Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

PRZEDSZKOLAK NA START

ŚMIAŁO DO SZKOŁY

Śmiało do szkoły DP0095

1 099 zł Program został przygotowany z myślą o nauczycie - lach, terapeutach, którzy pracują indywidualnie lub grupowo z dziećmi w wieku 5, 6 lat, przygotowując je do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Śmiało do szkoły! to całościowy program wspierający nauczycieli w zapobieganiu trudnościom w nauce czy - tania, pisania i liczenia u dzieci 5- i 6-letnich przygoto - wujących się do podjęcia nauki w szkole. Program został przygotowany z myślą o nauczycielach, terapeutach, którzy pracują indywidualnie lub grupowo z dziećmi w wieku 5, 6 lat, przygotowują je do podjęcia nauki czytania pisania i liczenia. Został stworzony przez ze - spół doświadczonych specjalistów z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, logopedii, terapii pedagogicznej i pe - dagogiki specjalnej. Zawartość programu: • diagnoza pedagogiczna wraz z zestawem ćwiczeń wspomagających proces diagnozowania, • ćwiczenia słuchowe (30 cykli zajęć) wraz z przesiewowym badaniem ortofo - nicznym, testem paronimów, wstępną oceną umiejętności syntezy i analizy, bogaty materiał dźwiękowy (m.in. wzorcowa artykulacja głosek w izolacji), • zestaw ćwiczeń multimedialnych do stymulacji funkcji percepcyjno-motorycz - nych i rozwijania umiejętności matematycznych, prawie 400 interaktywnych ekranów z zadaniami, animacjami i ćwiczeniami ruchowymi dla dzieci, prawie 200 kart pracy do wydruku, • scenariusze 30 zajęć edukacyjnych. • zgodność z aktualną podstawą programową • program wspiera realizację podstawy programowej. Podkreśla fundamentalną rolę ćwiczeń słuchowych w okresie przygotowującym do nauki czytania i pisa - nia. Produkt wspomaga realizację założeń edukacji włączającej i obowiązku

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Śmiało do szkoły! to praktyczne narzędzie stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne. Zawiera ćwiczenia wspomagające rozwój: • mowy • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej • spostrzegawczości i pamięci • syntezy i analizy słuchowej • kształtowania pojęć orientacji stronnej, przestrzennej i czasowej • kształtowania pojęcia liczby i umiejętności liczenia • grafomotoryki Zalety programu: • bogaty zestaw ćwiczeń słuchowych – solidny fundament dla opanowania umiejętności czytania i pisania • wspomaganie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i kompetencji matematycznych warunkujących sukces szkolny dziecka • urozmaicony zbiór ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności – wzmacnia - nie motywacji i zaangażowania dziecka w czasie zajęć • elastyczna struktura programu – kompleksowa propozycja metody pracy przez cały rok lub modułowo z wybranymi obszarami wymagającymi kompensacji Minimalne wymagania techniczne: • system operacyjny Windows 7/8x/10 • procesor 2,4 GHz

Przedszkolak na start DP4266 849 zł Produkt multimedialny dla nauczycieli przedszkola uczących dzieci w młodszym wieku przedszkolnym oraz prowadzących zajęcia wyrównawcze i korek - cyjno-kompensacyjne z dziećmi ze specjalnymi po - trzebami edukacyjnymi, skuteczne połączenie nauki - -zabawy i/lub terapii. Jakie zaspokaja potrzeby? • zapewnia harmonijny rozwój wykorzystując wielozmysłowość dziecka łącząc naukę i zabawę • daje poczucie komfortu w pracy nauczyciela, oferując mu proste narzę - dzia - aplikację i ćwiczenia dopasowujące się do podstawy programowej Jakie daje korzyści? • prosta w obsłudze aplikacja nauczyciela

• karty pracy • kreator dyplomów • możliwość dodawania własnych zasobów przy tworzeniu zajęć Dla jakiej grupy wiekowej jest produkt? • produkt przeznaczony jest dla dzieci w młodszym wieku przedszkolnym 2, 5-4 lata, oraz dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i za - burzeniami rozwojowymi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zależności od stopnia zaburzenia bądź upośledzenia • program na trzy stanowiska Minimalne wymagania: • Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit • procesor 2,4 GHz • 1 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit) • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 • karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami • mysz lub inne urządzenie wskazujące • port USB 2.0/3.0 • 600 MB miejsca na dysku twardym

• 4 GB pamięci RAM. • Pozostałe parametry: • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x769

• kreator scenariuszy zajęć • przewodnik metodyczny

133

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator