Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

AUTYZM

Spectrum Autyzmu PRO. Poziom 2 DP0098 DP0098TABLET 4 949 zł Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci w star - szym wieku szkolnym i młodzieży ze spektrum auty - zmu. Wspomaga organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej i realizację założeń edukacji włą - czającej. Jego koncepcja odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie zaburzeń w za - kresie funkcjonowania społecznego, zaburzeń komu - nikacyjnych i zachowań stereotypowych. Tematyka programu dostosowana jest do wieku rozwojowego i specyfiki funkcjonowania uczniów. Koncentruje się wokół trzech głównych obszarów: samoświadomość i relacje, samodzielność i dbanie o siebie, bezpie - czeństwo. Dodatkowo program rozwija ważne ze względu na specyfikę spektrum autyzmu kompeten - cje: koncentrację uwagi, umiejętność generalizacji, pamięć, logiczne myślenie, koordynację wzrokowo - -ruchową, rozwój mowy biernej i czynnej, orientację w przestrzeni. Z programu można korzystać bez do - stępu do Internetu. Zawartość programu: 180 multi - medialnych ćwiczeń na pendrivie i aplikacji mobilnej – do wykorzystania na laptopie (aplikacja terapeuty i zestaw ćwiczeń multimedialnych) oraz na tablecie (Android) – zestaw ćwiczeń multimedialnych; tablet dołączony do zestawu – do wykorzystania z ćwi - czeniami multimedialnymi instalowanymi z karty SD; aplikacja terapeuty umożliwiająca śledzenie postępów

Spektrum autyzmu PRO. Poziom 1 DP0097 DP0097TABLET 4 949 zł Specjalistyczny program multimedialny zawiera materiał dydaktyczny wspomagający modelowa - nie zachowań oraz rozwijanie kompetencji komu - nikacyjnych. Merytoryczna koncepcja programu odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie zaburzeń w zakresie funkcjono - wania społecznego, zaburzeń komunikacyjnych i zachowań stereotypowych. Program przeznaczony jest do pracy indywidualnej oraz w małych grupach podczas zajęć: dydaktycznych, rewalidacyjnych, terapeutycznych, realizowanych w: przedszkolu, szkole podstawowej, placówce specjalistycznej, domu ucznia. Możliwość wykonywania zdjęć, na - grywania głosu, tworzenie własnych komiksów, dostosowywania widoku ćwiczeń do indywidual - nych możliwości każdego dziecka (zgodność ze standardami dostępności WCAG). Program można zainstalować na komputerze z systemem Windows (komputer stacjonarny, laptop) oraz na dołączonym do zestawu tablecie z systemem Android. Współ - pracuje również z tablicą interaktywną i monito - rem dotykowym. Z pełnej wersji programu można korzystać bez dostępu do Internetu. 300 multime - dialnych ćwiczeń na pendrive i w aplikacji mobilnej (Android), tablet do wykorzystania z ćwiczeniami multimedialnymi, aplikacja terapeuty umożliwiają - ca śledzenie postępów dziecka i dokumentowanie

terapii, system motywacyjny (postacie towarzyszące dziecku), 50filmów animowanych, materiał zdjęcio - wy i ilustracyjny, karty pracy do wydruku, 40 sce - nariuszy zajęć, karty emocji i zachowań, przewod - nik metodyczny, program narzędziowy Komikser, minigry; zagadnienia: rozpoznawanie, wyraża - nie i nazywanie emocji; planowanie i inicjowanie kontaktów społecznych; zachowania adekwatne do sytuacji; radzenie sobie z odmową; podążanie za wzrokiem patrzącego; odczytywanie gestów; przebywanie w grupie; płynność wypowiedzi; roz - poznawanie prozodii; rozumienie emocjonalnego zabarwienia tekstu; różnicowanie tempa czytania i natężenia głosu; historyjki mentalistyczne; mode - lowanie zachowań; • wymagania techniczne: Windows 7/8/10 wersje 32-bit i 64-bit (z prze - glądarką internetową IE/Microsoft Edge); procesor: 2,4 GHz; pamięć RAM: 4 GB; karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 px; karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/słuchawkami i mikrofonem; mysz lub inne urządzenie wskazujące; port USB 2.0/3.0; 5 GB miejsca na dysku twardym wiek: 5+

dziecka i dokumentowanie przebiegu terapii (zapisy - wanie nagrań i zdjęć) – dostępna na pendrivie; moduł ustawiania dostępności zgodnie z WCAG – system modyfikacji widoku ćwiczeń i innych funkcji pozwa - lających na indywidualizację pracy z programem (np. wybór głosu lektora, wyłączanie dźwięków); narzę - dzie Kreator komiksów do tworzenia komiksów; ponad 30 filmów animowanych wspierających modelowanie zachowań; 40 przykładowych scenariuszy zajęć te - rapeutycznych wraz z kartami pracy, z możliwością wydruku; 6 emotikonek – do wyboru, towarzyszących uczniowi; przewodnik metodyczny opracowany przez doświadczonych terapeutów. • wymagania techniczne: bezterminowa licencja obejmuje 2 urządzenia: tablet i komputer; współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi; wymagania techniczne aplikacji desktopowej: system operacyjny: Windows 7/8/10 wersje 32-bit i 64-bit, procesor: 2,4 GHz, pamięć RAM: 4 GB, karta graficzna pracując z rozdzielczością minimalną 1024x 768 px, karta dźwię - kowa z podłączonymi głośnikami/ słuchawkami/mikrofonem, mysz lub inne urządzenie wskazujące, port USB 2.0/3.0, 5 Gb wolnego miejsca na dysku twardym, program do otwierania plików PDF.

132

Made with FlippingBook Proposal Creator