Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2 LJ0044 990 zł Jest autonomiczną kontynuacją programu Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 zawierającego ćwicze - nia interaktywne wspomagające rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragmatyczne użycie języka (LJ0042). Proponowane materiały świetnie sprawdzą się w pracy na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. Przemyślana i prosta konstrukcja ćwi - czeń obejmuje obszary: zwroty grzecznościowe, tempo, fluencja mowy, intonacja, złożone wyrażenia frazeolo - giczne i wybrane obszary TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). Program zawiera osobne zbiory ćwiczeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania za - wierają tekst pisany. Jest również dopełnieniem ćwiczeń z innych programów serii mTalent poświęconych cało - ściowym zaburzeniom rozwoju. Oprogramowanie mTa - lent umożliwia również pracę zdalną, w tym wideokon - ferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 i posłuży użytkownikom przez wiele lat. LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko on- line (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do In - ternetu) Program proponuje: • ponad 260 ekranów interaktywnych • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne) • kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dosto - sowanych do danego dziecka, ekranów z ćwiczeniami z konkretnego obszaru

mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1 LJ0042 990 zł Program zawiera ćwiczenia interaktywne wspomaga - jące rozwijanie sprawności komunikacyjnej i pragma - tyczne użycie języka. Materiały można wykorzystać na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej. Ćwiczenia o prostej i przemyślanej kon - strukcji obejmują następujące obszary: emocje, gesty, homonimy, synonimy, proste wyrażenia frazeologicz - ne. Program został wzbogacony o osobne zbiory ćwi - czeń dostosowane dla dzieci nieumiejących czytać oraz dla uczniów starszych, w przypadku których zadania zawierają tekst pisany. Stanowi uzupełnienie ćwiczeń z programów dotyczących pracy z uczniami ze spek - trum autyzmu, a także niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami komunikacyjnymi. Z powodzeniem może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz tych na odległość – oprogramowanie mTalent umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczno - ści korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Zo - stał przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 i przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interak - tywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS). LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko on- line (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do In - ternetu) Program proponuje: • ponad 220 ekranów interaktywnych • zestaw materiałów dodatkowych w pudełku (np. karty pracy do wydruku, poradnik metodyczny, tradycyjne pomoce dydaktyczne)

lub z konkretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami twarzy osób znajomych dzieciom) • praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu • wsparcie techniczne producenta (telefon, e-mail) bez dodatkowych kosztów; • przeznaczony są do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Bezpłatne aktu - alizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta • szkolenie online z obsługi programu gratis! • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl • ćwiczenia dla dzieci 5+, 11+ oraz ćwiczenia dla uczniów z niepełnosprawno - ścią intelektualną bez względu na wiek metrykalny

• kurs obsługi narzędzia pozwalającego na tworzenie dodatkowych ekranów multimedialnych dla dzieci (np. większej liczby ekranów indywidualnie dosto - sowanych do danego dziecka, ekranów z ćwiczeniami z konkretnego obszaru lub z konkretnymi elementami graficznymi, np. z fotografiami twarzy osób znajomych dzieciom) • praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta. • szkolenie online z obsługi programu gratis! • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl • ćwiczenia dla dzieci 5+,11+ oraz ćwiczenia dla uczniów z niepełnosprawno - ścią intelektualną bez względu na wiek metrykalny

113

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator