Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

PERCEPCJA SŁUCHOWA

Percepcja i przetwarzanie słuchowe DP0203 DP0203SŁUCHAWKI 3 999 zł Ćwiczenia słuchowe zgromadzone w programie wspomagają terapię zaburzeń następujących proce - sów słuchowych niezbędnych do rozumienia mowy: • lokalizacja i lateralizacja dźwięku; • różnicowanie cech dźwięku; • rozpoznawanie cech dźwięku/ wzorców dźwiękowych; • percepcja i analiza aspektów czasowych; • zdolność odbioru sygnału przy występowaniu konkurencyjnych sygnałów akustycznych; • zdolność odbioru sygnałów zniekształconych. Ponieważ powyższe zaburzenia towarzyszą wielu de - ficytom, program znajdzie szerokie zastosowanie m.in. podczas terapii dzieci i młodzieży z: • dysleksją i ryzykiem dysleksji; • niedokształceniem mowy o typie afazji; • specyficznymi zaburzeniami językowymi SLI; • dyslalią; • ADHD/ADD, ASD i trudnościami z koncentracją uwagi. Program polecany • terapeutom pedagogicznym w przedszkolu i w szkole; • logopedom i neurologopedom; • pedagogom szkolnym; • specjalistom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; • nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Zakres tematyczny • Materiał zawarty w programie podzielono na 3 poziomy: • poziom I – roczne przygotowanie przedszkolne i edukacja wczesnosz - kolna,

Zalety programu: • gotowe narzędzie do terapii zawierające metodę, która jest uniwersalna i niezwiązana z żadnym konkretnym ośrodkiem czy szkołą terapeutyczną • dowolność w dobieraniu ćwiczeń w zależności od potrzeb, możliwości i wieku dzieci dzięki możliwości filtrowania materiałów • szerokie grono odbiorców obejmujące uczniów wszyst - kich klas szkoły podstawowej – dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat z różnymi trudnościami w zakresie percepcji słuchowej i przetwarzania słuchowego • ciekawe ćwiczenia multimedialne, które uatrakcyjnią każdą terapię • wysokiej jakości materiał wizualny (zdjęcia, ilustracje) i dźwiękowy • materiały dodatkowe: kreator komiksów i publikacja zawierająca ilustracje, które wspomagają rozwój mowy u dzieci i młodzieży • możliwość dostosowania wyglądu ekranów multimedial - nych do indywidualnych preferencji użytkowników

W programie: Pendrive z programem multimedialnym: • ok. 400 multimedialnych ćwiczeń słuchowych do wykorzystania na laptopie (aplikacja terapeuty i zestaw ćwiczeń multimedialnych) oraz na tablecie (zestaw ćwiczeń multimedialnych), • aplikacja terapeuty z możliwością monitorowania postę - pów dziecka idokumentowania przebiegu terapii, • kwestionariusz do oceny ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego i percepcji słuchowej, • kreator komiksów, • 15 rozbudowanych ilustracji wspomagających rozwój mowy wraz z propozycjami zadań w wersji pdf, • przewodnik metodyczny zawierający cenne wskazówki do pracy, przydatne w codziennej praktyce logopedy, neurolo - gopedy, terapeuty, nauczyciela w wersji pdf • instrukcja instalacji i licencja z gwarancją. Sposób instalacji • instalacja programu z pendrive’a (dostęp do internetu konieczny tylko podczas instalacji) • korzystanie z wersji mobilnej wymaga pobrania aplikacji z Google Play

Warunki korzystania: • bezterminowa licencja na 5 urządzeń (1 komputer oraz 4 stanowiska treningowe na komputerze lub urządzeniu mobilnym) • do 30 kont terapeutów; • bez limitu uczniów • Program działa na komputerach, tabletach z syste - mem Android (aplikacja treningowa), a także współpra - cuje z monitorami i tablicami interaktywnymi • materiały instruktażowe online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne produ - centa po zakupie • 2 lata gwarancji. • aplikacja instalowana wyłącznie lokalnie zapewniająca bezpieczeństwo danych wrażliwych, bez konieczności podpisywania z wydawcą umowy powierzenia przetwa - rzania danych osobowych

Dodatkowa zawartość zestawu: • słuchawki nauszne; • drukowany przewodnik metodyczny;

• zbiór drukowanych ilustracji wspomagających rozwój mowy wraz z propozycjami zadań Obejrzyj i opowiedz. Ilustracje sytuacyjne wspomagające rozwój mowy. • Produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktyw - na Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii:dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelek - tualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z za - burzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, auty - zmem, dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

• poziom II – klasy IV–VI, • poziom III – klasy VII–VIII.

Prezentowane treści zostały ułożone wg stopnia trud - ności. Podzielono je na obszary tematyczne korespon - dujące z polską podstawą programową, takie jak np. dom i szkoła, Kosmos, sławni naukowcy, biologia, muzyka, historia, wynalazki czy poezja. Umiejętności rozwijane w programie: • lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięku • różnicowanie cech dźwięku • rozpoznawanie wzorców dźwiękowych • percepcja/ analiza aspektów czasowych sygnału • rozróżnianie dźwięków w obecności sygnału zagłuszającego

WAŻNE! Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu.

131

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator