Sarkomen 1/2021

i

HVA ER NPE?

kunne for å komme tilbake. Lista er lang – men velger derfor her bare kortversjonen.

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

DON-JOY SKINNE / KAMPEN MOT NAV Etter en tid fant Haukeland Sykehus ut at jeg trengte en anretning til beinet for å unngå overstrekk. Dette ble tilmålt av leverandører av Don-Joy skinner. Rekvisisjon og attester fra professor Trovik sendt til Nav. Brev med avslag fra NAV kom etter kort tid med svar om at jeg ikke oppfylte kravene til å få slikt – og at man heller ikke hadde fått dokumentasjon fra sykehuset. Sistnevnte var selvsagt vrøvl. Klage ble sendt – nytt avslag fra samme saksbehandler. Jeg fortalte videre dette på neste kontroll igjen på Haukeland hvorpå Trovik sendte et velskrevet brev jeg fikk kopi av. Jeg måtte nå anke – men hørte intet. Da jeg spurte saksbehandler om de ikke bare kunne tatt en telefon til meg eller sykehuset fikk jeg til svar at «slik saksbehandling driver jeg ikke». Jeg tok en masse telefoner og omsider traff jeg en person hos NAV lokalt som lovet å ta noen telefoner og få fortgang. Samme dag fikk jeg en telefon fra NAV sin klageinstans av det jeg kan karakterisere som et ekte medmenneske i et system som jeg mener er lite velfungerende. Heldigvis har de også noen som tenker rasjonelt. Hun reagerte spontant og veldig verbalt på den behandlingen jeg hadde fått av saksbehandler. Innvilgelse ble mottatt i posten etter få dager. Ikke nok med at man skal føre en kamp mot sykdom – men det fører svært ofte med en del 2 hvor staten og byråkratiet kan påføre mer lidelse.

Kilde: www.npe.no

før. Kanskje var symptomene jeg hadde ved innleggelse i 2001 på reumatologisk i Drammen da kulen endret seg til å være ondartet. Årene har godt – og saken i NPE skulle også bli en kamp. Først hadde NPE en full tørn med å finne spesialister som hadde rikelig erfaring med kreftformen. NPE skulle således hente inn all dokumentasjon fra årenes løp. Så kom avslaget fra NPE – aktuelle «spesialister» støttet tidligere leger ved Drammen sykehus og at jeg hadde fått adekvat behandling. Jeg anket selvsagt tvert. Som et ledd i ankeprosessen ba jeg om kopier fra NPE på alt de hadde fått fra sykehuset i Drammen. Jeg så raskt at her hadde man unnlatt å sende svært viktige og essensielle journalnotater til NPE. Heldigvis hadde mine foreldre tidlig fått mistro til helsesystemet og passet på å få kopi av epikriser og journaler underveis gjennom årene. En praksis jeg fortsatte med selv. Det vil si at tilnærmet alt har jeg hatt kopi av – og en hvilken som helst person vil fort registrere at her har det vært slurv fra ende til annen. Det påfallende var at sykehuset i Drammen unnlot å sende papirer som kunne avsløre at de hadde gjort feil. Spesialisten som NPE hadde oppnevnt var en som også opplagt var opptatt av å være kollegial og det bar hans rapport preg av. Forkastelig! I klagen min hudflådde jeg nærmest det helsevesen jeg hadde vært i kontakt med i Drammen – og dokumenterte

EPIKRISENE SOM FORSVANT – KAMPEN OM ERSTATNING

At det var gjort mange brølere og feil gjennom årene er hevet over enhver tvil. En kul som ble oppdaget påvist i 1989 skulle altså forbli udiagnostisert helt til 2005. Ifølge Haukeland Sykehus, som diagnostiserte og opererte meg, kunne man anta at kulen i starten var godartet før den ble ondartet og at det ikke var noen tvil om at det burde ha vært oppdaget mye

27

Sarkomen #1-2021

Made with FlippingBook flipbook maker