Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

Manglende henvisning ga erstatning En mann fikk påvist forhøyet PSA, men ble ikke henvist til videre undersøkelser. Noen år senere fikk han påvist uhelbrede- lig prostatakreft. Han søkte om erstatning. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold, opplyser Norsk Pasientskadeerstatning. En sakkyndig spesialist i all- mennmedisin og en sakkyndig spesialist i urologi vurderte den- ne saken. Norsk Pasientskadeerstatning mente at behandlingen hos fast- legen ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Ut i fra fami- liehistorie og funn av forhøyede PSA-verdier, burde mannen vært henvist til videre utredning før- ste gang PSA ble påvist forhøy- et. Følgene av forsinkelsen ble at han gikk glipp av muligheten til å bli frisk.

Om Norsk Pasientskade- erstatning

NPE er en statlig etat un- derlagt Helse- og omsorgs- departementet. NPE be- handler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behand- lingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis. NPE kan kontaktes gjen- nom deres Servicesenter. Telefon servicesenteret: 22 99 45 00 Åpningstid for telefonhenvendelser Man - fre: 08.00 - 15.00 (15. mai - 14. september) Man - fre: 08.00 - 15.45 (15. september - 14. mai) Åpningstid for besøk til servicesenteret Man - fre: 09.00 - 14.30

21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online