Somnus nr 4_2014

Svar: På Ahus er det dessverre et svært begrenset tilbud for kognitiv atferdsterapi for kroniske søvnplager. Oslo Søvnsenter som jeg driver pri- vat har dessverre også alt for lang ventetid med første ledige konsulta- sjon i slutten av april. Jeg har derfor bidratt til å tilrettelegge programmet www.somnify.no som kan være en løsning for dine plager. Spørsmål: Jeg har søvnapnè og bru- ker cpap, men jeg kommer bare nedi remsøvn. Derfor er jeg så sliten om morgenen. Tar piller for restless legs, men hjelper ikke mye. Har også støt- testrømper. Svar: Det er vanskelig å svare uten å se søvnregistreringen. Trolig vil opti- malisert behandling med CPAP også bedre dine plager med restless legs. Spørsmål: Mann 44 år, siste 3-4 årene har slitt mer og mer med lite søvn. Stressende yrke foran PC skjerm og i telefon, med innslag av møter og stramme tidsfrister. Ikke uvanlig med arbeidsdager på 12-14 timer. Jeg ble bevisst på søvnproble- mene for 3 år siden(6-7 timer søvn). Følte meg sjelden opplagt. gradvis maks 6 timer søvn, så ned mot 5 timer. I det siste halve året har jeg vært nede i 3 timer søvn ofte, og føler selv at jeg er en fare i trafikken, og aldri opplagt. Har fått sovetablet- ter. Vil helst ikke bruke disse. Svar: Det er flott du er bevisst ansvaret som bilfører. Det er rett og slett ulovlig å kjøre bil om man er søvnig, men en kort powernap på 10 minutter kan ta bort det verste søvn- trykket. Når dette er sagt vil søvn på dagtid være uheldig mhp innsovning om kvelden. Jeg vil ikke anbefale regelmessige sovetabletter, snarere å redusere bruk av lyssterk skjerm og tankekrevende arbeid tett på leggetid. Spørsmål: Vet du om det pågår noe forskning på REM sleep behavior disorder i Norge? I vår familie har flere dette, så vi antar at det er arve- lig. Har hørt at det kan være linket til Parkinson, men er det alltid det? Svar: Jeg kjenner ikke til spesifikke forskningsprosjekter på RBD i Norge. Det er riktig at tilstanden er knyttet til både Parkinson og andre nevrodegenerative sykdommer.

Utfordringen med eventuell behand- ling er at det bare er vist effekt av epilepsimedisiner som gir bivirkning- er i form av trøtthet på dagtid. Jeg pleier derfor å råde pasienter med RBD å først gjøre søvnmiljøet trygt både for den det gjelder og for seng- epartner. Jeg pleier også å råde pasi- entene til å unngå voldelige filmer, boksing på tv etc. før leggetid for å unngå drømmer med voldelig inn- hold men jeg har ikke sett vitenska- pelig dokumentasjon for slike råd. Spørsmål: Har slitt med store søvn- vansker over flere år. Har prøvd alt av sovemedisin uten hell. Har du gode råd enten her eller ved et besøk ved din praksis på Ahus/søvnklinikk, så er jeg takknemlig. Svar: Som jeg har skrevet til flere har Ahus et veldig begrenset tilbud til pasienter med kronisk insomni. Også ved Oslo Søvnsenter er venteti- den alt for lang. Jeg har derfor utvik- let et internettbasert behandlingstil- bud ved navn www.somnify.no. Dette kan være et alternativ om man er trygg på bruk av PC. Spørsmål: Jeg har brukt pustemaskin siden 2007 og i mange år gikk dette bra. For ca 1 år siden klarte jeg ikke bruke den fordi den bråkte slik at ikke klarte å sovne. Var på AHUS og de kontrollerte maskinen og sa den var ok. Jeg fikk samtidig ny slange og maske. Jeg bruker heldekkende maske. Jeg har nå prøvd igjen, men den suser slik at jeg ikke sovner. Hva kan jeg gjøre. Svar: Man kan få insomniproblemer også når man bruker CPAP. Såkalt kognitiv atferdsterapi vil være den beste behandlingen av dette gitt at CPAP-maskinen er optimalt satt opp. Det kan være hensiktsmessig å gjøre en ny søvnregistrering for å se om maskinen skal justeres. Spørsmål: Jeg har hatt søvnapne lenge. Først for et år siden fikk jeg en CPAP jeg klarer å bruke. Nå har jeg bare ett pustestopp annenhver time. Jeg har også gått ned 30 kilo. Har vært på UNN for utvidet søvnun- dersøkelse, men de fant ingenting. MEN, jeg er akkurat LIKE TRØTT, selv etter en god natts normal søvn. Etter et par timer fra jeg har stått

opp, må jeg sove et par timer. Sover opp mot 12-13 timer i døgnet. Skal jeg kjøre 250 km må jeg stoppe å sove 20-30 minutter 2-4 ganger. Hva kan jeg gjøre med dette? Svar: Når du skriver utvidet søvnun- dersøkelse, mener du da en polysom- nografi med MSLT? MSLT betyr at du også dagen etter skal måle inn- sovningstid i et mørkt rom. Dersom du har en såkalt hypersomni som du beskriver med samtidig optimal CPAP vil jeg nok råde deg til å få fastlegen din til å henvise til en slik undersøkelse ved nevrologisk avde- ling ved ditt lokalsykehus. Spørsmål: Min kjæreste havner i et slags mellomstadium med en gang han sovner. Det merkelige er at han snakker, kan gjøre ting og oppfører seg som om han er våken. I begyn- nelsen var det nesten litt skrem- mende, for når vi hadde lagt oss var jeg alltid usikker på om han var våken eller hadde sovnet når vi snak- ket sammen. Han kan gjøre alt som han pleier, bare i søvne. Ble sjokkert når han våknet under sex og spurte hva som skjedde. Trodde han var våken! Svar: Du skriver ikke om dette skjer tidlig eller sent på natten og heller ikke alder. Om det skjer tidlig kan han prøve å øke søvnmengden da dette vanligvis gir mindre søvngjeng- eri/ snakking i søvne. Dersom dette kommer sent på natten vil jeg nok anbefale henvisning til nevrolog. Spørsmål: Har en sønn med Down Syndrom på 5,5 år uten tilleggsdiag- noser. Han har noen ganger puste- stopp i våken tilstand. Det bare luk- ker seg og han sliter med lufttilførsel igjen. Er dette noe som kan tilta? Bør vi sjekke det opp videre? Svar: Downs syndrom er knyttet til obstruktiv søvnapné. Hør med fastle- gen din om en henvisning til Lovisenberg som er de beste på OSA hos barn.

Made with FlippingBook - Online catalogs