VARS_SEPTEMBER 2023

Co-founder Vincent Nteta gives an insightful overview of the Mbekweni Eco Club and shares details about the club's activities, including river health monitoring, clean-up campaigns, and quality education initiatives.

Press play to see what they get up to.

UVincent ugxininisa iziphumo zexesha elide zezenzo ezifana nokuba izinto ezimdaka zisuke emifuleni ziye kulwandle lweAtlantic. Ngokukhuthaza ulwazi, le klabhu izamela ukhuthaza ukuzibophelela ngokubambisana ekukhuseleni indalo esingqongileyo.

Ukubumbana noluntu nangaphaya koko

IMbekweni Eco Club ayisebenzi yodwa; isebenza ngobambiswano. Ukusingatha imiba ebalulekileyo yobomi bale mihla, le klabhu ingena kwimiba yezothutho nokusetyenziswa kwamandla ombane, nalapho izama ukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni nokukhuthaza iindlela ezilondoloza indalo. Ngokuqinisekileyo, imali iye yaba ngumngeni, ngokukodwa ngexesha lobhubhane weKhovidi-19. Noko kunjalo, le klabhu iye yagqama ngokunyamezela, yagcina ubambiswano noomasipala, iSebe lezamanzi noGutyulo, kunye necandelo labucala. Zibandakanye nale ntshukumo Ngenxa yezi nkqubo ziza notshintsho kunye nokuzimisela kwayo, iMbekweni Eco Club ikhulisa uluntu lwabemi abakhathelele indalo nabagcina indima yabo njengabakhankaseli beplanethi nabakhuseli bayo ukulungiselela izizukulwana ezizayo. Le klabhu ivule izandla isamkela nabani na ozibandakanya nalo mbono. Abantu bangaba yinxalenye yale nqwelo yotshintsho ngokuncokola noVincent kuFacebook nakuInstagram kungenjalo baqhagamshelane naye ngqo apha 078 877 8576 okanye apha info@mbekoecoclub.org .

Ukubumbana ekudaleni uphuhliso oluzinzileyo

Iinjongo zeMbekweni Eco Club zibondelwe kwiiSDG ezili17 zeUN. UVincent ucacisa ukubaluleka kwemfundo yokwenza, efana nokuthatha abafundi abakhuphe eklasini ukuze baye kuyibamba ngesandla indalo ebangqongileyo. Le ndlela ihambelana neNjongo yesi4 – yemfundo esemgangathweni – eqinisekisa ukuba ulwazi olufunyenweyo ludlulela ngaphaya kwethiyori yaye lushiya umzila obonakalayo ezingqondweni zesizukulwana esitsha. Iinjongo zale klabhu zinkulu kodwa ziyafikeleleka. Bazimisele ukuba kuthi kufika u2030 le nkqubo ibe sele ifuthele abafundi abangama5 000, iphuhlisa ubomi babo ngolwazi lwendalo esingqongileyo noxanduva lokuyikhathalela. Ngokulinganisa nokuphonononga iziphumo zale nkqubo yayo, le klabu iqinisekisa ukuba iinjongo zayo ziba sisiphumo sotshintsho olubonakalayo.

VARS | September

25

Made with FlippingBook Ebook Creator