Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018 

den støtte til foreningens sats- ning på å skaffe mer midler til forskningen. - Kvinner gjennom brystkreft får en betydelig større andel av forskningsmidlene og har fått det gjennom veldig mange år. Sammenlignet med brystkreft- forskningen skjer det svært lite prostataforskning i Norge og forskningen er klart underfinan- siert. Likestilling bør jo gå begge veier, fremholdt han. Hva hvis.. Den store utfordringen er å kun- ne fastslå med stor grad av sik- kerhet om prostatakreften i det enkelte tilfellet er aggressiv eller snill. Risikoen går begge vei- er fordi det i dag er vanskelig å skille. På den ene siden skjer det altfor mye overbehandling der pasienten må betale en høy pris gjennom alvorlige ettervirknin- ger og plager. I følge Andersen tyder det meste på at i enda flere tilfeller burde aktiv overvåking vært valgt. På den andre siden er det slik i dag at det er en risiko for at ag- gressiv kreft kan overses.

 Sigve Andersen, Universitetssykehuset i Nord- Norge (UNN).

Vi har havnet i dette uføret fordi vi vet for lite påpekte Andersen. - Vi må bli bedre til å fortel- le den enkelte pasient hva blir utfallet for deg hvis vi ikke gjør noe? Og hva blir utfallet for deg hvis vi gjør noe? For å redusere denne usikker- heten og komme dit vi ønsker så trenger vi nye markører, sa An- dersen som la til at han gjerne skulle sett at folk gikk i demon- strasjonstog for å kreve bedre molekylære biomarkører mot prostatakreft.

45

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online