Somnus nr 4_2014

Her er EU-reglene:

EU-kommisjonens direktiv fra 1. juli er ikke tatt inn i norske regler ennå. Men her er innhol- det i de punktene som angår søvnpasienter:  Førerkort kan hverken utstedes eller fornyes til den som lider av en alvorlig nervesykdom, med mindre søknaden underbygges av en legeerklæring (narkolepsi regnes i denne sammenhengen som en alvorlig nervesykdom).  Førerkort kan utstedes eller for- nyes på betingelse av at det jevn- lig gjennomføres undersøkelser hvis det er risiko for at tilstanden forverres.  Søkere eller førere som misten- kes å lide av moderat eller alvorlig obstruktivt søvnapnésyndrom, skal søke ytterligere legerådgivning før de kan få utstedt eller fornyet et førerkort. De kan rådes til å la være å kjøre frem til diagnosen er blitt bekreftet. I denne sammen- hengen er moderat søvnapnésynd- rom definert til 15-29 pustestopp i timen (AHI). Alvorlig er definert som over 30 pustestopp.  Søkere eller førere med moderat eller alvorlig obstruktivt søvnapné- syndrom kan få utstedt eller for- nyet førerkortet hvis de kan doku- mentere med en legeerklæring at de har tilstrekkelig kontroll over lidelsen og følger en passende behandling, og eventuelt at trøtt- heten deres forbedres.  Søkere eller førere med moderat eller alvorlig obstruktivt søvnapné- syndrom som er i behandling, skal gjennomføre legeundersøkelser med jevne mellomrom. Det vil si minst hvert tredje år for førerere av motorsykkel og bil; minst én gang i året for førere av buss, minibuss, lastebil og lett lastebil.

>>>

Made with FlippingBook - Online catalogs