Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

MATŚWIAT

MOC EMOCJI

Moc emocji DP0096

1 199 zł Nowoczesny program do rozwijania kompe - tencji emocjonalno-społecznych dzieci w wie - ku 6-10 lat. Zawiera elementy socjoterapii. Wspiera nauczycieli w realizacji podstawy programowej w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także w reali - zacji obowiązku udzielania pomocy psycholo - giczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. Wspomaga: • budowanie pozytywnego obrazu siebie • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji • zdolność radzenia sobie z emocjami własnymi i innych • rozwój empatii • kształcenie umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie • budowanie relacji • rozwój umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo

Zawartość programu: • 40 lekcji multimedialnych na pendrivie, w tym: 40 anima - cji i pokazów slajdów, ponad 90 ćwiczeń multimedialnych, animowane nagrody za rozwiązanie zadań; 40 scenariu - szy zajęć; 50 kart pracy; przewodnik metodyczny; arkusze umożliwiające obserwację rozwoju kompetencji dzieci Wymagania techniczne • Windows 7/8/10 - wersje 32 i 64 bit (z przeglądarką internetową IE/Microsoft Edge) • procesor 2,4 GHz; 4 GB pamięci RAM • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768 • karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami lub słuchawkami • mysz lub inne urządzenie wskazujące; port USB 2.0/3.0; 3 GB miejsca na dysku twardym

Matświat - Terapia pedagogiczna PRO v. 3.2 DP0254 2 899 zł Seria programów multimedialnych kształtujących umiejętności ma - tematyczne w klasach 1-6 oraz wspomagający diagnozę i terapię zaburzeń umiejętności matematycznych, w tym dyskalkulii. Tematyka: • Działania na liczbach 1-20; • Działania na liczbach do 100; • Działania na liczbach do 1000; • Działania na liczbach wielocyfrowych ułamki dziesiętne; • Działania na liczbach wielocyfrowych procenty, czas, miary i wagi; • ponad 1300 kart pracy do wydruku, • bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer; • program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu; • bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie, • gwarancja 2 lata

WSPOMAGANIE ROZWOJU

Wspomaganie Rozwoju PRO v. 3.2 DP1007 3 999 zł Program do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznaw - czych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszech - stronnego rozwoju dziecka. Obszary działania: po - czucie sprawstwa, percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja słuchowa i koordyna - cja słuchowo- ruchowa, koordynacja wzrokowo-słu - chowo-ruchowa, grafomotoryka, zabawy matema - tyczne, przyroda, stosunki przestrzenne, myślenie, sfera społeczna, umiejętność koncentracji. • bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2 x komputer; • działanie programu offline, niezależne od jakości sieci w placówce • gwarancja 2 lata

134

Made with FlippingBook Proposal Creator