Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

vev. PSA er svært god som prog- nostisk biomarkør, men dårlig som screening eller diagnostikk. Derfor letes og forskes det sta- dig vekk på nye markører. Hun nevnte PHI, PCA3, og LHCGR som nye mulige markører. Den siste forskeren, Signe Lar- sen, fortalte om sosial/økono- miske faktorer ved PSA–testing og epidomiologisk studie. Hun vurderte om overvekt eksem- pelvis hadde betydning for pro- statakreft. Menn med høy inn- tekt hadde større sjanse for å få prostatakreft, men de har også større sjanse for å overleve. Hun nevnte at statin - brukere har mindre sjanse for å få prosta- takreft. Statin senker kolestrol i blodet. Brukere av statin gjen- nom en 10 års periode har 22 prosent redusert risiko for å få prostatakreft og 17 prosent min- dre risk for å dø av prostatakreft. Men grunnet bivirkningene av statin ønsker man ikke å anbefa- le dette enda.

Fra Rigshospitalet gikk turen tilbake til hotellet for å skifte til middag. Den ble inntatt ved Kastrup Strandpark, «Spisehuset på havnen». Et fantastisk måltid og en fantastisk kveld ved Øre- sund. Tirsdag, siste dag, foregikk i gangavstand fra hotellet, hos Bayer. Vi fikk en kort og grei introduksjon om Bayer ,- et fir- ma som ble grunnlagt allerede i 1863, og som har aktiviteter i 79 land og med svimlende 99820 ansatte. Den farmasøytiske delen utgjør 75 prosent. Etter denne introduksjonen fortsatte vi vårt nordiske møte i Bayers lokaler. Hvert av de fire landa la fram to viktige tiltak. Danmark som er inndelt i 6 re- gioner var opptatt av: 1: Hvordan få flere tillitsmenn? Og 2: Hvordan skaffe flere pen- ger? Problemet deres er at de fleste sponsormidlene de mottar ikke er tillatt å bruke til å drif- te organisasjonen. Danmark har

38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online