Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

DYSLEKSJA

Dysleksja PRO v. 3.2 DP0910 2 499 zl • program multimedialny do diagnozy i terapii dysleksji u dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Zestaw materiałów multimedialnych wspomagają - cych umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przezna - czonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Program o statusie wyrobu medycznego przezna - czony dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi mającymi problemy z nauką pisania i czy - tania, a przede wszystkim z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz z dysleksją rozwojową. • Bbezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer.Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu. • bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualiza - cje i wsparcie techniczne producenta po zakupie • gwarancja 2 lata Program Dysleksja PRO: • wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edu - kacji szkolnej (klasy 1–3) oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

• zawiera moduły diagnostyczne wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych • pozwala na prowadzenie kompleksowej terapii zgodnej z promo - wanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej • daje możliwość kreowania autorskich scenariuszy zajęć • posiada rozbudowany system motywacyjny – postacie przewodnie rosnące razem z dzieckiem Rekomendacje: • program opracowany przez zespół specjalistów pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz • rekomendacja Polskiego Towarzystwa Dysleksji • recenzje programu przygotowane przez terapeutów praktyków • 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych Ważne dla terapeuty: • zaawansowana Aplikacja terapeuty z możliwością śledzenia postę - pów pacjenta oraz archiwizacją danych z diagnozy i terapii • drukowanie raportów, pomocy dydaktycznych bezpośrednio z aplikacji • możliwość użycia jednego ćwiczenia wielokrotnie dzięki opcji loso - wego wyświetlania przykładów • stałe wsparcie techniczne.

Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów: • funkcje słuchowo-językowe, • funkcje wzrokowe, • nauka liter, • czytanie, pisanie, • motoryka mała i duża, • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa, • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa, • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa, • grafomotoryka, • znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych • doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania • wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wyni - kających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia) • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zacho - wań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko • w programie: Ponad 1000 ćwiczeń multimedialnych i 300 kart pracy do wydruku w programie • kształtowanie analizy i syntezy językowej, • poszerzanie słownictwa biernego i czynnego, • kształtowanie kompetencji syntaktycznych, • koncentracja, pamięć i uwaga. Cele terapeutyczne programu:

Program składa się z 4 części: 1. Ocena ryzyka dysleksji-moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ry - zyka dysleksji 2. Litery- moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat 3. Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania-moduł diagno - styczny dla dzieci w wieku 8 lat 4. Trening słuchania, czytania i pisania- moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat • dodatkowa zawartość zestawu: Publikacja drukowana: „Dysleksja PRO – karty pracy”. To publikacja zawierająca 100 czarno-białych kart pracy wspomagających profilaktykę i terapię trudności w czyta - niu i pisaniu. Jest przeznaczona dla terapeutów pracujących z dziećmi z ryzyka dysleksji. W publikacji znajduje się krótki wstęp oraz zbiór 100 kart pracy poświęconych dobremu zapamiętaniu obrazu graficz - nego i utrwaleniu prawidłowego wzorca kreślenia liter; e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem • dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki edu - Sensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach • produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii: psychoneu - rologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention De - ficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią; dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logo - pedycznej lub psychologicznej

130

Made with FlippingBook Proposal Creator