Næstved - Mødrehjælpens retningslinjer for tyske sager 1942

ip t* w s y - y f

y ? ? z

M Ø D R E H J Æ L P E N

Næstved, den ................ 19..

F O R

Hjultorv 1 2 1

H O L B Æ K , MA R I BO , PRÆSTØ O G S O R Ø AM T E R

___________________________ Skrivelser m. m. denne Sag vedrørende bedes

TELEFON NÆ STVED 1506

betegnet med Journ. N r...............................................

2 ^ ^ k e _ ^ b e i dere_i_T2slSland:L V'/ooo Arbejdere i Tyskland og booo i Norge.

Tiå Stadighed ca.^oooo i Tyskåand,deraf ml.lo-og^oooo Familierorsørgere. Generalkonsulatet i Hamburg nar oprettet et særligt Arbejderkontor,der korre­ sponderer med Konsulaterne i andre tyske Byer. Stadig forhandle med Arbejdsfronten. En gift dansk Arbejder i Tyskland eller iMoreg nar Ret til at njemsende 2>o.oo Mark pr.Md.,en ugift maa sende l ^ . o o Mk.-deraf følger ikke,at nan har Pligt oil det,eller at lian overhovedet tjener saa inegtjt,at iian kan gøre det* Fulde Navn og Fødselsdata. Hvornaar Arbejderebn er rejst til Tyskland eller Norge. Til hvilken By nan er rejst. Hos hvilken Arbejdsgiver nan er ansat. Hvis Arbejderen paa Opfordring nægter at sende Penge hjem ^»han hævder,at Konen gaar ud og morer sig,forsømmer Børnene),retter man Henvendelse til den tyske Arbejdsfront,enten gennem Arbejskontoret i Hamburg eller gennem Udvandringskon­ toret og Arbejdsfronten i København. Arbejdsfronten kan i Reglen opnaa en°0rd- n m g , d a de altid truer med Udvisning,nvis han ikke sørger for sin F'jmilie— ingen juridisk Hjemmel,men en Linie,der følges i Praksis. Arbejdsgiveren tilbageholde' da Lønnen og sender den til Konen- i særlige Tilfælde til Socialkontoret eller en anden,der skal administrere for hende. Da Arbejderne begyndte at tage Arbejde i Tyskiand,rettede Arbejdsfronten Hen­ vendelse til Arbejds-og Socialministeriet og udtalte,at de vilde sætte Pris paa at man her udbetalte offentlig Underholdsfe± 2 t o ghjælp til Arbejdernes paarør er.de de første b Uger efter hans Afrejse,og at denne Hjælp blev ydet uden Retsvirknii ger af nogen Art.De danske Myndigneder følte sig dengang tvunget tilat gaa med til denne Ordning,men efternaanden er man naaet til,at Pengene skal tilbagebetal es, hvor det er muligt. Man skal være forsigtg med at yde Forskud paa Kvitteringer,som Konerne fremvi­ ser. Disse Kvitteringer viser ofte,at Manden har indbetalt et eller andet Beløb til sin Hjemsendeiseskonto,men de viser ofte ikke,til hvem ner i Landet,Pengene er senat. De o nar vist sig,at mange danske Arbejdere paa denne Maade prøver^at narre Konen-han kanikke torstaa,at Pengene ikke kommer,i Virkeligheden er de sendt til Dækning af Alimentationsbidrag. Udvandringskontoret kan saa godt som^lfttaffe Adressen paa forsvundne Arbejdere— oplys,hvor han har været ,og hvornaar han sidst nar skrevet. Hjemkaldelse kan kun ske i alvorlige Sygdomstilfælde(Lægeattest) eller Død bl. Arbejdernes nærmeste,eller nvis han har Bevis for at kunne faa en fast Stilling- som han tidligere har søgt. Arbejderne kan overhovedet ikke købe Tøj eller andet Udstyr i Tyskland. Familien maa sende supplerende Tøj derned. Man maa rekvirere en Udførselsblan­ ket fra Udvandringskontoret. Det gaar lettest med brugt Tøj,nyt Tøj kan kun sen­ des,hvis der foreligger Attest fra den tyske Arbejdsgiverom,at han virkelig træn ger til dette Tøj. & Det er meget besværligt_at faa Cykler derned-der skal foreligge Attest fra Ar­ bejdsgiveren om Nødvendigheden heraf,endvidere skal Arbejderen sende en Detail-,

leret Beskrivelse af Cyklen,og hans Cyklehandler skal bevise,at- Cyklet* vir- øj* ii 9 lhs • Radioapparater kan ikke medbringes eller sendes til ±yskland. X •

*

C

.

#

-

,

V” s1 ‘ V i s

/ 9 9 Z

/

M Ø D R E H J Æ L P E N

19

Næstved, den Hjultorv 1 2 1

F O R

H O L B Æ K , MA R I BO , PRÆSTØ O G S O R Ø AMT E R

Skrivelser m. m. denne Sag vedrørende bedes

TELEFON NÆ STVED 1506

betegnet med Journ. Nr.

-l£Ske_Sager Personer,der har Exterritorialret,kan ikke inddrages i Faderskabssager her i "Landet. Man skulde anlægge Sagen i Tyskland,men det kan man ikke,da tysk Ret ikke behandler disse Sager,saa længe paagældende gør Tjeneste. Der er nedsat en Kommision,som foreløbig skulde søge at naa saa langt som mu­ ligt ad forligsmæssig Vej. Der er dog en Masse uløste Sager,som man vil prøve at faa Lov at tage op. Det Forlig,der indgaas,maa ikke være strengere for Barnefaderen,end det vilde være enten efter dansk eller tysk Ret,og da dansk Ret drager videre Konsekven­ ser end tysk,er det i Reglen en Fordel for Soldaten. Det er naturligvis af Vigtighed,at Barnemoderen ved,hvad Barnefaderen hedder, hans Stilling(militær og civil),hans civile Adresse,hans Alder og hans Feldpost nr. samt hans Bopæl under Opholdet her i Landet og Tidspunktet herfor. Fotogra fi og Breve forekommer forbavsende ofte. Faa saa detaillerede Oplysninger som muligt om Parternes Bekendtskab og sexuelle Forhold,men udvis Finfølelse,saa Barnemoderen ikke mister Tilliden. Vigtigt at faa Oplysning om evt. andre,helst tidsfæstet. Avlingstiden er i tyfk Ret betydelig videre end i dansk-fra ca.10 Mdr. til. ca.6 Mdr.før Fødslen. Hvis Barnemoderen i Avlingstiden har haft Samleje med flere,kan ingen af dem dømmes Der tages Hensyn til baade dansk og tysk Avlingstid. Det skal fastslaas,om hun gør Bidragskrav gældende eller ikke,idet Bidraget ef ter tysk Ret er den eneste Grund til at rejse Sagen. Hvis Barnemoderen gifter sig med den tyske Barnefader,bliver Barnet ikke ægte efter tysk dansk R e t ,medmindre Sagen er behandlet efter denne-hvilket ofte ska ber Forstyrrelse i Barnets Retsstilling. Tyske Sager kan rejses straks,naar en Svangerskabsattest kan udstedes,selvom det er tidligt i Svangerskabet af Hensyn til Barnefaderens eventu­ elle Bortrejse. Anmeldelser skal altid være maskinskrevne. I Tilfælde af Samleje med baade dansk og tysk gør tysk Ret i første Omgang in­ tet ved Sagen,hvorfor man fører Sagen mod Danskeren helt til Bunds. Udelukkes han,søger man at genoptage Sagen mod Tyskeren. Sagen afvises. Naar der er flere tyske Soldeter impliceret. Ønsker hun ikke Bidrag,men kun Legitimation og evt. Barnefaderens Navn for Bar net,kan Anerkendelse ske til dansk Myndighed. Dette maa ske helt paa Parternes eget Initiativ,der maa ikke fra underordnet dansk Myndighed rettes Henvendelse til en tysk Afdeling. Der fastsættes kun Norinalbidrag, som udbetales maanedsvis-der er dog endnu ikke naaet til nogen Betalingsordning,saaledes at de fastsatte Bidrag har kunnet ud b etales. Vigtigt at faa oplyst,hvem der har Krav paa Bidraget-Ændringer i Barnets Op­ holdssted bør omg.indsendes til Justitsministeriet. De udlagte Forskud,der kan refunderes,maa specificeres m.H.til Art og Tidspunkt Der maa. ikke udbetales Forskud for meere end 1 Md.ad Gangen,da Bidrag efter tysk Lov udbetales maanedsvis forud. Naar Oplysningerne om ham er for faa. Faar Barnemoderen ikke ønsker Bidrag.

' Hvis den tyske Soldat nægter at anerkende,skriver han en Forklaring,som fore­ lægges Moderen i R e t t e n Dét trækker altid i Langdrag,men der er nu Tale om, at de tyske Myndigheder tøil tillægge den Officer,der her behandler Sagerne,Domsmyn dighed»hvilket vil simplificere Sagerne, Endnu ingen Afgarelse i Sager,hvor han udelukkes ved Blodprøve. Er Soldaten død,kan en Sag kun gennemføres,hvis Dommeren føler sig sikker paa, at hun taler sandt. Andre Sager: Personer,der paa Avlingstiden var civile og bosatte her i Land et,men som nu er tyske Soldater^Sønderjyder,tyske Statsborgere).Sagen behandles ved dansk Ret. Indhentning af Barnefaderens Forklaring sker gennem den tyske Officer,men fore lægges den danske Ret til Afgørelse. Danske Statsborgere,som nu er tyske Soldater,inddrages ikke under tysk Ret,hel ler ikke indhenter man Oplysninger om hans Opholdssted gennem den tyske Værner- magt. Tyske Statsborgere,hvor Avlingen er sket i Tyskland.Sagen kommer slet ik ke hertil,Barnemoderen kan kun hjælpes til fri Proces i Tyskland. Mødrehjælpens Opgave er at skaffe Klarhed. Adoption bevilges uden Samtykkeerklæring fra den tyske Barnefader,dog skal det foreligge klart oplyst,om Adoptivforældrene ønsker Bidrag. Indtil 29/5 194-2 har Justitsministeriet haft 750 Sager.4-50 Sager er oversendt, ca.l/4 afvises. Ca.100 er kommet tilbage med Anedkendelse af Faderskab.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker