Somnus nr 4_2014

PROSJEKT FØRDE SOGNDAL

Hvem kan bruke apnéskinne? N ormalt tilbys søvnapnépasienter behandlingmed CPAP. Det er gullstandarden. Hvis pasienten av en eller annen grunn ikkemestrer bruk av CPAP,må andre behandlingsmetoder vurderes. Kirurgi?Apnéskinne?

Prosjekt Førde Sogndal er et samarbeid mellom John

Arthur Kvamme, ØreNeseHals-lege i Førde og tann- lege Per Opsahl, Sogndal.

Marit Aschehoug tekst og foto

Når Spesialisthelsetjenesten vurderer det slik at pasienten trenger en slik skinne, så dekkes utgiftene til skinne og tilpasning av spesialisthelsetjenes- ten. Jfr rundskriv fra Helsedirekto- ratet i 2012. Derfor er apnéskinnen nå et reelt alternativ for dem som ikke mestrer CPAP. For å kunne vurdere bruk av skinne, må det finnes en henvisning fra lege der det redegjøres for hvorfor pasien- ten ikke kan bruke CPAP, hva slags andre lidelser man har og man må ha diagnose og data fra polygrafi fra sykehus.  Prosjektet har hatt 41 pasien- ter, 28 menn og 13 kvinner med snittalder 54 år.  Alle bruker skinnen og ønsker å fortsette med den. 85,4 % bru- ker skinnen mer enn 5 timer hver natt.  97,4 % melder om bedret livs- kvalitet. Kontrolldata viser at pasientene i gjennomsnitt hadde 21,6 pustestopp før de fikk skinne, mens de på kontrollen med bruk av skinne, var nede i 7,36 pustestopp.

Prosjekt Førde/Sogndal konkluderte med at apnéskinnene Narval CC fra ResMed var førstevalget

Forhåndsvurdering Det må også foretas en forhåndsvur- dering av pasienten før henvisning for tannstatus. Har pasienten nok ten- ner til å kunne bruke denne skinnen? Er pasienten ferdig behandlet hos tannlege? Underkjeven må kunne trekkes frem mer enn 6 med mer og pasienten må kunne gape høyere enn 25 med mer. Kjeveleddsproblematikk må vurderes. Forutsetningene for å kunne bruke en apnéskinne er altså at all nødvendig tannbehandling er gjennomført på

forhånd. Det dekkes ikke av spesia- listhelsetjenesten. Ved første besøk gjennomføres en undersøkelse og røntgen av tenner, kjeve og tyggemuskulatur. Det tas avtrykk av begge kjever og det tas bittregistrering i fremskutt leie. Det tas en akustisk måling for å bestem- me hvor mye luftpassasje det er i luftveiene. Valg av skinne gjennom- gås. Avtrykk og bittregistrering sen- des til et laboratorium for produksjon av skinnen. En irsk undersøkelse fra 2005 kon-

>>

27

SOMNUS NR 4 - 2013

Made with FlippingBook - Online catalogs