Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Kreftlege Sigve Andersen: - Bedre at vi prater sammen om sykdommen enn at jeg forteller om den

 Jan Egil Aase  Tomy Hoang

-Det beste jeg som kreftlege vet er når jeg får inn på kontoret en pasient som er litt forberedt. Det er da vi får til de mest fruktbare samtalene. Vi liker å prate om sykdom fremfor å fortelle om sykdom, i hvert fall vi som hører til den nye generasjonen med leger. Det er dere som er eksperter på dere selv, mens vi er eksperter på behandling. Så får vi prøve å få dette til å fungere i lag, sa Sigve Andersen, overlege og onkolog ved UNN, i sitt foredrag på PROFOs folkemøte i Oslo. Som gode kilder til pasientinfor- masjon pekte han på helsenorge. no, kreftforeningen.no, prosta- takreft.no. - Spesielt ønsker jeg å gjøre oppmerksom på at under hel- senorge.no ligger det informa- sjon under emnet Samvalg som

kan være til stor hjelp i kontak- ten med legen, sa Andersen. Mangel på kunnskap - for lite forskning Han understreket at det frem- deles er mye rundt prostatakreft som er uavklart. Mangel på kunnskap gjør det vanskelig for kreftlegene å gi prostatakreftpa- sienten entydig svar på hva som er riktig valg og hva som er lurt i hans tilfelle. Vil aktiv overvå- king være riktig eller vil behand- ling gjennom kirurgi, stråling, cellegift være det rette? For å kunne forutsi med større sikker- het trenger vi å finne frem til ny viten og nye verktøy. Veien til mer kunnskap går igjennom mer forskning. - Vi trenger PROFO som ak- tiv pådriver for å få til mer god forskning, var budskapet fra Sig- ve Andersen som ga uforbehol-

4 4

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online