Somnus nr 4_2014

Ventelistene november 2014: Nesten ett år

å vente i Drammen og Tønsberg. Like lenge i Harstad og Tromsø.

Her er ventelisten: Ventetid på søvnregistrering, utredning av puste- stopp under søvn (polygrafi), innhentet i november.

Marit Ascehoug Kommentar

Det er en skam at pasienter i Drammen og Tønsberg må vente nesten ett år på søvnutredning. 55 uker på utredning og 49 uker på innleggelse er sannelig ikke noe å skryte av i Drammen. I Tønsberg er det 44 uker for utredning. Det hen- der vi får reaksjoner om at tallene i tabellen på www.frittsykehusvalg.no ikke er riktige. Det er sykehusets ansvar å oppdatere listene kontinuerlig og det er denne listen pasientene kan forholde seg til. Det er heller ikke noe å skryte av at befolk- ningstette områder som Ahus på Lørenskog og Haukeland i Bergen har 40 ukers ventetid. På Lovisenberg i Oslo er de nå nede i 30 ukers vente- tid. Ille også i nord Nordpå er det riktig ille: Harstad og Tromsø har 55 ukers ventetid, og i Kirkenes er det 40 uker å vente. Da blir det et paradoks at Aleris i Tromsø har to ukers ventetid! Løsningen er å reise til Tynset. Der har de en strålende søvnavdeling i tre- dje etasje og bare åtte ukers ventetid. Skal kutte ventelisten Helse Sør-Øst henter hjelp fra private institu- sjoner for å få utredet flere søvnapné-pasien- ter. I høst har oppdraget vært ute på anbud. – Det er et mål at kapasiteten skal bedres og dermed også at ventetiden går ned, sier Stig Grydeland, som er direktør for eksterne helsetjenester i helseforeta- ket. I dag er det sykehusene og noen spesialister med avtale som gjennomfører slike utredninger. Supplement – Det vi kjøper, er et supplement til det vi allerede har. Rammeavtalene med private bidrar til å dekke befolkningens behov i regionen, sier Grydeland. Tilbudet skal plasseres i Oslo/Akershus, men gjelder alle pasientene i regionen. I anbudet stilte Helse Sør- Øst nye krav til kvaliteten og til kompetansen hos spesialisten som skal utføre utredningen. Selve CPAP-behandlingen skal ikke ut på anbud. – Vi arbeider med å øke behandlingstilbudet med

Akershus Universitetssykehus HF

Lørenskog

40 uker 2 uker 16 uker 40 uker 30 uker 24 uker 40 uker 12 uker 30 uker 15 uker 24 uker 24 uker 26 uker 44 uker 45 uker 30 uker 8 uker 15 uker 16 uker 26 uker 24 uker 42 uker 26 uker 26 uker 52 uker 52 uker 55 uker 18 uker 16 uker

Aleris Sykehus Tromsø Aleris Sykehus Trondheim

Tromsø

Trondheim

Finnmarkssykehuset HF, Klinikk

Kirkenes

Førde Sentralsjukehus Haugesund Sjukehus

Førde

Haugesund

Haukeland Universitetssykehus Helgelandssykehuset Mosjøen Lovisenberg Diakonale Sykehus

Bergen Mosjøen

Oslo

Molde Sjukehus

Molde Bodø

Nordlandssykehuset HF, avd Bodø

St. Olavs Hospital

Trondheim Stavanger Tønsberg

Stavanger Universitetssjukehus

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF, Elverum Elverum

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik Sykehuset Innlandet HF, Tynset

Gjøvik Tynset

Sykehuset Innlandet, HF Kongsvinger Kongsvinger

Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos

Levanger Namsos

Sykehuset Telemark HF, Skien

Skien

Sykehuset Østfold HF

Fredrikstad

Sørlandet sykehus HF Kristiansand Kristiansand S

Sørlandet sykehus HF, Arendal UNN HF, Harstad sykehus

Arendal Harstad Tromsø

UNN HF, Tromsø

Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Drammen

Volda Sjukehus Ålesund Sjukehus

Volda

Ålesund

CPAP. Dette er en langvarig behandling som ofte krever livslang oppfølging, og det er viktig for pasientene at tilbu- det er forutsigbart og derfor etablert i egne eide helsefore- tak, sier Stig Grydeland. Bortsett fra håpet om kortere

ventetid, skal ikke anskaf- felsen få noe å si i praksis for pasientene. Som tidligere kan pasienten selv velge fritt hvor utredningen skal gjennomfø- res, og Frittsykehusvalg.no har til enhver tid oversikt over ventetidene.

19

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs