Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Zajęcia logopedyczne II LJ0026 1 950 zł Program z serii mTalent to pomoc multimedialna dla dzieci z wa - dami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Za - wartość programu stanowi ponad 1500 ćwiczeń interaktywnych oraz blisko 400 kart pracy do wydruku. Zajęcia logopedyczne w proponowanej formie można wykorzystać zarówno w pla - cówkach szkolnych jak i gabinetach logopedycznych, terapeu - tycznych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. Przezna - czony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W programie znajduje się materiał z następujących obszarów: głoski tylnojęzykowe (K, G, H); głoski przedniojęzykowo-zę - bowe: T, D, N; słuch fonemowy; mowa bezdźwięczna (w tym obszerne rozdziały z różnicowania głosek bezdźwięcznych i ich dźwięcznych odpowiedników); tematyczne (np. grupo - we) zajęcia logopedyczne - profilaktyka logopedyczna; mo - duł wspomagający diagnozę i ewidencję zajęć - kartoteka. Praca z programem możliwa jest także bez dostępu do internetu. Aplikacja współpracuje z większością urządzeń na systemach Windows, Android oraz iOS, typu: komputer stacjonarny, lap - top, tablica interaktywna, monitory dotykowe, tablet, smartfon. Zajęcia logopedyczne I. Profilaktyka, diagnoza, terapia LJ0006 1 950 zł Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Służy do wykorzysta - nia na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mają - cych na celu kształtowanie umiejętności językowych i niwelowanie trudności z tym związanych. Składa się z blisko 2200 ekranów interaktywnych i 400 kart pracy do wydruku oraz zestawu ma - teriałów dodatkowych. Program Zajęcia logopedyczne to: • najobszerniejszy interaktywny produkt logopedyczny na rynku, ponad 2200 interaktyw - nych ekranów • produkt stworzony przez osoby z najdłuższą historią projektowania pomocy technologicz - nych wspomagających logopedów w Polsce • ponad 26 tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej • jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami ze wszystkich etapów terapii głosek, a dodat - kowo z zakresu etapów ponadstandardowych • prawidłowo dobrany i wyselekcjonowany materiał językowy • produkt pozytywnie zaopiniowany i zrecenzowany • materiał z kilkustopniowym systemem motywacyjnym • Ilustracje do produktu wykonują polscy, nagradzani ilustratorzy dla dzieci Program ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE zawiera ćwiczenia multi -

Seria mTalent – finalista konkursu Bett Awards 2021 w kategorii „SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS SOLUTIONS”!

Nagroda główna w kategorii EDUKACJA w XVIII edycji Konkursu Świat Przyjazny Dziecku

medialne do terapii następujących głosek: SZ, Ż, CZ, DŻ, S, Z, C, DZ, Ś, Ź, DŹ, Ć, R, L. Różnicowanie głosek szeregów: szu - miącego, syczącego i ciszącego. Diagnoza logopedyczna. Grupowe zajęcia logopedyczne (cz. 1). Ćwiczenia multime - dialne uzupełnione zostały także o zestaw dodatkowych ma - teriałów, publikacji autorskich rozszerzających spektrum moż - liwości zastosowania tego produktu (np. książka z autorskimi wyliczankami logopedycznymi, autorskie pomoce tradycyjne, drukowalne karty pracy, poradnik metodyczny, mikrofon, głośniki). LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wy- magany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska of - fline (praca bez dostępu do Internetu) • program przeznaczony jest do pracy przy użyciu komputera, tabletu, smartfona, oraz tablicy lub monitora interaktywnego (na systemach Windows, Android oraz iOS) w trybie online i offline • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta • szkolenie online z obsługi programu gratis! • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl • wiek: 4+

Dodatkowe wyposażenie zestawu: mikrofon, słuchawki, głośniki, ilustrowana książka z wyliczankami logopedycznymi, instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkole - niem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, a także LOGOPEDYCZNIK - publikacja, w której znajdują się: ma - teriał wyrazowy do każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradnik metodyczny. LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wy- magany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska of - fline (praca bez dostępu do Internetu) • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta • szkolenie online z obsługi programu gratis! • w pudełku znajdują się kody do szkolenia i platformy mtalent.pl • wiek: 4+

117

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator