Oregon Harvester Catalog vAG

Chain Shot • Ketjun sinkoutuminen • Kedjeskott • Kettenschuss • Morceaux de chaîne • Disparo de cadena • Выстрел цепи

EN Chain Shot Guard: A chain shot guard is a piece of material mounted behind the drive sprocket This guard performs two functions: • Absorbs the energy of a broken saw chain coming in contact with the saw box, and is designed to prevent saw chain parts from breaking off and being ejected • Acts as an extension of the saw box, designed to reduce the opportunity for thrown saw chain or saw chain parts to escape the saw box (Figure 1, C) Operational Recommendations: • Never engage in a cut with ground personnel or bystanders in the shot cone zone (See illustration on page HRV 13) • Always engage in a cut as close to the ground as possible • Always keep bar and chain pointed away from the cab and operator Fl Ketjun sinkoutumissuojus: Ketjun sinkoutumissuojus asennetaan vetorattaan taakse Sillä on kaksi toimintoa: • Se absorboi sahakotelon kanssa kosketuksiin tulevan murtuneen sahanketjun energian, ja se on suunniteltu estä- mään sahanketjun osien irtoaminen ja sinkoutuminen • Se toimii sahakotelon laajennuksena, jonka tarkoituksena on estää sahaketjun tai sahaketjun osien sinkoutumi- nen ulos sahakotelosta (kuva 1, C) Suositukset: • Älä koskaan aloita sahausta, jos sinkoutumisalueella on muuta henkilöstöä tai sivullisia (Katso kuva sivulla HRV 13) • Sahaa aina mahdollisimman lähelle maata • Suuntaa laippa ja ketju aina poispäin ohjaamosta ja operaattorista SE Kedjeskottskydd: Kedjeskottskyddet är en del som sitter bakom kedjedrevet Detta skydd har två funktioner: • Att absorbera energi från en bruten sågkedja som kommer i kontakt med sågboxen, utformat för att hindra att delar från sågkedjan kastas ut • Att fungera som förlängning av såghöljet, utformat för att minska risken för att en avhoppad sågkedja eller dess delar lämnar sågboxen (Figur 1, C) Driftsrekommendationer: • Såga aldrig om markpersonal eller andra personer i närheten befinner sig i skottzonen (Se figur på sidan HRV 13.) • Anbringa alltid ett snitt så nära marken som möjligt • Håll alltid svärd och kedja riktade bort från hytt och operatör Kettenschussschutzabdeckung: Eine Kettenschussschutzabdeckung ist ein Materialteil, das hinter dem Antriebs- kettenrad angebracht ist Diese Schutzabdeckung erbringt zwei Funktionen: • Absorbiert die Energie einer gerissenen Sägekette, die mit dem Sägegehäuse in Berührung gerät, und soll ver- hindern, dass Teile der Sägekette abgerissen und herausgeschleudert werden • Wirkt als eine Verlängerung des Sägegehäuses und soll die Möglichkeit verringern, dass eine weggeschleuderte Sägekette oder Teile der Sägekette das Sägegehäuse verlassen kann (Abbildung 1, C) Empfehlungen für den Betrieb: • Führen Sie niemals einen Schnitt durch, wenn sich am Boden oder in der Nähe befindliche Personen in der Wurfkegelzone aufhalten (Siehe Darstellung auf Seite HRV 13.) • Führen Sie einen Schnitt stets so nahe am Boden wie nur möglich durch • Richten Sie Schiene und Kette stets so aus, dass sie von der Kabine und dem Bediener weg weisen DE

HRV 18

Made with FlippingBook flipbook maker