Somnus nr 4_2014

FAGARTIKKEL

Søvnapné kan skade hjertet

En av 12 voksne nordmenn har obstruktiv søvnapné, og fleste- parten vet det ikke selv. Nå viser en ny norsk studie at søvnsykdommen kan skade hjertet. Søvnapné er en sykdom der puste- stopp i minst ti sekunder gjentatte ganger i løpet av natta fører til redu- sert søvnkvalitet og oppvåkninger. Den rammer flere hundre tusen nord- menn, og den vanligste varianten av sykdommen – obstruktiv søvnapné – skyldes at de øvre luftveiene blokke- res. Søvnsykdommen er forbundet med hjerte- og karsykdom, men tidli- gere studier har ikke kunne påvise noen uavhengig sammenheng mellom søvnapné og nivåene av hjerteskademarkøren troponin. Mange pasienter med søvnapné har fedme, høyt blodtrykk og metabolske sykdommer, og det har derfor vært antatt at sammenhengen kan forkla- res fra disse faktorene. Med nye og mer sensitive målemetoder for tropo- nin, har forskere ved Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus på nytt sett etter en slik sammenheng. I 2012 gjennomførte forskerne en studie på obstruktiv søvnapné og høysensitivt troponin T. Her fant de

hypertrofi, og tok blodprøver for å finne nivåene av høysensitivt troponin I, kreatinin, glukose og fettstoffer. Det viste seg ikke uventet at delta- kerne med søvnapné var eldre, hadde høyere systolisk blodtrykk, høyere BMI, dårligere kolesterolprofil og hyppigere hjerte- og karsykdom og diabetes enn de friske deltakerne. 318 av deltakerne hadde troponin I-nivåer som kunne oppdages med det nye, følsomme måleutstyret. Dette var vesentlig flere enn de 119 som hadde målbare nivåer av tropo- nin T i den foregående studien. Det viste seg at friske deltakere hadde troponin I-nivåer som ikke kunne oppdages selv med de høy- sensitive analysene, mens nivåene steg i takt med alvorlighetsgraden av obstruktiv søvnapné. Sammenhengen mellom troponin I-nivåene og søvnapné var statis- tisk signifikant, også etter at forskerne hadde justert for andre variabler som var assosiert med obstruktiv søvnapné. Det samme gjaldt for den omvendte sammen- hengen mellom troponin I-verdiene og mengden søvn som foregikk med lav oksygenmetning i blodet. Studien er den første som har sett en uavhengig sammenheng mellom høye nivåer av troponin og alvorlig- hetsgraden av søvnapné blant perso- ner fra den generelle befolkninga. Studien er større enn tidligere studier på området, og en stor styrke er at utstyret som ble brukt klarer å måle også relativt lave nivåer av troponin I. Resultatene støtter teorien om at gjentatte episoder med pustestopp (apné) eller pustereduksjon (hypopne) kan skade hjertet uav- hengig av andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Gjentatte episoder med

pustestopp (apné) eller pustere- duksjon (hypopne) kan skade hjertet, viser studier.

hjerteskade, og da forskerne fikk til- gang til utstyr som kunne måle tropo- nin I enda mer sensitivt enn troponin T-nivåene, gjorde de nye analyser fra det samme pasientutvalget som i 2012. Flertallet som har obstruktiv søvnap- né er ikke klar over det selv, men snorking, overtrøtthet og nattlig pus- testopp er blant de vanligste sympto- mene. Gjennom Akershus Søvnapné Prosjekt identifiserte forskerne høyri- sikopasienter ut fra et spørreskjema de sendte til 30.000 innbyggere i Akershus. 1.350 av de 16.302 som svarte ble tilfeldig valgt ut og invitert til kliniske studier, med en overvekt av personer som oppgav klare symp- tomer på søvnapné. 535 takket ja til å delta, og tilbrakte ei natt på søvnlaboratoriet på Akershus Universitetssykehus, slik at forskerne kunne undersøke graden av eventuell obstruktiv søvnapné. 378 av deltakerne var regnet som høyrisikopasienter. Forskerne registrerte tidligere koronarsykdom, diabetes, høyt blod- trykk og røykevaner hos deltakerne. Alvorligheten av søvnapné ble regis- trert både ut fra AHI-indeksen (ingen, mild/moderat, alvorlig) og oksygenmetninga i perifere små blodårer. Forskerne gjennomførte i tillegg EKG-analyser for å se etter

en sammenheng mellom nivåene og alvorlighets- graden av søv- napné, men sammenhengen var heller ikke i denne studien signifikant da forskerne juster- te for andre kjente risikofak- torer for hjerte- og karsykdom. Også en annen troponin-vari- ant – troponin I – er imidlertid forbundet med

Publisert i SLEEP, juni 2014 Førsteforfattere: Gunnar Einvik, postdok- tor og Helge Røsjø førsteamanuensis. Klinikk for indremedisin medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Forskningsgruppe: Hjerte-thorax forsk- ningsgruppe (CRG) K.G. Jebsen Senter for hjerteforskning Akershus Universitetssykehus og laboratoriefag, Institutt for klinisk

26

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs