International Residence Katalog_Shqip

Në kuadër të objektit 4, në nivelin e suterrenit, gjendet hapësira e destinuar për marketin. Me qasje të drejtpërdrejtë nga ashtë, me lidhje vertikale me pjesën e afarizmit në përdhese dhe me lidhje direkte horizontale me garazhet, ky market ndodhet në boshtin më të përshtatshëm për komunikim dhe për qasje të lehtë për të gjithë banorët dhe shfrytëzuesit e lagjes.

MARKETI

42 CC APARTMENTS ©2022

GSPublisherVersion 0.8.100.100

Made with FlippingBook Digital Publishing Software