sig,at mange danske Arbejdere paa denne Maade prøver^at narre Konen-han kanikke torstaa,at Pengene ikke kommer,i Virkeligheden er de sendt til Dækning af Alimentationsbidrag. Udvandringskontoret kan saa godt som^lfttaffe Adressen paa forsvundne Arbejdere— oplys,hvor han har været ,og hvornaar han sidst nar skrevet. Hjemkaldelse kan kun ske i alvorlige Sygdomstilfælde(Lægeattest) eller Død bl. Arbejdernes nærmeste,eller nvis han har Bevis for at kunne faa en fast Stilling- som han tidligere har søgt. Arbejderne kan overhovedet ikke købe Tøj eller andet Udstyr i Tyskland. Familien maa sende supplerende Tøj derned. Man maa rekvirere en Udførselsblan­ ket fra Udvandringskontoret. Det gaar lettest med brugt Tøj,nyt Tøj kan kun sen­ des,hvis der foreligger Attest fra den tyske Arbejdsgiverom,at han virkelig træn ger til dette Tøj. & Det er meget besværligt_at faa Cykler derned-der skal foreligge Attest fra Ar­ bejdsgiveren om Nødvendigheden heraf,endvidere skal Arbejderen sende en Detail-,

Made with FlippingBook - Online magazine maker