Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

sin organisasjon, stab og økono- mi Mål 6: Støtte et koordinert eu- ropeisk forskningsprogram med pasientrepresentasjon Regnskapet for 2017 hadde en inntekt på 215 100 Euro og en utgift på 214 500 Euro. På inntektssiden var støtte fra le- gemiddelfirma største post (70 %). Budsjettet for de tre neste år viste en reduksjon i inntekter og utgifter i 2018, mens i 2019 og 2020 var på samme nivå som i 2017. Årsrapporten for 2017/18 ble vedtatt enstemmig. Neste post på dagsorden var et innlegg fra styremedlem Andre Deschamps som lanserte et fel- les europeisk forskningsprosjekt «Quality of life study». Han mente dette ville være et inter- essant prosjekt for hele Europa som flere ville ha interesse av. Han oppfordret at alle medlems- land deltok med minst 50 per- soner hver som skulle intervjues

om resultatet (outcome) av pro- statakreftbehandlingen. Vi fra Norge oppga at vi kunne stille med 100 prostatakreftpasienter til undersøkelsen. Vi får se om undersøkelsen lar seg gjennom- føre. Generalforsamlingen ble så delt opp i fire grupper til gruppear- beid (workshops) på to tema. Undertegnede ble medlem av rød gruppe som på fredag skulle ta for seg «Oppbygging og vedli- kehold av pasientstøtte organi- sasjon». I praksis skulle vi ta for oss hvilke oppbygninger vi had- de i de ulike land når det gjaldt prostatakreftforeninger. Gruppeleder var styremedlem John Dowling. Gruppen var sammensatt av ganske ulike land. Det var representanter fra Danmark, Belgia, Nederland, Irland, Kypros og fra Norge. Det var fra meget små foreninger til relativt store. Belgia og Kypros var små foreninger. Kypros had- de få medlemmer med var aktiv på media. Belgia var i skvis med

2 7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online