Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Percepcja słuchowa LJ0007 2 490 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagają - cych usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej i koncentrację uwagi opartą na analizatorze słuchowym. Program służy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logopedycznych, rewalidacyjnych. Pro - gram składa się z ponad 600 ekranów inte - raktywnych i 200 kart pracy do wydruku oraz zestawu materiałów dodatkowych. Przeznaczo - ny jest dla terapeutów pedagogicznych, logope - dów i nauczycieli zajmujących się wspomaga - niem sprawności w zakresie percepcji słuchowej. Program Percepcja słuchowa to: • odpowiedź na jedno z najczęstszych wskazań form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaleceń do pracy z dzieckiem (kształtowanie i ćwiczenia percepcji słuchowej/ wzrokowej) • zbiór ponad 600 interaktywnych ekranów • materiał pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany Percepcja słuchowa 2. Zaburzenia przetwarzania słuchowego LJ0047 2 490 zł mTalent Zaburzenia przetwarzania słuchowe - go to bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój wyż - szych funkcji słuchowych, a także wspierających rozwój uwagi i pamięci opartej na analizatorze słuchowym podczas zajęć korekcyjno-kompen - sacyjnych, ale także logopedycznych, rewalida - cyjnych i innych, mających na celu stymulację wyższych funkcji słuchowych. Zaburzenia prze - twarzania słuchowego może stanowić uzupeł - nienie pierwszej części programu mTalent Per - cepcja słuchowa, ale także może być odrębnym programem służącym do stymulacji wyższych funkcji słuchowych. Propozycja uzupełniona zo - stała o zestaw dodatkowych materiałów i pu - blikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu. Pro - ponuje 700 ekranów interaktywnych, zestaw kart pracy do wydruku, poradnik metodyczny oraz zestaw materiałów dodatkowych (typu mi - krofon, słuchawki, głośniki) w jednym pudełku. Wspiera pracę terapeutów, w tym logopedów, pedagogów i nauczycieli pracujących z ucznia - mi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

W programie wydzielono następujące działy ćwiczeń multimedialnych: 1. Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków; 2. Zabawy dźwięka - mi; 3. Cechy dźwięku; 4. Sekwencje i rytmy; 5. Pamięć słuchowa i polecenia złożone; 6. Analiza słuchowa; 7. Synteza słuchowa; 8.Słuch fonemo - wy; 9. Rymy; 10. Zagadki; 11. Koordynacja słu - chowo-wzrokowo-ruchowa. Propozycja uzupeł - niona została o zestaw dodatkowych materiałów i publikacji autorskich rozszerzających spektrum możliwości zastosowania tego produktu np. po - moce tradycyjne, mikrofon, słuchawki, głośniki, drukowalne karty, poradnik metodyczny. LICEN - CJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wymagany dostęp do Inter - netu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu) • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu kompu - tera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora inte - raktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline z trudnościami w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych, w wieku 5+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wie - ku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Zestawy ćwiczeń zostały zapro - jektowane tak, aby odzwierciedlały kryteria zawarte w definicji ośrodkowego zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) stworzo - nej przez Amerykańskie Towarzystwo Mowy i Słuchu (ASHA, 1996). Produkt zgodny z wy - tycznymi dostępności dla osób z niepełnospraw - nościami. Może być wykorzystany podczas za - jęć tradycyjnych oraz umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności ko - rzystania z zewnętrznego oprogramowania. Praca z programem możliwa jest zarówno on - line (z dowolnego miejsca i urządzenia z do - stępem do Internetu) jak i offline (w placówce, gabinecie). Został przygotowany w nowocze - snej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. LICENCJA BEZTERMINOWA: na 2 sta- nowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska of - fline (praca bez dostępu do Internetu) • działy ćwiczeń multimedialnych: Lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięków, Identyfikacja i dyskryminacja dźwięków, Rozpozna -

PAKIET mTalent. Percepcja słuchowa (cz.1+cz.2) LJ0048

3 890 zł Zestaw dwóch interaktywnych programów zawierających ćwiczenia wspoma - gające usprawnianie i rozwój percepcji słuchowej, koncentrację uwagi opartą na analizatorze słuchowym wspomagające usprawnianie i rozwój wyższych funkcji słuchowych, pomocne w terapii CAPD, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Do czego służy? Do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ale także logo - pedycznych, rewalidacyjnych i innych, mających na celu stymulację percepcji słuchowej, a także wyższych funkcji słuchowych u dzieci wykazujących trud - ności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz u dzieci ze współistniejącymi zabu - rzeniami emocjonalnymi mogącymi wynikać z zaburzeń analizy dźwięków Z ponad 1300 ekranów interaktywnych, kart pracy do wydruku, poradnika metodycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych (typu mikrofon, słu - chawki, głośniki) w jednym pudełku. Dla kogo? Jest przeznaczony dla terapeutów, w tym dla logopedów, pedagogów i na - uczycieli pracujących z uczniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol - nym z trudnościami w zakresie percepcji słuchowej, w tym wyższych funkcji słuchowych, CAPD, z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w wieku 5+ (w normie intelektualnej) lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Produkt zgodny z wytycznymi do - stępności dla osób z niepełnosprawnościami. Może być wykorzystany podczas zajęć tradycyjnych oraz umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. na poziomie centralnym. Z czego się składa? LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wymaga- ny dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu) • zawartość pudełka: mikrofon, słuchawki, głośniki, karta dźwiękowa USB, poradnik metodyczny ze scenariu - szami zajęć, książka z kursem samodzielnego tworzenia i udostępniania ekranów multimedialnych, pomoce dydaktyczne typu: pudełko akustyczne, trójkąt muzyczny; program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interaktywnego • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta • szkolenie online z obsługi programu GRATIS!

• bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie tech - niczne producenta • szkolenie online z obsługi programu-gratis; w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl • program został uzupełniony o tłumaczenie poleceń na język ukraiński oraz lektora

wanie cech dźwięków, Czasowe aspekty słyszenia, Rozumienie mowy w obecności dystraktorów, Rozumienie mowy zniekształ - conej, Rozmaitości, Wyzwania słuchowe • zawartość pudełka: mikrofon, słuchawki, głośniki, karta dźwię - kowa USB, poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć, książ - ka z kursem samodzielnego tworzenia i udostępniania ekranów multimedialnych, pomoce dydaktyczne typu: pudełko akustyczne, trójkąt muzyczny; program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora interak - tywnego. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta. Szkolenie online z obsługi programu gratis! • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl

116

Made with FlippingBook Proposal Creator