Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Prostatakreftsaker gjenganger hos Norsk Pasientskadeerstatning De siste fem årene er 236 prostatakreftsaker behandlet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Det er utbetalt nærmere 50 millioner kroner i erstatning etter at 97 erstatningssøkere har fått medhold.

 Jan Egil Aase

Tre av fire medholdsaker er be- grunnet med svikt i diagnostikk etter forsinket eller feil diagno- se, opplyser NPE. Den vanligste årsaken til svikt i diagnostikk er forsinket kreftdiagnose på grunn av mangelfull oppfølging av for- høyet PSA, enten med nye PSA- prøver, rektalundesøkelse, biopsi eller henvisning til urolog. Konsekvenser av svikt I sju saker er det utført unødven- dig eller for omfattende kirurgi som følge av feildiagnostisering. Dette skyldes forveksling av prø- vesvar eller mangelfull utred- ning. Det er registrert redusert mulighet for å overleve, dødsfall

eller forkortet levetid i halvpar- ten av medholdsakene. I de øvri- ge sakene er urininkontinens og redusert seksualfunksjon de van- ligste følgene. Årsaker til avslag Det er i følge NPE tre hoved- grunner til at 139 erstatnings- søkere har fått avslag. Omtrent halvparten er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behand- lingen. De øvrige er begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostikk eller at forsinket di- agnose eller svikt i behandlingen ikke har hatt konsekvenser for behandlingen eller sluttresultatet.

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online