Somnus nr 4_2014

BERGEN

S eksjonene for behandlinghjelpemidler er mellomleddet somskal kunne hjelpe deg uten at du trenger å vente på sykehustime.

Mellomleddet

som ikke mangler

seksjonene for behandlingshjelpe- midler. Larsen forstår at énpersons- avdelinger ikke kan arbeide på samme måte som en stor seksjon slik som den som finnes i Bergen. Men uansett er de som arbeider med behandlingshjelpemidler, et viktig mellomledd mellom klinikken og pasienten som har fått utdelt for eksempel en CPAP, mener hun. – Her har vi bygd opp med både logistikk, helsepersonell, resirkule- ring av utstyr og et nært og godt

smarbeid med klinikkene, sier Gunn Krogenes Larsen. Selv er hun kreft- sykepleier, og seksjonen har ansatte sykepleiere som kan støtte både pasi-

Georg Mathisen tekst og foto

– En plass hvor du kan ta kontakt uten at vi behøver å drive utredning, sier Gunn Krogenes Larsen. Hun leder seksjon for behandlingshjelpe- midler i Helse Bergen, og er også nestleder i den nasjonale nettverks- gruppen for behandlingshjelpemidler. Forskjellig organisert De forskjellige helseforetakene har valgt helt forskjellig organisering av Ser videre på maske-forskjeller Ingenting er avklart rundt de store forskjellene fra region til region. I Somnus nummer 3 kunne du lese om hvordan det er helt vil- kårlig om du får tilpasset en ny maske hvis masken til CPAP-en din ikke passer. Siden den gang har Helsedirektoratet og Helsedepartementet hatt møte for å diskutere saken. – Møtet ble brukt til å belyse ulike sider av saken, og så ønsket departementet å følge opp med et nytt møte, forteller avdelings- direktør Anne-Stina S. Nordmo i Helsedirektoratet.

enter, fastleger og pleiere. Møter et menneske

– Men selv om vi også har fagfolk, er det viktig at klinikken hele tiden vet hva som skjer med deg som er pasi- ent. Det er de som har den profesjo- nelle rollen. Men vi kan bidra som et mellomledd, sier hun.

– Vi har lav terskel for hvor raskt vi kan levere utstyret, sier spesialsyke- pleier Reidun Steinrud Gutsveen (til venstre) og seksjonsleder Gunn Krogenes Larsen.

20

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs