International Residence Katalog_Shqip

QENDRIMI DITOR

DRITARET

N ë hapësirat e banimit do të realizohen nga profile të PVC-së, të cilat përveç elegancës së profilit, ofrojnë edhe koeficient të lartë termik dhe funksion jetëgjatë dhe qëndrueshmëri.

Arkitektët, ndër vlerat kryesore në projektimin e njësive banesore, i kanë menduar dimensionet e mëdha të hapjeve - dritareve, duke siguruar ndriçim dhe diellosje të mjaftueshme në të gjitha kthinat e njësisë banesore. Po kështu, qëndrimi ditor në banesën tipike ka ndriçim dhe pamje në dy drejtime. Instalimi i dritareve do të bëhet me sistemet e fundit sipas metodës “RAL- Montage“. Për të kontrolluar dritën e jashtme në ambientet e njësive banesore, do të instalohen sistemet e brisoleve me eta alumini të pajisura me motor. Gjithashtu, të gjitha këto pajisje do ta kenë infrastrukturën e gatshme për të instaluar sistemin Smart Control.

14 CC APARTMENTS ©2022

Made with FlippingBook Digital Publishing Software