Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

WAŻNE! Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

EDUSENSUS

LOGOPEDIA PRO

LOGOPEDIA PRO to najczęściej wybierana seria programów logopedycznych w szkołach, przedszkolach i poradniach. Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeutów, spe - cjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycz - nej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. • Produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii: dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dyslek - sją, dyskalkulią. Procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem. dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC – Augmentative and Alternative Communications), w szcze - gólności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Logopedia PRO - Logo-gry v. 4.0 DP0657 DP0657MIKROFON 1 699 zł Zestaw 10 typów gier wraz z wariantami, wspomagających i uatrakcyjniających terapię logopedyczną dzieci z zabu - rzeniami słuchu i mowy, dzieci z autyzmem, mutyzmem, a także dzieci z opóźnionym rozwojem intelektualnym. Program umożliwia ćwiczenie rytmiki mowy, modulacji i intonacji głosu oraz zaburzeń fazy wydechowej. Pozwala „zobaczyć” swój głos na ekranie monitora, przez co jedno - cześnie poczucie sprawstwa. Angażuje dzieci dzięki atrak - cyjnej grafice, animacjom i wzmocnieniom pozytywnym. PROGRAM POLECANY logopedom, nauczycielom przed - szkola oraz młodszych klas szkoły podstawowej, peda - gogom specjalnym, rodzicom (pod nadzorem logopedy). • zestaw gier sterowanych głosem, do wykorzystania na zajęciach z dziećmi z za - burzeniami słuchu i zaburzeniami poznawczymi. Jeden z pięciu programów logopedycznych, wspomagających terapię logopedyczną i rozwój mowy dziecka z serii LOGOPEDIA PRO. Szczególnie polecany do pracy z dziećmi uczącymi się mówić, dziećmi z wadami wymowy, zaburzeniami słuchu oraz komunikacji. • gry logopedyczne wspomagają nabywanie umiejętności operowania cechami dźwięku, takimi jak: wysokość, głośność (natężenie), dźwięczność, czas trwania. • główne obszary wykorzystania programu LOGO-GRY to: profilaktyka zaburzeń mowy i języka, wspieranie rozwoju prawidłowej artykulacji, kształcenie prawi - dłowej fazy wydechowej, ćwiczenia natężenia głosu, ćwiczenia rytmiki mowy, trening modulacji i intonacji głosu, ćwiczenia dźwięczności (głoski dźwięczne i bezdźwięczne), wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego, wspar - cie w terapii opóźnionego rozwoju mowy, rozwijanie koordynacji wzrokowo - -słuchowo-ruchowej, kształcenie poczucia sprawstwa, praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii.

• program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju języ - ka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością umysłową lub innymi zaburzeniami, opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. • bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer. Program współpracuje z mo - nitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do in - ternetu. Materiały instruktażowe online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie. 2 lata gwarancji. Działanie programu offline, niezależne od jakości sieci w placówce. Aplikacja instalowana wyłącznie lokalnie zapewniająca bezpieczeństwo danych wrażliwych, bez konieczności podpisywania z wydawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. • zalety programu: Seria programów eduSensus Logopedia PRO jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zostały w ocenach klinicznych. Certyfikat ISO 9001:2015 producenta. Seria rekomen - dowana przez Polski Związek Logopedów. • dodatkowa zawartość zestawu: Publikacja drukowana: Podręczny zestaw obraz - kowy. Podręczny zestaw obrazkowy zawiera ponad 300 ilustracji do rozwijania słownictwa, kompetencji komunikacyjnych i funkcji percepcyjno-motorycznych. Publikacja przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnościami o ograniczo - nym zasobie słownictwa i z problemami z porozumiewaniem się. Kolorowe, realistyczne ilustracje są podzielone na 17 podstawowych kategorii najczęściej wykorzystywanych w komunikacji. Terapeuta lub nauczyciel może je wyciąć, a następnie wykorzystać w dowolny sposób podczas zajęć – liczne pomysły na przykładowe zastosowania obrazków znajdują się we wstępie do publikacji. Są to np.: nazywanie obiektów na ilustracjach, opisywanie ich, tworzenie zdań i historyjek z wykorzystaniem obrazków. W końcowej części publikacji mieszczą się etykiety do wycięcia, które stwarzają dodatkowe możliwości wykorzystania materiału. e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem. Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.

Logopedia PRO - pakiet podstawowy v. 4.0 DP0655 DP0655MIKROFON 2 199 zł Logopedia PRO to pakiet 9 multimedialnych modułów lo - gopedycznych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka występują - cych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Program przeznaczony jest dla logopedów, terapeu - tów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi wymagającymi terapii logopedycznej, mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także tych, pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Logopedia PRO zawiera ćwiczenia z obszarów: koor - dynacji wzrokowej, koordynacji słuchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, grafomotoryki, logiczne - go myślenia, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności klasyfikacji, umiejętności kategoryzacji. Bezterminowa licencja na 3 urządzenia: 2 x komputer, 1x tablet. Program współ - pracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu. Materiały instruktażowe online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie. 2 lata gwarancji. Działa - nie programu offline, niezależne od jakości sieci w placówce. Aplikacja instalowana wyłącznie lokalnie. Nowy moduł diagnozy. Rozbudowane WCAG • zalety programu: Seria programów eduSensus Logopedia PRO jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zo - stały w ocenach klinicznych. Certyfikat ISO 9001:2015 producenta. Seria rekomendowana przez Polski Związek Logopedów. Jedyny logopedyczny produkt multimedialny z ćwiczeniami na wszystkie etapy terapii głosek.

„Czystość fonetyczna” materiału językowego na wszystkich etapach te - rapii głosek. Możliwość wielokrotnego wykorzystania jednego ćwiczenia – zmienny materiał ilustracyjny i układ odpowiedzi. Możliwość nagrywania głosu dziecka, np. przy użyciu profesjonalnego mikrofonu dołączonego do zestawu, a także archiwizowania nagrań. Konsultacja merytoryczna dr Anny Walencik-Topiłko – neurologopedy, wykładowcy akademickiego, językoznaw - cy, terapeuty głosowego. • w programie: 9 specjalistycznych multimedialnych modułów logopedycznych wspierających profilaktykę, diagnozę i terapię najczęściej występujących u dzieci zaburzeń mowy i języka oraz procesów komunikacji. Ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych i ponad 230 kart pracy do wydruku. Moduły obej - mujące ćwiczenia do terapii logopedycznej: Szereg ciszący – moduł podsta - wowy; Szereg syczący – moduł podstawowy; Szereg szumiący – moduł podstawowy; Różnicowanie szeregów; Głoska „r”; Zabawy logopedyczne; Badanie mowy – artykulacja; Badanie mowy – trudne grupy spółgłoskowe; Odbiór i nadawanie mowy. Obszerny moduł Badanie Mowy do diagnozy logo - pedycznej, zawierający 700 interaktywnych ilustracji do badania artykulacji wybranej głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie. Diagnoza w zakresie artykulacji, rozumienia mowy oraz umiejętności wypowiadania się. Aplikacja Terapeuty do zarządzania danymi z prowadzonej terapii. Drukowana publi - kacja w zestawie: Przesiewowe badanie mowy- kwestionariusz obrazkowo - -wyrazowy. Przesiewowe badanie mowy. Artykulacja, odbiór i nadawanie mowy to kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy do badania rozumienia i nadawania mowy oraz artykulacji u dzieci. e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem. Ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydru - ku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.

125

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator