VARS_SEPTEMBER 2023

IMbekweni Eco Club: Ukukhulisa Uluntu Olunabemi Abahlonipha Indalo Esingqongileyo

Embindini waseMbekweni, kwavela iphulo elibalulekileyo. IMbekweni Eco Club ikhula njengebhakane yemfundo nezenzo zezendalo esingqongileyo, izilungelelanisa neenzame ze United Nations’ 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 . Imfundo exhobisela ikamva eliluhlaza Eli phulo likubaluleka kunje likhokelwa nguVincent Nteta, omnye wabaseki bale klabhu. Njengomlungelelanisi, ukhokele uluhlu lwezenzo ezingapheleli nje ekufundiseni malunga nemiba yendalo esingqongileyo, koko ekwaxhobisa abafundi bale ndawo ukuba babe ngamatshantliziyo endalo esingqongileyo kwiindawo zabo. IRiver Health Monitoring Programme, elinye lamaphulo aqalwe yile klabhu, yijoliswe ngokukodwa kubafundi bamabanga

aphakamileyo ukususela kwibanga lesi8 ukuya kwele10. Eli phulo ligxile kwizikolo ezithathu zamabanga aphakamileyo zale ndawo yaye lixoxa nabantu abatsha ukuze baqonde impilo yoMlambo iBerg kunye nemilanjana yawo. Indlela enkaloninzi Ezi nzame zeMbekweni Eco Club zezenguqu yaye zibetha zidlule kwimfundo zize ziquke iiprojekthi ezenziwa yile klabhu nezidala ifuthe elicacileyo. Iphulo lokucoca licela amavolontiya oluntu ukwenzela ukuqinisekisa ngokulondolozwa kwendalo elungqongileyo. Isebenzisana nezikolo zendawo, le klabhu ityala izitiya ezikhuthaza

ukutya okusempilweni, ngelixa ihlupheza nokuthatha uxanduva lokukhathalela umhlaba.

Iphulo lokuCoca, elingoyena ndoqo wale klabhu lizama ukuba likwakhuthaza uluntu ukuba lungayilahli nje nakanjani inkukuma.

Follow us

@drakensteinmunicipality

@DrakensteinMunicipality

VARS | September

24

Made with FlippingBook Ebook Creator