Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Dzieci z problemami z koncentracją słuchową mają kłopot, aby skoncentrować się na lekcji. Nadmiar bodźców słuchowych, które współcześnie docierają do młodego człowieka rozprasza go. Przez to nie są w stanie w pełni skupić się na tym, co mówi, jakie treści i polecenia przekazuje nauczyciel. W szumie oraz ha - łasie uczniowie często nie są w stanie wychwycić waż - nych informacji. Problemy z koncentracją słuchową w bezpośredni sposób przekładają się na problemy w nauce oraz na słabe efekty terapii logopedycznej. Dlatego poprawa koncentracji/uwagi słuchowej, a co za tym idzie – przyspieszenie efektów w te - rapii logopedycznej czy terapii dysleksji zmniejsza trudności w nauce.

Programy przeznaczone są do trenowania percepcji i uwagi słuchowej uczniów szkół podstawowych. Pro - ste w obsłudze aplikacje, pełne ciekawych dźwięków oraz autorskich ilustracji będą konkretnym wsparciem w pracy nad poprawą koncentracji słuchowej, słuchu fonemowego u dzieci i młodzieży dla logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli czy rewalidatorów. Zastosowanie pakietu: SPE, logope - dia, percepcja i uwaga słuchowa, uczniowie szkół podstawowych, doskonalenie i ćwiczenie słuchu fo - nematycznego oraz koncentracji słuchowej. • grupa wiekowa: 7-15 lat.

Baza ćwiczeń interaktywnych i kart pracy wspie - rających rozwój kompetencji emocjonalnych i spo - łecznych zgodnie z obszarem II i III według pod - stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. Ćwiczenia interaktywne i kar ty pracy za - warte w publikacji pomagają kształtować umiejęt - ności związane z rozpoznawaniem i akceptacją różnych stanów emocjonalnych (swoich i innych), radzenia sobie z trudnymi emocjami, kulturalnego zachowania w sytuacjach społecznych, a dodat - kowo wzmacniają myślenie przyczynowo-skut -

kowe, strategiczne, problemowe i przestrzenne. Materiały zostały podzielone na trzy modu - ły: kontrola emocji, kompetencje emocjonalno - -społeczne, inteligencja emocjonalna. Dzięki ćwiczeniom dzieci poprzez zabawę uczą się samodzielności, samoświadomości, samoregu - lacji, rozumienia korelacji pomiędzy emocjami i myślami oraz zachowaniami i emocjami, rozpo - znawania i werbalizowania emocji w schemacie doświadczam-czuję-potrzebuję, rozwiązywania konfliktów. • grupa wiekowa: 6-10 lat.

PREMIERA 21 WRZEŚNIA 2023

Kompetencje społeczno-emocjonalne Szkoła PN0190

Kompetencje społeczno-emocjonalne Szkoła online PN0191 990 zł Zawartość publikacji: • 80 ćwiczeń interaktywnych online • 100 kart pracy dostępnych w wersji elektronicznej do samodziel - nego wydruku Wersja online: • Korzystanie z aplikacji w wersji online wymaga stałego dostępu do internetu oraz rejestracji konta na platformie edukacyjnej http://educhmura.pl

Trenuj ucho! Percepcja i uwaga słuchowa PN0192

Trenuj ucho! Percepcja i uwaga słuchowa online PN0193 Zawartość pakietu: • ponad 300 ćwiczeń multimedialnych, podzielonych na dwa poziomy trudności (prostsze dla klas 1–4 oraz trudniejsze dla klas 5–8) 1 990 zł • ponad 150 kart pracy w wersji elektronicznej • gry logopedyczne do samodzielnego wydruku • poradnik metodyczny wraz z instrukcją obsługi programu • przykładowe scenariusze do prowadzenia zajęć percepcji słuchowej Wersja online: • korzystanie z aplikacji w wersji online wymaga stałego dostępu do internetu oraz rejestracji konta na platformie edukacyjnej http://educhmura.pl

1 290 zł

Zawartość publikacji: • 80 ćwiczeń interaktywnych na pendrive • 100 wydrukowanych kart pracy (dostępnych również w wersji elektronicznej) • gra karciana Wyobraźnik • poradnik metodyczny

2 399 zł

Zawartość pakietu: • ponad 300 ćwiczeń multimedialnych, podzielonych na dwa poziomy trudności (prostsze dla klas 1–4 oraz trudniejsze dla klas 5–8) • ponad 150 kart pracy w wersji elektronicznej i drukowanej • gry logopedyczne do samodzielnego wydruku • poradnik metodyczny wraz z instrukcją obsługi programu • przykładowe scenariusze do prowadzenia zajęć percepcji słuchowej

138

Made with FlippingBook Proposal Creator